สรุปผลประเมินจังหวัดสุรินทร์ เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0202.92109.5046.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์36,005.176,000.0083.3 %5.0116.99292.06-149.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์9,071.866,062.4033.2 %5.076.640.9598.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์3,940.334,000.00-1.5 %0.0939.08290.4069.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์2,963.841.00100.0 %5.0727.880.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์23,116.138,746.5662.2 %5.02,192.51657.4070.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง3,444.47456.0086.8 %5.0302.0314.1995.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี3,509.07816.0076.7 %5.0350.2676.2978.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน3,433.67427.0087.6 %5.0172.1213.5192.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ3,501.64619.0082.3 %5.0310.7449.9083.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์5,834.491,310.0077.5 %5.0274.685.7097.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท4,174.751,014.0075.7 %5.0307.800.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ3,509.07629.0082.1 %5.0253.7031.8787.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ3,546.84258.0092.7 %5.0246.3811.5195.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม3,433.67126.0096.3 %5.0223.0313.5493.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ3,441.11361.0089.5 %5.0195.1810.2094.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม3,509.07755.0078.5 %5.0311.3249.8184.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี3,433.67480.0086.0 %5.0364.5512.7196.5 %5.0
ด่านศุลกากรช่องจอม6,784.0210,459.62-54.2 %0.0903.02313.0965.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์3,956.865,000.00-26.4 %0.0918.04500.6545.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0482.10109.2577.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม3,288.17845.0074.3 %5.0602.94275.5054.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท3,136.79924.0070.5 %5.0546.69206.1562.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์4,620.435,033.19-8.9 %0.0811.53666.1417.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์3,381.741,405.0058.5 %5.0784.92249.2468.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์3,424.33576.0083.2 %5.0651.81462.3829.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์9,951.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,063.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์3,009.723,972.20-32.0 %0.0692.591,022.32-47.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์2,771.064,005.54-44.5 %0.0499.681,370.85-174.3 %0.0
ส.ป.ก. สุรินทร์5,025.963,150.8337.3 %5.01,355.4053.8296.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์4,628.2612,000.00-159.3 %0.0986.94332.5066.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์3,772.232,448.6935.1 %5.0880.0046.3994.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.067.4549.1927.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.1049.3621.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.071.8930.4557.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์4,745.50343.0092.8 %5.01,181.08137.7588.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์3,222.44536.0083.4 %5.0496.97302.4039.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์3,792.703,989.93-5.2 %0.0899.02182.8479.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์8,213.005,000.0039.1 %5.07,686.461,850.0075.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์3,992.978,795.74-120.3 %0.0570.48190.0066.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์12,373.7412,994.92-5.0 %0.03,694.37285.0292.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์11,410.5010.0099.9 %5.01,577.5514.2599.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์5,396.271,115.0079.3 %5.0956.07451.7352.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์4,245.631,500.0064.7 %5.0845.21475.0043.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์5,356.998,628.00-61.1 %0.01,374.42441.1967.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์5,404.574,000.0026.0 %5.0624.9932.6494.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์11,446.324,482.0060.8 %5.0822.96230.3772.0 %5.0
เรือนจำกลางสุรินทร์54,438.071.00100.0 %5.0976.04973.370.3 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์594.06992.00-67.0 %0.0207.29240.43-16.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์3,879.322,926.3824.6 %5.0880.00420.6952.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์3,620.781,025.0071.7 %5.0291.76329.60-13.0 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์5,548.115,453.551.7 %0.5766.03267.2265.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์4,867.204,951.38-1.7 %0.0988.83464.3853.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์6,931.497,277.73-5.0 %0.01,051.15528.9849.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์10,316.951.00100.0 %5.01,373.50700.1549.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 136,068.2513,826.9961.7 %5.01,335.78289.9578.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 221,926.5910,283.4553.1 %5.01,250.54318.6874.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 36,642.854,886.0026.4 %5.01,600.90898.6843.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์23,942.8810,770.3855.0 %5.01,088.62544.3250.0 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์12,514.375.23100.0 %5.0427.62113.8073.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์6,807.314,264.2237.4 %5.0379.09257.8632.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์110,654.5973,088.0033.9 %5.01,759.96639.0163.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์133,876.285,000.0096.3 %5.0958.91475.0050.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์55,427.4418,297.0067.0 %5.0699.12533.0423.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม86,266.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0943.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท70,384.0626,061.0163.0 %5.0821.73403.9850.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ76,149.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0904.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์13,668.4031,515.43-130.6 %0.02,558.641,773.2130.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 3,690.6720,508.59-455.7 %0.0803.94329.6859.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์3,153.501,270.5059.7 %5.0613.8088.8285.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์34,744.758,322.0076.0 %5.09,120.415,258.3042.3 %5.0
รวม 870,967 384,002 55.91 % 68,569 27,821 59.43 %