สรุปผลประเมินจังหวัดนครนายก เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก2,889.76686.0076.3 %5.0351.03142.5059.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก12,448.214,650.1862.6 %5.0632.34149.4676.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก3,638.2957.0098.4 %5.0556.2393.1783.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก14,032.2612,836.008.5 %4.01,666.04443.0873.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายกไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0250.4846.8381.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา4,905.82680.0086.1 %5.0237.4594.3460.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์4,834.751,235.0074.5 %5.0285.1052.6081.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี4,606.26492.0089.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก3,817.334,394.76-15.1 %0.0689.30245.0164.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก3,331.661,424.0057.3 %5.0499.23131.5073.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก4,401.212,036.0053.7 %5.0917.58645.2329.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก3,066.781,691.0044.9 %5.0499.2389.1682.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก3,250.831,215.0062.6 %5.0480.21481.59-0.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก13,081.432,541.0080.6 %5.0955.61657.1831.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก1,993.505,294.00-165.6 %0.0417.3123.4994.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก4,793.683,484.3227.3 %5.0993.64417.1858.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก3,779.142,235.8440.8 %5.0632.3431.6395.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก7,298.952,105.4071.2 %5.01,621.1749.4896.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก3,556.251,161.0067.4 %5.0594.3198.5183.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก3,596.55778.0078.4 %5.0613.3261.7589.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก3,211.331,179.0063.3 %5.0461.19277.2739.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก3,774.632,116.0043.9 %5.0670.37221.5766.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครนายก5,292.8518,906.00-257.2 %0.01,202.821,654.84-37.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก5,708.376,603.00-15.7 %0.01,354.95173.4287.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก3,634.571,652.0054.5 %5.0670.37287.7057.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก9,156.0415,071.01-64.6 %0.01,906.41103.0894.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก3,358.612,000.0040.5 %5.0484.140.9599.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก3,771.242,765.0026.7 %5.0670.33177.8973.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก3,852.711,929.0049.9 %5.0651.35141.6978.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก7,270.552,947.0059.5 %5.0841.51172.9779.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก4,382.523,309.0024.5 %5.0337.4183.0675.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก11,565.392,193.0081.0 %5.0537.26149.1372.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดนครนายก19,085.4924,622.00-29.0 %0.0426.79700.09-64.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก2,898.901,405.0051.5 %5.0347.1096.0272.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก3,702.101,614.0056.4 %5.0556.27194.3465.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก660.241,636.00-147.8 %0.0385.13131.4865.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก5,365.614,765.9511.2 %5.0879.50215.3175.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก5,729.711,473.0074.3 %5.0974.63447.5154.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก3,620.072,670.5026.2 %5.0594.31365.5338.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก32,267.5513,109.5559.4 %5.01,198.58227.0581.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก3,337.445,773.52-73.0 %0.027.9940.33-44.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก58,099.2449,289.0015.2 %5.01,085.82136.0887.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก66,778.1013,413.0079.9 %5.0431.1256.0587.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์21,965.9711,184.0049.1 %5.0465.64212.3454.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก8,944.9715,740.92-76.0 %0.01,284.491,173.728.6 %4.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 3,471.622,528.0027.2 %5.0594.31230.1361.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก2,893.97887.0069.4 %5.0347.10128.5263.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก38,353.8012,546.0067.3 %5.03,829.486,072.38-58.6 %0.0
รวม 445,476 272,324 38.87 % 36,108 17,824 50.64 %