สรุปผลประเมินจังหวัดปราจีนบุรี เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี2,479.05968.0061.0 %5.0397.29119.8869.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี3,552.362,065.0041.9 %5.0682.54116.2483.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี3,405.491,833.3046.2 %5.0625.4945.6092.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี25,588.3618,873.6026.2 %5.02,622.16729.6072.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี6,213.881,235.0080.1 %5.0260.1557.0078.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี4,698.171,164.0075.2 %5.0489.7647.5090.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ5,149.301,086.0078.9 %5.0325.5757.0082.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม4,236.86714.0083.1 %5.0274.5766.5075.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง4,046.50415.0089.7 %5.0166.1738.0077.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ3,403.88467.0086.3 %5.0154.3933.2578.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี4,221.49467.0088.9 %5.0396.0147.5088.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี3,700.242,164.0041.5 %5.0612.93571.216.8 %3.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี2,809.201.00100.0 %5.0504.100.9599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี4,918.572,594.0647.3 %5.01,195.99860.2928.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี3,138.791,354.0056.9 %5.0644.50276.4757.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี3,348.74733.0078.1 %5.0606.42321.8846.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี6,243.282,755.0055.9 %5.01,687.741,473.1712.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี2,070.913,030.00-46.3 %0.0475.30140.0470.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี5,032.062,160.9057.1 %5.01,233.990.9599.9 %5.0
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี3,981.032,043.0048.7 %5.0796.63220.6372.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี7,278.2318,393.00-152.7 %0.01,291.05301.5576.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี3,654.901,730.0052.7 %5.0719.9198.3986.3 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)12,726.211.00100.0 %5.04,119.511.85100.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 610,576.119,830.347.1 %3.53,614.5697.1597.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี3,692.89860.0076.7 %5.0739.580.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี3,196.231,212.0062.1 %5.0714.28389.6045.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี3,684.603,443.706.5 %3.0777.61226.8770.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี5,330.501.00100.0 %5.01,348.100.9599.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี3,756.851.00100.0 %5.0758.770.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี5,144.5421,380.00-315.6 %0.0948.970.9599.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี14,481.1720,592.00-42.2 %0.01,802.10647.7564.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี11,620.491,840.0084.2 %5.0587.45331.1543.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี4,862.102,123.0056.3 %5.0720.56195.4172.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี3,485.952,649.0024.0 %5.0734.66328.1955.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี5,321.641,919.7063.9 %5.01,233.93345.0072.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี3,325.294,144.00-24.6 %0.0549.420.9599.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี2,700.852,179.0019.3 %5.01,101.66185.1483.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 582,190.4429,272.0495.0 %5.05,103.58492.0990.4 %5.0
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 4,776.3722,648.21-374.2 %0.0310.44361.22-16.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี2,954.941,383.0053.2 %5.0454.3499.4778.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี3,526.452,972.0015.7 %5.0682.29280.4158.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี3,527.761.00100.0 %5.0663.510.9599.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี4,457.084,142.707.1 %3.5986.80346.0664.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี4,270.622,735.0036.0 %5.0438.77170.1361.2 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี4,770.393,583.5624.9 %5.0995.24672.2032.5 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี3,710.742,483.6433.1 %5.0682.53128.8681.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 25,234.6910,361.67-97.9 %0.01,851.43482.6573.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก5,277.217,579.62-43.6 %0.02,902.88185.0093.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 123,008.6615,794.9831.4 %5.01,859.15441.7576.2 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี72,799.0812,355.5283.0 %5.0477.71281.2341.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี3,016.961.00100.0 %5.0308.520.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี82,609.0767,556.0018.2 %5.01,475.48505.9865.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน27,005.7318,162.0032.7 %5.0668.38269.9559.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี82,595.0313,250.0084.0 %5.0657.60235.6364.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี73,673.0524,432.0066.8 %5.01,126.63302.4973.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี8,074.611.00100.0 %5.01,567.040.9599.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 3,898.794,699.44-20.5 %0.0796.15811.58-1.9 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี3,252.14913.0071.9 %5.09,049.03121.7698.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี14,804.851.00100.0 %5.04,309.251.00100.0 %5.0
รวม 1,226,511 382,750 68.79 % 73,281 14,569 80.12 %