สรุปผลประเมินจังหวัดอำนาจเจริญ เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ2,885.22536.0081.4 %5.0399.81100.7974.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ36,903.7013,399.2463.7 %5.0197.1563.7267.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ3,214.141,580.0050.8 %5.0532.91104.3180.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ3,514.571,899.0046.0 %5.0647.0268.3789.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ15,007.2313,933.607.2 %3.51,940.11496.0274.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ5,788.041.00100.0 %5.0212.80118.9144.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน4,358.84661.0084.8 %5.0258.8961.3376.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม4,297.33485.0088.7 %5.0375.1649.5586.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา4,294.78723.0083.2 %5.0231.1052.4477.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ4,308.77619.0085.6 %5.0235.0158.7775.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ5,772.692,888.1350.0 %5.0932.26599.1735.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,567.231,527.0057.2 %5.0666.03555.2416.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,285.251,633.0050.3 %5.0551.97301.7145.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ3,684.38375.4989.8 %5.0677.97351.5848.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ5,112.333,668.3028.2 %5.01,217.50962.4221.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ7,568.746,108.2419.3 %5.01,512.83544.3064.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,800.771,728.0054.5 %5.0761.11548.4927.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ4,542.233,213.9229.2 %5.0913.2498.1789.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ13,217.398,145.8838.4 %5.0989.31168.4783.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ3,222.082,497.3022.5 %5.0666.0357.9591.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ3,590.881,484.0058.7 %5.0666.0336.9694.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ3,209.401,196.0062.7 %5.0532.92252.5052.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,672.482,689.0026.8 %5.0704.0798.7386.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ5,394.25220.3295.9 %5.01,369.63888.4235.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ7,999.81179.0997.8 %5.01,179.47359.7369.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ3,692.97367.6890.0 %5.0761.1171.8490.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ16,717.533,795.0077.3 %5.01,845.03219.5288.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ2,919.912,627.0010.0 %5.0513.91150.9770.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ3,921.971.00100.0 %5.0799.15465.1841.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ3,729.233,238.0013.2 %5.0641.96211.8267.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ3,761.142,680.0028.7 %5.0818.16300.3563.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ4,070.793,572.2412.2 %5.0723.0866.9690.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ11,720.341,983.0083.1 %5.0681.61129.0381.1 %5.0
รจจ.อำนาจเจริญ 33,789.6245,474.01-34.6 %0.0674.74758.43-12.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,627.94923.0064.9 %5.0380.7955.4585.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ3,406.412,174.1036.2 %5.0570.95212.1462.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ3,020.03989.0067.3 %5.0456.86115.5474.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ6,150.224,939.2519.7 %5.0889.17441.1750.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ3,138.521,250.0060.2 %5.0589.9748.1591.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ3,866.133,526.008.8 %4.0742.10164.4877.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ95,309.0616,480.0082.7 %5.01,450.54638.6956.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ8,524.902,288.0073.2 %5.0384.53101.2573.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ115,418.5433,174.6271.3 %5.0759.972.8599.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน52,357.9517,296.0067.0 %5.0589.94497.3715.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ12,662.3224,188.56-91.0 %0.01,489.242,447.20-64.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 3,348.922,657.0020.7 %5.0570.95480.7015.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ2,925.661,247.0057.4 %5.0418.85221.4547.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ17,990.0213,050.2227.5 %5.04,521.172,724.8939.7 %5.0
รวม 577,283 259,311 55.08 % 39,644 17,523 55.80 %