สรุปผลประเมินจังหวัดอุบลราชธานี เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 272,977.8222,520.9969.1 %5.0435.32149.0665.8 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี4,255.261,187.0072.1 %5.0757.53340.2555.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี60,955.809,599.4084.3 %5.0210.41235.48-11.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี3,586.383,294.008.2 %4.0947.6932.1596.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี36,103.5928,080.0022.2 %5.03,590.91681.1581.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร4,849.11497.0089.8 %5.0354.9357.2183.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ4,094.34531.0087.0 %5.0373.5060.6583.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน4,503.49672.0085.1 %5.0305.4365.3278.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล4,238.76833.0080.3 %5.0388.1264.0483.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่4,164.02530.0087.3 %5.0415.1557.4486.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน4,119.20741.0082.0 %5.0498.33104.9378.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น4,130.18611.0085.2 %5.0303.9040.7686.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย4,074.51682.0083.3 %5.0415.0010.4297.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม3,770.97576.0084.7 %5.0190.029.4695.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร3,985.86440.0089.0 %5.0360.151.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง4,102.02448.0089.1 %5.0189.181.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร4,008.17661.0083.5 %5.0338.5656.9383.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง4,072.53429.0089.5 %5.0211.150.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์408.92336.0017.8 %5.0148.400.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก4,054.52694.0082.9 %5.0175.180.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี5,136.802,225.5056.7 %5.0291.1290.8568.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ5,358.64885.0083.5 %5.0294.6036.1087.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม4,631.81833.0082.0 %5.0441.150.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม3,960.74271.0093.2 %5.0344.8229.5091.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก4,069.35611.0085.0 %5.0449.4788.9380.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ4,253.49635.0085.1 %5.0266.6053.1080.1 %5.0
ด่านศุลกากรช่องเม็ก7,576.5128,954.00-282.2 %0.02,225.64150.4293.2 %5.0
ด่านศุลกากรเขมราฐไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี3,968.415,016.00-26.4 %0.01,081.69895.6317.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี5,677.861,763.5068.9 %5.01,651.7568.8995.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบ2,955.652,404.0018.7 %5.0687.02111.4783.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล3,334.811,345.0059.7 %5.0540.34240.9655.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐ3,043.681,978.0035.0 %5.0594.48159.6073.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม2,970.541,722.0042.0 %5.0603.8595.0084.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร2,903.841,275.0056.1 %5.0477.39179.5562.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี4,164.803,245.3222.1 %5.0781.63289.8262.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี3,014.583,205.52-6.3 %0.01,442.11987.0531.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี3,571.742,856.4020.0 %5.0947.69709.8325.1 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 715,258.3113,019.9914.7 %5.04,702.143,598.5023.5 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 45,216.159,477.69-81.7 %0.01,536.49176.7088.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี3,610.521,927.0046.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี6,302.875,249.0016.7 %5.01,594.241,003.0237.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 44,618.904,903.10-6.2 %0.01,842.012,227.85-20.9 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี27,075.8632,562.42-20.3 %0.02,404.821,330.2644.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี2,350.502,335.530.6 %0.5560.99278.8250.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี7,281.016,515.2410.5 %5.02,188.811,362.3637.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี6,329.005,782.188.6 %4.01,115.41626.6543.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี11,294.6328,426.07-151.7 %0.02,487.99500.8379.9 %5.0
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี279,237.69215,081.1723.0 %5.01,459.8943.9797.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 9 11,037.4820,855.01-88.9 %0.03,343.628,585.75-156.8 %0.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)6,697.0311,359.66-69.6 %0.01,719.814,184.60-143.3 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี4,237.521,828.0056.9 %5.01,118.84195.4282.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12(จ.อุบลราชธานี)4,419.318,791.51-98.9 %0.01,440.931,256.9512.8 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)15,189.5812,228.2019.5 %5.05,106.301,112.3378.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 118,117.978,565.29-5.5 %0.02,803.10187.9493.3 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง21,880.1315,119.4630.9 %5.0402.07165.1758.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี1,734.441,001.0042.3 %5.087.1932.6762.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี4,854.101,433.0070.5 %5.01,404.0933.1697.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี3,442.091,416.0058.9 %5.0857.69703.7018.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี5,351.8151,271.51-858.0 %0.01,708.33855.0050.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี6,244.597,652.26-22.5 %0.01,413.11329.9776.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี4,060.662,546.1237.3 %5.01,080.80366.1466.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี9,346.5915,449.94-65.3 %0.02,031.60145.3592.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ1,983.15ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ8,265.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี5,955.466,671.07-12.0 %0.01,461.12272.6281.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี7,502.297,595.33-1.2 %0.01,993.57662.7866.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี25,924.8920,269.5121.8 %5.0902.15285.1868.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี72,705.4921,860.0069.9 %5.0661.71336.8649.1 %5.0
เรือนจำกลางอุบลราชธานี 125,994.05111,463.6411.5 %5.02,245.76723.9067.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี3,100.301,873.1439.6 %5.0725.4248.1193.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ3,508.29ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ783.80ประเมินไม่ได้0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี23,043.9221,304.007.6 %3.51,447.19879.6139.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี3,426.672,319.0032.3 %5.0890.6440.7895.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี7,410.798,645.52-16.7 %0.01,670.30561.4566.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี9,577.776,111.0036.2 %5.03,267.64612.0081.3 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี3,623.067,245.47-100.0 %0.01,230.69532.4056.7 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี10,549.7020,205.28-91.5 %0.03,362.72458.2986.4 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ10,601.976,419.3739.5 %5.03,362.72212.7593.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี19,961.956,808.0065.9 %5.0760.4696.5887.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 177,399.2324,697.0068.1 %5.01,320.29153.9088.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน� เข� 237,408.1019,633.0047.5 %5.01,369.17339.1575.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 373,928.1216,093.5678.2 %5.03,187.24746.8976.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 422,532.4715,278.5132.2 %5.03,072.69205.2093.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 530,052.8813,928.0053.7 %5.01,311.31337.8674.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม40,907.1636,299.0011.3 %5.01,177.74958.9518.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี58,168.87128,737.51-121.3 %0.01,262.11280.0777.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี29,683.2928,800.003.0 %1.51,084.31423.0361.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล64,301.2628,252.7956.1 %5.01,020.43391.7161.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ39,929.9029,874.0025.2 %5.01,080.47628.7541.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี22,995.8340,540.19-76.3 %0.03,003.662,154.6228.3 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี10,794.7311,011.96-2.0 %0.03,911.951,637.9658.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี19,687.4836,258.00-84.2 %0.01,129.78432.6061.7 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)3,833.273,648.004.8 %2.0624.99105.4583.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี26,903.2525,024.007.0 %3.52,939.381,458.6150.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 4,961.283,054.0038.4 %5.01,194.90682.1042.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) 5,672.5010,364.00-82.7 %0.01,651.2832.1598.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี3,461.753,003.8113.2 %5.0890.64406.5854.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี33,997.0217,615.6948.2 %5.06,640.863,899.7041.3 %5.0
รวม 1,718,234 1,358,287 20.95 % 129,996 56,459 56.57 %