สรุปผลประเมินจังหวัดหนองบัวลำภู เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,699.171.00100.0 %5.0385.7676.0080.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู14,371.6913,819.003.8 %1.5187.53118.7536.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู2,692.671,570.0041.7 %5.0518.8777.9085.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู3,255.062,255.0030.7 %5.0594.9349.4091.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�13,113.1312,137.007.4 %3.51,919.72247.0087.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู3,577.921.00100.0 %5.0255.6348.1981.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือ�4,007.56434.0089.2 %5.0277.1671.3574.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง3,978.39498.0087.5 %5.0280.4871.1674.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง4,035.27401.0090.1 %5.0268.4971.6173.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวั�3,899.48179.0095.4 %5.0237.2417.6292.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา3,959.92488.0087.7 %5.0344.60113.3667.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู4,178.945,875.73-40.6 %0.0956.24638.3233.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภู3,908.792,113.0045.9 %5.0861.16463.7446.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู3,125.471,174.0062.4 %5.0556.90116.8579.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู3,085.801,054.4065.8 %5.0537.89304.0043.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู4,238.172,608.0038.5 %5.0994.27949.674.5 %2.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู3,436.114,002.00-16.5 %0.0772.59309.3160.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู4,726.793,038.0035.7 %5.01,184.43196.6583.4 %5.0
สปก. หนองบัวลำภู4,292.291,625.1262.1 %5.01,013.29147.2585.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู11,625.149,603.3717.4 %5.02,154.25392.7781.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู3,917.821,465.0062.6 %5.0785.09345.3156.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู1,657.53326.0080.3 %5.047.5423.7550.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู3,610.78676.0081.3 %5.0709.0333.2595.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู3,029.50918.0069.7 %5.0518.87219.0657.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู4,950.15ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,279.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู3,766.402,294.0039.1 %5.0747.06162.1878.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู5,758.299,768.92-69.6 %0.01,185.6132.5797.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู10,872.541,536.0085.9 %5.0566.75665.76-17.5 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู3,545.873,346.005.6 %2.5709.03294.0258.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู4,104.744,414.00-7.5 %0.0899.19305.6866.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู4,529.512,550.0043.7 %5.0651.98114.2282.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู2,986.412,877.003.7 %1.5480.8463.1886.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู31,308.741,920.0093.9 %5.0626.04256.5059.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภ�52,535.8040,319.4523.3 %5.0837.60420.1449.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,697.741,084.0059.8 %5.0385.7656.3385.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู3,617.322,126.0041.2 %5.0574.63219.1161.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู3,122.90952.0069.5 %5.0518.87172.6266.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู4,653.732,820.0039.4 %5.0880.17239.2072.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู3,551.993,043.0514.3 %5.0709.03555.0021.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 29,608.3218,208.0038.5 %5.01,035.55165.0084.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 226,958.0210,110.2462.5 %5.01,086.69220.1379.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู14,281.061,744.7087.8 %5.0302.5351.4083.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู41,392.0425,860.0037.5 %5.0998.43380.0061.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง17,440.3113,015.0025.4 %5.0639.67427.5033.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู7,473.6613,499.00-80.6 %0.01,378.37171.0087.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 3,278.072,231.0031.9 %5.0613.95401.8334.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู2,837.28300.0089.4 %5.0423.79221.1447.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู18,081.408,200.0054.6 %5.04,089.623,712.039.2 %4.5
รวม 412,826 238,480 42.23 % 36,703 14,409 60.74 %