สรุปผลประเมินจังหวัดศรีสะเกษ เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ4,315.891,201.0072.2 %5.0506.75101.6879.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ29,909.276,143.2779.5 %5.0245.87224.548.7 %4.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ3,838.026,376.53-66.1 %0.0895.8297.3289.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ3,524.861,813.0048.6 %5.0800.7455.4093.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ13,153.988,456.3035.7 %5.03,158.72569.4882.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ4,411.761,921.0056.5 %5.0268.7849.5481.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์4,121.23908.0078.0 %5.0397.1927.9093.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์4,139.78612.0085.2 %5.0323.5531.0090.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ4,205.05599.0085.8 %5.0356.9033.8590.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง4,029.63239.0094.1 %5.0215.140.8199.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ3,918.76312.0092.0 %5.0264.520.8199.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์3,876.36286.0092.6 %5.0176.150.8199.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่4,074.51313.0092.3 %5.0278.2230.7189.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์3,876.36382.0090.1 %5.0152.460.8199.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง3,914.45187.0095.2 %5.0232.370.8199.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์3,937.31443.0088.7 %5.0252.8937.1985.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย3,926.40365.0090.7 %5.0178.220.8199.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล4,043.74698.0082.7 %5.0264.000.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน3,876.36316.0091.8 %5.0189.660.8199.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ3,876.36152.0096.1 %5.0194.600.8199.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน4,269.40336.0092.1 %5.0188.788.4995.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย4,017.80935.0076.7 %5.0256.9118.5892.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์4,121.23378.0090.8 %5.0246.9515.4893.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ4,139.723,957.934.4 %2.01,028.93528.2048.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมืองศรีสะเกษ2,980.931,203.0659.6 %5.0360.64117.8067.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์2,631.991,006.0061.8 %5.0520.72204.2560.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์2,756.71955.0065.4 %5.0524.96138.7073.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย2,598.891,227.0052.8 %5.0339.1556.0583.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ6,170.964,739.4123.2 %5.01,352.20325.0976.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ5,473.331,384.0074.7 %5.0706.23374.6247.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ3,428.301,617.6052.8 %5.0724.67280.2561.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ9,758.155,570.0442.9 %5.03,177.74975.0369.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ2,605.699,073.04-248.2 %0.0602.85687.10-14.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ6,066.666,495.28-7.1 %0.01,561.40957.6438.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ7,887.045,265.6533.2 %5.01,371.22250.6481.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ14,907.2412,695.2514.8 %5.01,599.41474.5870.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ3,878.452,260.0041.7 %5.0914.83590.0635.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ1,795.52382.0078.7 %5.065.2733.1649.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ4,076.471,172.0071.2 %5.01,066.960.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ3,500.001,878.6046.3 %5.0781.72258.8966.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ5,088.683,986.7521.7 %5.0990.90469.1352.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ5,529.282,785.1449.6 %5.01,400.50479.9165.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ2,628.624,849.00-84.5 %0.01,333.2127.6997.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ4,116.852,663.0035.3 %5.01,162.04426.5563.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ31,199.3516,878.5045.9 %5.011,069.38179.0598.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ4,262.022,171.0049.1 %5.0686.64634.167.6 %3.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ6,455.514,095.4036.6 %5.0838.77316.1162.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ4,798.996,467.96-34.8 %0.01,333.18330.6575.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ8,058.533,566.3655.7 %5.0421.06239.4043.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ3,605.134,395.61-21.9 %0.0819.7732.4696.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ11,699.962,805.1076.0 %5.0876.8044.6194.9 %5.0
รจจ.ศรีสะเกษ 42,321.8330,288.4928.4 %5.0992.44377.8561.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,950.321,230.0058.3 %5.0572.54266.7353.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ3,669.643,265.0211.0 %5.0834.42468.3543.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ3,110.551,401.0055.0 %5.0629.59334.3346.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ5,192.235,582.97-7.5 %0.01,352.1857.7695.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ5,357.974,544.0015.2 %5.01,504.35518.6965.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ2,468.009,526.24-286.0 %0.01,219.09293.1975.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร45,716.1213,758.5069.9 %5.02,797.53293.8589.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 111,822.8717,452.78-47.6 %0.02,297.25144.0093.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 245,575.4614,300.4068.6 %5.01,092.79360.0567.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3114,043.691,297.4498.9 %5.02,158.37530.8075.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 419,701.4012,308.0037.5 %5.01,476.68357.2075.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ3,142.364,748.04-51.1 %0.0139.11380.00-173.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ195,726.78106,128.0045.8 %5.01,990.03479.5675.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ46,913.8476,140.05-62.3 %0.01,243.271,390.00-11.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ29,518.1119,076.9935.4 %5.0933.39663.4128.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์126,529.27121.1099.9 %5.01,027.38268.9073.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ51,597.3216,748.0067.5 %5.0888.83598.1332.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ72,117.7031,032.2757.0 %5.0852.95269.9268.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ19,896.8139,760.00-99.8 %0.02,275.591,785.9921.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 4,003.173,455.0013.7 %5.0762.70591.7622.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ3,147.661,422.0054.8 %5.0705.66209.7370.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ35,484.1314,608.0058.8 %5.010,134.313,280.1467.6 %5.0
รวม 1,189,485 577,112 51.48 % 85,557 24,662 71.18 %