สรุปผลประเมินจังหวัดฉะเชิงเทรา เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา741.54846.00-14.1 %0.0506.68160.4268.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา3,367.94314.8090.7 %5.0452.2499.9777.9 %5.0
สำนักงานคลังเขต 23,519.784,314.60-22.6 %0.0639.790.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา3,349.621,451.0056.7 %5.0620.7829.2295.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา21,034.4221,455.54-2.0 %0.04,481.02700.9184.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง4,957.971,598.0067.8 %5.0368.7750.5586.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว4,315.04978.0077.3 %5.0196.0756.8671.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม4,448.12845.0081.0 %5.0330.7159.4882.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต4,205.45604.0085.6 %5.0369.1273.8780.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า4,511.811,254.0072.2 %5.0257.9134.1286.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์4,386.581,010.0077.0 %5.0190.6562.8267.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว4,323.361,152.0073.4 %5.0265.6437.5885.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น3,892.58580.0085.1 %5.0219.7854.5275.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน484.94233.0052.0 %5.0177.580.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ768.69142.0081.5 %5.0235.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา3,911.573,497.0010.6 %5.0867.98883.13-1.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา4,405.032,752.0037.5 %5.01,134.21460.8659.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,397.972,088.0038.6 %5.0677.8267.4690.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา2,882.351,136.0060.6 %5.0449.63180.7959.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,229.953,856.008.8 %4.0867.98411.1652.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 25,118.843,838.7725.0 %5.01,757.46412.6776.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา2,205.673,026.00-37.2 %0.0502.280.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,344.784,265.00-27.5 %0.0658.84688.79-4.5 %0.0
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา4,461.265,885.40-31.9 %0.01,115.72104.4390.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา8,112.143,675.8154.7 %5.01,575.52544.8565.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา956.892,444.00-155.4 %0.0289.31213.0926.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา3,944.451,020.0074.1 %5.0848.970.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,255.121,998.0038.6 %5.0582.7437.7093.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,092.564,943.00-20.8 %0.0829.950.9599.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา8,409.020.00100.0 %5.01,818.78203.5988.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา6,109.865,375.0012.0 %5.01,077.16261.4275.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา3,868.851,809.0053.2 %5.0772.90196.3574.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา5,875.2417,690.88-201.1 %0.01,476.5052.7296.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา1,586.513,572.00-125.1 %0.0754.41223.7470.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา5,328.763,472.0034.8 %5.0906.02437.3051.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา3,718.561,279.0065.6 %5.0715.86156.6478.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา5,332.953,409.0036.1 %5.01,145.44207.9981.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา3,700.244,120.00-11.3 %0.0677.8248.8592.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา11,785.182,825.0076.0 %5.0715.8695.0086.7 %5.0
รจก.ฉะเชิงเทรา 69,107.0278,914.61-14.2 %0.01,058.26774.5726.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา6,064.601,107.0081.7 %5.0468.8883.7482.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา7,454.305,631.5924.5 %5.01,187.03292.4775.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,766.851,605.0057.4 %5.0772.90569.0026.4 %5.0
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา9,644.6023,295.88-141.5 %0.01,704.22739.4556.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา3,795.542,453.0035.4 %5.0507.2899.8180.3 %5.0
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา475.999,250.11-1,843.3 %0.0122.36410.64-235.6 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา10,715.817,772.4027.5 %5.01,801.19136.0692.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 136,291.6819,887.2345.2 %5.0990.39337.5565.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 220,891.488,282.7260.4 %5.01,646.22383.9176.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา3,655.743,752.78-2.7 %0.0335.61178.3146.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 29,828.4519,032.0036.2 %5.0833.10174.8679.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา64,548.4345,294.0029.8 %5.01,314.25321.4275.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา76,010.4432,904.0056.7 %5.0764.41304.2560.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา22,020.2615,616.5629.1 %5.0673.13335.7250.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา16,870.1013,622.4119.3 %5.0633.53121.2880.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง45,357.5017,328.0061.8 %5.0655.58257.4560.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม20,281.8110,354.0048.9 %5.0744.820.9599.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา11,235.0722,666.24-101.7 %0.01,740.231,093.9537.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 4,449.434,802.00-7.9 %0.0820.03601.5626.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา3,044.80854.0072.0 %5.0506.68307.6339.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา16,121.4313,804.0014.4 %5.03,351.976,166.40-84.0 %0.0
รวม 651,564 482,984 25.87 % 54,163 21,006 61.22 %