สรุปผลประเมินจังหวัดชัยภูมิ เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ3,873.97897.0076.8 %5.0592.85117.5280.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ8,405.637,733.128.0 %4.049.91112.95-126.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ3,474.876,070.53-74.7 %0.0821.0470.6491.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ3,831.532,730.0028.7 %5.0938.2420.5697.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ13,400.658,321.6037.9 %5.02,399.36399.9583.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ5,067.571,979.5060.9 %5.0375.1356.7184.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส4,281.47631.0085.3 %5.0346.9335.6489.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์4,177.60519.0087.6 %5.0319.6840.6987.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต4,156.23235.0094.3 %5.0444.2066.0485.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว4,830.69639.0086.8 %5.0441.390.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ4,679.27791.0083.1 %5.0288.520.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า4,223.93663.0084.3 %5.0223.0039.0082.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น4,719.27420.0091.1 %5.0381.291.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์4,628.73506.0089.1 %5.0461.9464.8186.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว5,245.57659.0087.4 %5.0334.7645.3186.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร4,640.15275.0094.1 %5.0507.4339.2492.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์6,186.27299.0095.2 %5.0260.6138.9885.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง4,189.53538.0087.2 %5.0392.0065.5583.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ4,674.075,862.15-25.4 %0.0878.09944.00-7.5 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ3,132.571.00100.0 %5.0569.372.8599.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส2,867.561,044.0063.6 %5.0471.74293.3737.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว3,039.101,891.0037.8 %5.0695.70142.5079.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ4,313.3751,680.91-1,098.2 %0.01,163.33388.9066.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ3,535.232,096.0040.7 %5.0859.072.5799.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ3,454.211,585.0054.1 %5.0535.80140.6073.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ9,061.746,755.0025.5 %5.02,950.832,507.5215.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ2,471.606,282.12-154.2 %0.0625.16739.30-18.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ5,496.453,928.0628.5 %5.01,355.32536.1860.4 %5.0
ส.ป.ก.ชัยภูมิ4,217.735,791.56-37.3 %0.01,068.2494.8691.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ8,018.6714,402.00-79.6 %0.01,620.220.9599.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ6,244.502,763.9255.7 %5.0973.17143.6085.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ1,740.50545.0068.7 %5.075.8359.6921.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ3,815.731,960.0048.6 %5.01,087.260.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ3,337.63980.0070.6 %5.0783.19377.8451.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ12,219.174,161.0065.9 %5.0660.35182.4472.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ10,246.0032,030.00-212.6 %0.01,981.021,983.58-0.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ5,361.007,731.00-44.2 %0.01,543.830.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ3,894.332,496.0035.9 %5.01,030.22383.4662.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ4,471.1814,675.76-228.2 %0.01,125.30112.8890.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ3,628.232,478.0031.7 %5.0897.11227.9474.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ4,344.033,222.5625.8 %5.01,163.33257.1377.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ5,451.801,827.0066.5 %5.01,524.63219.9385.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ4,774.673,361.1029.6 %5.01,068.22113.5189.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ4,471.983,197.7028.5 %5.0716.8868.8190.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ4,816.433,913.0018.8 %5.0935.13390.1458.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ58,250.1035,421.0039.2 %5.01,219.48759.0537.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ2,616.00827.0068.4 %5.0630.88128.5179.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ4,328.432,754.0036.4 %5.01,163.3249.4995.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ2,727.101,760.4035.4 %5.0478.75269.3743.7 %5.0
สปส.จ.ชัยภูมิ7,385.306,287.0814.9 %5.01,562.66435.0972.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ3,453.8033,087.28-858.0 %0.0725.96393.6545.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 117,716.8520,096.00-13.4 %0.01,856.01483.0874.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 28,072.5011,489.79-42.3 %0.01,764.30638.3763.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 333,748.6712,026.2164.4 %5.01,565.74430.1672.5 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ242.25ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ2,688.193,956.28-47.2 %0.0198.35313.42-58.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ88,450.2969,977.0020.9 %5.01,741.04744.6957.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ46,431.6614,500.0068.8 %5.01,034.92930.0010.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิไม่ครบ15,064.45ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ712.55ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ92,093.982,428.1697.4 %5.0945.30229.9075.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์33,588.6312,784.0061.9 %5.0836.36179.1578.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 3,414.062,274.0033.4 %5.0859.07464.5845.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ3,305.93915.0072.3 %5.0451.18174.8061.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ49,486.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,256.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 635,384 451,151 29.00 % 54,970 18,156 66.97 %