สรุปผลประเมินจังหวัดสระแก้ว เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว2,725.08903.0066.9 %5.0459.07247.3346.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว10,505.675,252.0050.0 %5.070.060.9598.6 %5.0
ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เขต ๗ สาขา จังหวัดสระแก้ว ไม่ครบ360.30ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ19.67ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว3,479.721,721.0050.5 %5.0744.32233.2368.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว3,292.611,890.0042.6 %5.0668.250.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว12,402.915,209.5458.0 %5.01,790.19538.7169.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว4,821.45971.0079.9 %5.0288.1719.7293.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด4,147.83645.0084.4 %5.0305.260.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา4,085.82614.0085.0 %5.0444.930.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น4,239.74752.0082.3 %5.0276.3970.0874.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร4,156.85725.0082.6 %5.0333.2636.9088.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ4,408.451,013.0077.0 %5.0405.9357.2485.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์1,677.11333.9180.1 %5.0239.1195.5560.0 %5.0
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ25,532.9129,290.00-14.7 %0.01,660.27901.0645.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว5,167.192,568.0050.3 %5.01,162.661,312.24-12.9 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว2,891.031,089.0062.3 %5.0478.09126.7473.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ6,662.232,065.6069.0 %5.0604.7457.4790.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว4,260.521,941.0054.4 %5.01,029.55842.2318.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,320.481,080.0067.5 %5.0687.27191.6072.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว2,956.201,461.9050.5 %5.0419.523,801.07-806.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว4,410.691,000.0077.3 %5.01,105.621,505.48-36.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว2,222.27289.0087.0 %5.0533.27413.8222.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว4,185.801,365.0067.4 %5.0953.49495.4348.0 %5.0
ส.ป.ก. สระแก้ว4,848.625,374.38-10.8 %0.01,259.3738.4696.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว8,843.4110,445.46-18.1 %0.01,371.84111.0791.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว4,847.931,191.0075.4 %5.0706.28492.0130.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว4,183.831,056.0074.8 %5.0801.360.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว3,291.35706.0078.5 %5.0611.20229.8462.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว3,957.003,773.084.6 %2.0915.46177.1280.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว6,170.9434,605.45-460.8 %0.01,371.841,579.42-15.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว5,961.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0820.383,458.00-321.5 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว4,382.688,346.22-90.4 %0.01,086.60100.0590.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว10,946.791,126.0089.7 %5.0374.97299.0520.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว3,750.013,549.105.4 %2.5782.34428.8145.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว1,697.791,839.00-8.3 %0.0915.46554.3439.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว4,119.813,137.0023.9 %5.0972.50498.7548.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว3,617.001,763.0051.3 %5.0592.1932.8794.4 %5.0
สพ. สระแก้ว11,321.872,914.0074.3 %5.0706.28268.5762.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระแก้ว 36,661.7738,843.00-5.9 %0.0768.71381.3950.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,872.151,144.0060.2 %5.0516.71109.7778.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว4,047.401,806.0055.4 %5.0877.43592.8632.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว3,798.911,179.0069.0 %5.0554.15259.0353.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว4,139.546,335.74-53.1 %0.01,029.55342.0466.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว3,883.541,950.0049.8 %5.0782.34634.8418.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว11,397.1921,258.09-86.5 %0.03,520.65526.3485.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว12,119.784,357.5064.0 %5.0861.48334.0261.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว15,065.814,920.0067.3 %5.0988.47185.3681.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 117,286.5617,574.20-1.7 %0.01,506.18744.4850.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 211,797.9430,289.49-156.7 %0.01,547.99880.1543.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว32,545.894,431.3186.4 %5.0338.08100.0770.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว60,657.1569,473.00-14.5 %0.01,306.69615.2552.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว23,140.7619,011.0017.8 %5.0874.371,120.00-28.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิควังนำเย็น98,743.9412,405.3087.4 %5.0870.06490.9143.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว8,343.4519,175.78-129.8 %0.01,870.791,558.8116.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 3,813.532,957.0022.5 %5.0858.41270.3168.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว2,689.551,100.0059.1 %5.0362.47196.8145.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว80,400.6210,849.5486.5 %5.035,643.006,699.5781.2 %5.0
รวม 630,937 411,065 34.85 % 83,025 35,261 57.53 %