สรุปผลประเมินจังหวัดนครราชสีมา เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา2,910.1611,267.00-287.2 %0.0734.35112.8084.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา46,783.5227,666.0040.9 %5.0191.26142.9025.3 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา10,758.05624.9094.2 %5.0109.4999.219.4 %4.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา5,448.599,368.00-71.9 %0.01,695.25369.5578.2 %5.0
สำนักงานคลังเขต 33,564.842,210.7138.0 %5.01,556.4155.8896.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา4,495.991,952.0056.6 %5.01,067.7285.3192.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 916,057.895,851.9163.6 %5.03,267.87177.3994.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 123,683.4248,072.00-103.0 %0.04,796.521,113.1476.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 213,323.6119,688.00-47.8 %0.02,887.791,574.2345.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 17,025.424,921.3030.0 %5.0439.7345.1389.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0345.3042.4287.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ4,277.04168.0096.1 %5.0219.2539.2282.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย4,552.431,133.0075.1 %5.0357.7335.6690.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย5,140.44861.0083.3 %5.0262.6151.2980.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย4,385.64665.0084.8 %5.0241.8176.5368.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง4,196.28518.0087.7 %5.0449.5632.0492.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง4,217.09463.0089.0 %5.0259.4360.7376.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี4,284.74885.0079.3 %5.0412.3584.5579.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช4,175.24622.0085.1 %5.0249.7871.1071.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง4,253.40648.0084.8 %5.0278.7262.2477.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ4,187.77538.0087.2 %5.0171.0416.5890.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง4,154.53596.0085.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง4,381.92434.0090.1 %5.0420.3064.9884.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก4,370.64689.0084.2 %5.0281.0375.0673.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ4,163.08254.0093.9 %5.0248.4515.0394.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว4,166.39422.0089.9 %5.0278.1560.1778.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว4,287.55633.0085.2 %5.0351.770.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง4,994.791,269.0074.6 %5.0560.870.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน4,352.00778.0082.1 %5.0316.0966.7978.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด4,364.83765.0082.5 %5.0519.2643.1991.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่4,405.53962.0078.2 %5.0469.1071.9984.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย4,576.62902.0080.3 %5.0388.2998.7874.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย4,537.23985.0078.3 %5.0403.2072.2382.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง4,206.92526.0087.5 %5.0344.445.2998.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม4,075.73154.0096.2 %5.0314.0721.8493.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง4,103.70289.0093.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 38,988.408,016.7510.8 %5.02,604.700.95100.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา8,569.195,680.5833.7 %5.02,731.03531.0080.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่3,035.301,684.5044.5 %5.0976.28301.1569.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย2,947.79547.5081.4 %5.0507.80285.0043.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว3,190.953,108.602.6 %1.0667.00304.0054.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมา3,850.222,723.1029.3 %5.01,076.64264.1075.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง3,015.821,356.0055.0 %5.0383.80313.5018.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย2,965.381,161.0060.8 %5.0616.21285.0053.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา3,884.684,385.00-12.9 %0.01,019.59268.5873.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา5,463.423,848.0029.6 %5.01,685.151,040.2538.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 43,727.582,094.1243.8 %5.01,533.76241.9384.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา3,717.241.00100.0 %5.01,038.600.9599.9 %5.0
สำนักชลประทานที่ 870,414.7875,040.00-6.6 %0.025,771.608,971.4065.2 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 34,155.212,355.0043.3 %5.0915.59296.0067.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา3,170.69923.0070.9 %5.0829.43430.3548.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา15,131.235,901.0061.0 %5.04,765.742,662.5444.1 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์103,372.4397,900.005.3 %2.53,814.664,636.94-21.6 %0.0
สำนักงานปศุุสัตว์เขต 35,636.946,833.00-21.2 %0.01,300.86228.0082.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 314,095.7012,456.9911.6 %5.01,697.702,545.43-49.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา2,769.517,102.30-156.4 %0.0731.071,087.51-48.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา7,923.625,014.8036.7 %5.02,578.901,003.3561.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)6,850.4010,073.52-47.1 %0.02,103.50424.3979.8 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 53,889.072,585.4633.5 %5.01,346.541,906.20-41.6 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา21,325.3335,772.83-67.7 %0.03,244.460.95100.0 %5.0
ท่าอากาศยานนครราชสีมา 56,890.191.00100.0 %5.0424.070.9599.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)13,348.4736,237.80-171.5 %0.04,283.038,408.45-96.3 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)8,303.127,564.008.9 %4.02,669.56625.1076.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)4,436.047,645.00-72.3 %0.01,304.83413.2068.3 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา4,772.833,726.0021.9 %5.0951.27152.0084.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)11,105.228,512.9023.3 %5.03,399.811,374.0159.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 517,129.7613,209.0022.9 %5.05,281.691,338.8074.7 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา9,573.481.00100.0 %5.03,530.100.95100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา3,541.83686.0080.6 %5.0105.600.9599.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)1,882.60685.0063.6 %5.051.120.9598.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)1,733.98539.0068.9 %5.030.5649.38-61.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา4,062.151.00100.0 %5.01,209.750.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา3,433.71758.5077.9 %5.0930.94407.4156.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา4,714.334,062.0013.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา6,987.3415,648.00-123.9 %0.01,913.341,478.6622.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา6,545.691.00100.0 %5.02,084.480.95100.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา5,346.182,022.0062.2 %5.01,247.78155.5087.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา9,032.1819,285.34-113.5 %0.02,864.14203.5792.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา7,627.901,218.0084.0 %5.02,931.60385.7086.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา12,387.862,870.0076.8 %5.01,209.75516.8057.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา4,363.743,668.0015.9 %5.01,266.80875.9130.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา5,557.191.00100.0 %5.01,723.18364.3778.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา5,466.49813.2085.1 %5.01,286.45308.7576.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา6,630.417,584.00-14.4 %0.01,124.6830.8097.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา97,994.5224,322.0075.2 %5.0912.27237.3574.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา45,584.5614,292.0068.6 %5.0927.51498.1046.3 %5.0
เรือนจำกลางนครราชสีมา 62,605.8864,479.00-3.0 %0.01,632.62823.6949.5 %5.0
เรือนจำกลางคลองไผ่ 96,403.041.00100.0 %5.02,073.110.95100.0 %5.0
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 48,518.40120,627.94-148.6 %0.01,538.151,375.5010.6 %5.0
ทสญ.นครราชสีมา61,022.7146,276.0024.2 %5.01,732.98782.9054.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 311,348.4623,280.00-105.1 %0.02,795.031,166.2558.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา3,075.371.00100.0 %5.0791.400.9599.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา7,016.297,222.00-2.9 %0.01,592.22522.5067.2 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา360,654.5961,410.7683.0 %5.016,281.060.95100.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา4,084.271.00100.0 %5.01,114.670.9599.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา7,872.3510,985.97-39.6 %0.02,426.79229.6790.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา4,576.422,808.5738.6 %5.01,342.86334.1275.1 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา6,976.626,868.001.6 %0.52,485.511,526.9438.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา14,596.021.00100.0 %5.01,437.940.9599.9 %5.0
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร4,425.462,436.0045.0 %5.0865.6169.9191.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา12,688.226,560.0048.3 %5.02,292.74194.0891.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 143,400.0517,420.0159.9 %5.0999.50641.6935.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 221,266.7112,729.6040.1 %5.0640.22389.5939.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 314,449.935,721.5560.4 %5.01,987.64373.2181.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 421,314.8214,384.0032.5 %5.01,672.48216.5087.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 589,451.0614,572.2083.7 %5.01,594.23395.4575.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 656,016.9113,457.3776.0 %5.01,298.80430.2566.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 715,355.3612,710.7617.2 %5.01,578.05373.5676.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา19,423.2414,842.0223.6 %5.01,049.78337.6667.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา9,403.401.00100.0 %5.0575.970.9599.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา119,831.331.00100.0 %5.02,326.400.95100.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย29,917.521.00100.0 %5.01,195.630.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี50,569.541.00100.0 %5.01,423.090.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ39,267.761.00100.0 %5.01,481.660.9599.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา176,068.501.00100.0 %5.01,440.580.9599.9 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา50,922.9914,480.0071.6 %5.01,020.250.9599.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา48,310.3238,736.0019.8 %5.01,396.76113.2091.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง74,896.7510,071.3486.6 %5.01,261.090.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย44,667.031.00100.0 %5.01,454.500.9599.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1,085.461,913.50-76.3 %0.01,746.990.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่90,689.581.00100.0 %5.01,355.850.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา68,608.7141,839.0039.0 %5.01,274.111,456.20-14.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง99,994.8428,920.0071.1 %5.01,285.38294.5077.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา36,064.0946,080.00-27.8 %0.03,071.203,852.00-25.4 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา17,217.2313,916.0619.2 %5.05,393.673,656.2332.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา47,249.6132,788.0030.6 %5.01,432.43787.0145.1 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,286.69233.5081.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา47,536.7342,677.4710.2 %5.03,782.180.95100.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 4,397.433,358.0023.6 %5.01,285.81590.6654.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน7,484.517,332.002.0 %1.02,138.70909.6157.5 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 23,326.061,119.0066.4 %5.01,461.350.9099.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา3,975.753,006.5024.4 %5.01,169.22219.4481.2 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 353,847.8328,240.0047.6 %5.015,776.716,482.8758.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา14,739.751.00100.0 %5.05,319.060.95100.0 %5.0
รวม 3,040,021 1,392,979 54.18 % 245,073 79,601 67.52 %