สรุปผลประเมินจังหวัดยโสธร เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร4,604.271,099.0076.1 %5.0509.58148.3870.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร17,403.1716,721.113.9 %1.5209.6981.3861.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร3,558.281,578.0055.7 %5.0623.68196.4668.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร3,296.301,814.0045.0 %5.0585.640.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร15,524.2812,888.0017.0 %5.01,878.71299.2584.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร5,103.911,941.0062.0 %5.0365.8540.0389.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว4,741.96435.0090.8 %5.0218.2549.6877.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา4,656.57670.0085.6 %5.0303.3925.9491.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย5,483.56530.0090.3 %5.0286.0426.8890.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม4,665.71786.0083.2 %5.0224.2519.3191.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว4,860.08324.0093.3 %5.0218.5925.4388.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง5,168.81385.0092.6 %5.0284.739.1596.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร3,524.346,960.41-97.5 %0.0680.70822.86-20.9 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธร2,713.191.00100.0 %5.0252.5654.1578.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ2,869.151,102.0061.6 %5.0460.98216.6053.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย2,944.64890.5069.8 %5.0399.73239.8140.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร4,457.461,936.0056.6 %5.01,042.01321.3069.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร3,384.892,106.0037.8 %5.0578.19607.26-5.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร4,520.411,016.0077.5 %5.0642.67332.3748.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร4,104.662,616.0036.3 %5.0813.82720.3211.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร2,458.434,770.75-94.1 %0.0508.71668.86-31.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร5,306.283,598.8632.2 %5.01,346.26486.5663.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร5,421.364,971.998.3 %4.0908.89255.7171.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร6,723.6815,986.66-137.8 %0.01,460.38239.7283.6 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร5,581.882,261.1059.5 %5.0718.75437.5239.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร4,395.691,198.0072.7 %5.0794.8163.2792.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร4,196.82739.0082.4 %5.0474.56876.29-84.7 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร3,735.243,173.0015.1 %5.0644.24360.0344.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดยโสธรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,308.23970.2225.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร2,474.211,318.0046.7 %5.01,118.07775.6330.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร3,233.482,355.0027.2 %5.0761.77287.7662.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร5,077.5410,660.00-109.9 %0.01,058.4869.5793.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร4,572.713,314.0027.5 %5.0661.70160.5875.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร3,915.173,188.0018.6 %5.0832.83180.9278.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร4,790.605,832.00-21.7 %0.0672.25488.3627.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร5,301.382,804.3947.1 %5.0965.96288.1670.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร2,908.051,946.0033.1 %5.0528.5932.1293.9 %5.0
สถานพินิจฯจังหวัดยโสธร11,345.462,816.0075.2 %5.0642.67171.0073.4 %5.0
รจ.จ.ยโสธร32,564.9130,173.957.3 %3.5716.04423.7640.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร2,813.651,625.0042.2 %5.0414.5081.9780.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร3,635.901,756.0051.7 %5.0623.67299.5752.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร2,962.251,329.0055.1 %5.0471.54224.8252.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร4,107.344,203.93-2.4 %0.0813.82295.6963.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร4,471.811,755.0060.8 %5.01,022.9932.5696.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธร12,839.217,113.7244.6 %5.03,837.32279.5592.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 129,673.8813,189.0155.6 %5.01,624.93292.2682.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 29,917.0397.2099.0 %5.01,304.5224.4598.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร6,836.484,315.0036.9 %5.0332.30251.3324.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร95,439.9841,908.8156.1 %5.01,712.87573.1166.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา62,312.1824,248.0061.1 %5.0783.60620.3520.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร8,102.1222,600.00-178.9 %0.01,611.811,300.0519.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 3,425.492,385.9930.3 %5.0642.67499.5722.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร2,990.70792.0073.5 %5.0490.54183.6962.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร36,750.0018,104.0050.7 %5.02,260.355,518.83-144.2 %0.0
รวม 507,867 302,328 40.47 % 44,650 21,951 50.84 %