สรุปผลประเมินจังหวัดบุรีรัมย์ เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์4,041.511,286.5568.2 %5.0584.36198.9865.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์17,813.1611,572.5835.0 %5.076.93305.14-296.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์3,415.081,201.0064.8 %5.0928.6866.5592.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์23,255.8310,168.0056.3 %5.02,523.97536.7578.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0310.0552.3983.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง4,229.42585.0086.2 %5.0228.950.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง4,058.96585.0085.6 %5.0237.1821.9290.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง4,254.69976.0077.1 %5.0404.7232.4192.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่4,126.32582.0085.9 %5.0384.4433.4391.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย4,088.59425.0089.6 %5.0437.8849.2588.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย4,084.35893.0078.1 %5.0310.3496.8168.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด4,016.87568.0085.9 %5.0323.0360.8981.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง3,814.34502.0086.8 %5.0312.5718.0894.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ4,197.13747.0082.2 %5.0327.090.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก4,228.84633.0085.0 %5.0350.682.7599.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ4,014.82540.0086.5 %5.0353.5225.8792.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์3,982.59362.0090.9 %5.0306.2632.5389.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์3,982.59438.0089.0 %5.0264.930.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช4,011.89378.0090.6 %5.0112.761.0099.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ4,448.85242.0094.6 %5.0177.670.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์3,982.59339.0091.5 %5.0295.570.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง4,072.63412.0089.9 %5.0376.9031.7991.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์4,079.47415.0089.8 %5.0308.436.8697.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์3,810.822,917.4023.4 %5.0945.661,174.20-24.2 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์3,020.631,944.9435.6 %5.0447.71177.6560.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง3,255.561,043.0068.0 %5.0561.98285.0049.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง3,049.801,555.0049.0 %5.0520.87196.6562.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย2,702.76933.0065.5 %5.0520.18236.5554.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์4,420.783,075.0030.4 %5.01,173.86728.7437.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์4,295.801,031.0076.0 %5.0850.58776.708.7 %4.0
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์3,477.36990.0071.5 %5.0812.53570.8529.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์5,410.673,960.2026.8 %5.01,325.983,364.64-153.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์2,729.20826.0069.7 %5.0669.6327.6095.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์6,731.155,555.0017.5 %5.02,067.59642.6768.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์5,004.684,978.000.5 %0.51,440.08424.4370.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์7,091.7114,878.00-109.8 %0.01,972.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์1,161,302.6048,193.5995.9 %5.08,198.961,126.1086.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์3,603.441,221.0066.1 %5.0869.58405.4553.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์2,252.19678.0069.9 %5.083.1846.1844.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)5,694.941,050.0081.6 %5.0106.6547.7355.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์4,217.771,394.0466.9 %5.01,268.9433.3497.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์3,110.941,096.0064.8 %5.0679.44188.1472.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์3,883.163,467.0010.7 %5.0983.6875.9892.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์5,167.871,600.0069.0 %5.01,478.112,229.85-50.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์6,754.014,144.0038.6 %5.02,005.26329.6183.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์2,716.501,275.0053.1 %5.0527.31359.1031.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์3,678.3210,633.00-189.1 %0.01,070.65280.9073.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์11,992.033,361.0072.0 %5.0907.63762.2516.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์4,668.791,971.0057.8 %5.0983.70142.7885.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์9,538.555,899.6738.1 %5.01,877.43848.6454.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์4,256.485,784.00-35.9 %0.01,040.74349.6066.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์3,141.903,785.00-20.5 %0.0755.5031.3595.9 %5.0
สพ.บุรีรัมย์41,558.8912,471.0070.0 %5.0696.04513.2826.3 %5.0
รจจ.บุรีรัมย์ 11,651.0912,897.60-10.7 %0.0594.86875.09-47.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,979.971,379.0053.7 %5.0622.3999.5884.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์3,158.441,950.0038.3 %5.0698.46336.7151.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์8,583.1710,836.48-26.3 %0.01,230.88439.7064.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์2,681.6010,995.10-310.0 %0.01,059.76450.0157.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์11,581.8311,250.832.9 %1.02,506.82463.6981.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 167,096.6413,008.0080.6 %5.01,115.34152.7086.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 221,981.2814,280.0035.0 %5.01,416.19406.0971.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 310,008.4914,380.00-43.7 %0.01,611.13362.0977.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 420,374.5613,058.5535.9 %5.02,653.75463.2582.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์2,120.226,205.06-192.7 %0.0206.52126.0039.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง25,015.1424,288.002.9 %1.0993.19407.8458.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์18,480.2468,373.00-270.0 %0.0747.28303.9059.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์30,665.4626,143.5814.7 %5.01,047.00127.1087.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนางรองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสตึก91,378.3425,328.0072.3 %5.0934.31290.1768.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์19,551.5434,739.00-77.7 %0.02,293.251,833.1520.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 3,701.963,703.00-0.0 %0.0907.65564.0537.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์3,128.23378.1787.9 %5.0622.39292.3453.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,808,878 478,753 73.53 % 66,068 25,947 60.73 %