สรุปผลประเมินจังหวัดสมุทรปราการ เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ3,135.86908.0071.0 %5.0281.0042.8384.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ5,551.855,331.004.0 %2.0737.3853.0892.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ3,266.281,484.0054.6 %5.0433.1352.1188.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 323,958.5128,266.20-18.0 %0.03,418.63576.0083.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 134,291.3443,097.80-25.7 %0.03,817.98295.4592.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 228,685.3727,883.802.8 %1.03,829.45340.3991.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 14,114.502,776.0032.5 %5.0425.5967.0484.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์5,407.992,435.0055.0 %5.0410.1959.8785.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง5,719.392,014.0064.8 %5.0319.0376.0076.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ4,357.541,729.0060.3 %5.0337.2438.0088.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 15,743.843,500.0039.1 %5.0452.1454.1588.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 24,969.053,099.0037.6 %5.0338.05120.6564.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี4,793.034,125.5013.9 %5.0357.0638.0089.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 24,967.021.00100.0 %5.0319.0333.7689.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 17,029.598,803.00-25.2 %0.01,136.72386.5266.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 25,381.488,528.00-58.5 %0.0837.63692.1217.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ5,004.184,182.0016.4 %5.0946.55541.5042.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ3,377.071,774.0047.5 %5.0452.1488.3580.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ3,313.222,717.0018.0 %5.0414.11255.5538.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ5,767.593,510.1039.1 %5.0634.76227.5064.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ1,986.983,614.00-81.9 %0.0365.940.9599.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ4,361.726,086.00-39.5 %0.01,079.67346.7567.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ18,009.9921,704.00-20.5 %0.01,307.86334.3674.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ3,905.863,905.000.0 %0.5623.29171.0072.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ4,671.291,586.0066.0 %5.0889.510.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ3,839.381,490.0061.2 %5.0433.12140.1567.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ4,130.116,122.00-48.2 %0.0794.43285.0064.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ6,481.525,332.0017.7 %5.01,326.88507.1661.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ10,246.364,104.0059.9 %5.01,003.61181.4581.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ7,645.1617,814.00-133.0 %0.01,479.0157.9896.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ11,672.692,776.0076.2 %5.0471.16309.1634.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ3,572.883,617.00-1.2 %0.0623.29383.7038.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ4,701.221,270.0073.0 %5.0493.5940.4391.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ14,449.498,013.0044.5 %5.01,364.91325.7276.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ5,933.749,063.00-52.7 %0.01,307.86158.6187.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา29,110.4322,781.0021.7 %5.01,012.03315.2568.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ49,511.6317,705.0064.2 %5.0801.78317.1060.5 %5.0
รจก.สมุทรปราการ 151,718.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,042.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ3,022.502,047.0032.3 %5.0319.03168.9347.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ5,577.298,253.00-48.0 %0.01,402.94324.9076.8 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ34,701.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,322.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ6,210.6511,036.00-77.7 %0.01,117.70827.6426.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ71,408.1144,244.0038.0 %5.05,605.471,197.3278.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ5,163.472,500.0051.6 %5.0661.32392.8440.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ8,289.276,699.0019.2 %5.0642.30109.9682.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 123,081.6122,194.003.8 %1.5839.17449.5946.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 23,997.2010,789.00-169.9 %0.0863.03195.0377.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ11,127.349,416.0015.4 %5.0317.1148.5084.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ98,164.7667,955.0030.8 %5.01,422.21406.1571.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ36,415.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0648.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ94,833.92211,840.00-123.4 %0.0451.73192.8557.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ41,954.1624,934.0040.6 %5.013,545.661,281.8590.5 %5.0
สถาบันราชประชาสมาสัย328,264.47352,000.00-7.2 %0.05,806.02683.4488.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 4,196.694,000.004.7 %2.0794.43767.473.4 %1.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ3,696.624,205.91-13.8 %0.0300.02158.4147.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,062,053 1,075,259 -1.24 % 69,364 15,119 78.20 %