สรุปผลประเมินจังหวัดขอนแก่น เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4,296.394,536.96-5.6 %0.02,165.62137.6893.6 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 17,337.959,945.92-35.5 %0.01,280.05437.8065.8 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น3,887.371,555.0060.0 %5.0576.4655.5990.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น13,035.356,949.2046.7 %5.099.55165.10-65.8 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 120,134.2631,206.0074.0 %5.01,994.91614.1269.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น5,527.2220,659.99-273.8 %0.01,584.31286.8881.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น3,383.753,215.005.0 %2.5418.3545.6289.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น20,841.4225,809.00-23.8 %0.05,180.51873.6383.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 15,146.111,453.0071.8 %5.0429.8195.8477.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 25,193.251,620.0068.8 %5.0314.47101.4367.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง4,714.07376.0092.0 %5.0168.269.2294.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน4,993.75439.0091.2 %5.0167.609.3394.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ4,786.11385.0092.0 %5.0295.9865.4277.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ4,772.401,510.0068.4 %5.0490.4544.7790.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู4,676.76247.0094.7 %5.0421.259.2297.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง5,025.311,116.0077.8 %5.0340.390.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์4,695.19705.0085.0 %5.0273.920.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน4,373.92627.0085.7 %5.0300.8436.3587.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่5,025.251,453.0071.1 %5.0371.8468.6781.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล5,038.761,101.0078.1 %5.0460.3226.6594.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย4,679.67635.0086.4 %5.0350.469.3897.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง4,740.45711.0085.0 %5.0411.299.4997.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง4,713.29493.0089.5 %5.0330.6935.3889.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี4,362.35725.0083.4 %5.0333.7536.7889.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท4,259.79474.0088.9 %5.0259.569.8596.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง4,286.17500.0088.3 %5.0255.429.2296.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน4,320.96429.0090.1 %5.0402.568.4497.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด4,335.19601.0086.1 %5.0180.0635.1680.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น4,095.533,896.404.9 %2.01,070.88894.4316.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาน้ำพอง2,889.37731.1074.7 %5.0485.1348.9289.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่2,905.601,423.0051.0 %5.0448.600.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ2,881.87835.0071.0 %5.0490.3798.3579.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล2,488.051,030.0058.6 %5.0569.00164.6271.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น3,273.523,377.00-3.2 %0.0709.57299.0357.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น5,019.045,309.00-5.8 %0.01,451.201,195.2117.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 63,935.061.00100.0 %5.01,046.380.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น4,132.362,864.0030.7 %5.01,315.34744.2443.4 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 641,895.0168,114.20-62.6 %0.015,155.094,393.6071.0 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 53,278.501.00100.0 %5.01,476.00165.0288.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 45,205.446,401.00-23.0 %0.02,428.931,331.0045.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น10,918.513,018.0072.4 %5.03,504.931,770.9549.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 521,971.0223,020.15-4.8 %0.02,861.022,389.4216.5 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น27,700.9211,703.0657.8 %5.0972.54388.0560.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 5,202.056,255.18-20.2 %0.02,736.11512.7881.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น1,999.697,399.28-270.0 %0.0524.27502.524.1 %2.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น7,351.664,751.7435.4 %5.02,344.95736.2168.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)4,552.401.00100.0 %5.01,223.010.9599.9 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 43,401.081,864.0045.2 %5.01,147.531,655.46-44.3 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)12,190.8014,821.00-21.6 %0.03,676.073,502.104.7 %2.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)17,330.939,371.2245.9 %5.02,596.13128.2595.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น11,868.762,835.0076.1 %5.01,051.860.9599.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จ.ขอนแก่น)4,649.7110,959.00-135.7 %0.01,590.63793.0250.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)12,996.451.00100.0 %5.04,644.870.95100.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 415,332.701.00100.0 %5.04,087.820.95100.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น8,827.8211,115.90-25.9 %0.03,192.033,679.69-15.3 %0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.22,273.3015,949.7428.4 %5.0323.0838.9587.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,666.951,059.0036.5 %5.071.0039.0145.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น4,627.262,070.0055.3 %5.01,413.1722.3198.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น3,335.571,854.0044.4 %5.0918.75421.8754.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น4,370.885,671.20-29.7 %0.01,184.97297.6074.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น7,723.6641,358.37-435.5 %0.01,793.492,568.03-43.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น6,025.741.00100.0 %5.01,850.530.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น13,769.8624,070.00-74.8 %0.02,706.31150.3194.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น5,912.181.00100.0 %5.01,850.530.9599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น3,089.001.00100.0 %5.0804.650.9599.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น3,866.19308.3292.0 %5.01,051.863,367.75-220.2 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น4,612.71802.0082.6 %5.01,280.05183.8585.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น4,993.722,641.7147.1 %5.01,129.870.9599.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น5,282.497,384.00-39.8 %0.012,264.6839.5499.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น15,602.7212,982.0016.8 %5.0772.64524.9332.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น18,566.2914,388.0022.5 %5.0572.62176.8869.1 %5.0
รจก.ขอนแก่น ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสบ.ขอนแก่น 61,160.697,536.0087.7 %5.0965.690.9599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 415,707.4015,588.000.8 %0.53,203.001,334.7058.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น2,838.321,579.0044.4 %5.0595.4851.0591.4 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น22,083.4319,033.0013.8 %5.01,476.14156.1589.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น3,812.162,796.0026.7 %5.0956.78381.3560.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น 8,219.428,340.00-1.5 %0.01,507.86363.0575.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น4,658.283,389.0027.2 %5.01,070.88110.1689.7 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น4,605.044,302.006.6 %3.01,741.84395.3977.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น4,205.146,824.81-62.3 %0.01,184.971,110.206.3 %3.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น22,112.124,168.1381.2 %5.0104,750.41132.6399.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 123,460.6119,089.0118.6 %5.01,012.48570.0043.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 218,299.2115,217.5916.8 %5.0719.60636.2211.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 316,380.0113,038.6620.4 %5.01,358.06321.1076.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 444,786.9013,374.4170.1 %5.01,683.90539.6868.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 592,331.9521,073.3077.2 %5.01,629.30701.3157.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (จังหวัดขอนแก่น)34,173.7673,264.53-114.4 %0.03,358.96939.3272.0 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น6,609.2313,510.00-104.4 %0.0398.20405.00-1.7 %0.0
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น42,402.241.00100.0 %5.0357.53445.82-24.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น88,148.9340,488.0054.1 %5.01,175.832,846.55-142.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่51,344.4921,696.0057.7 %5.0942.20409.9256.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น92,129.721.00100.0 %5.01,946.240.95100.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นไม่ครบ41,667.72ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น25,238.6063,314.87-150.9 %0.01,091.553,066.50-180.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน47,012.7619,417.0058.7 %5.0945.330.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น8,929.6334,236.00-283.4 %0.02,570.60875.4165.9 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น22,543.5211,331.5949.7 %5.03,489.172,927.1216.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น44,124.4547,840.00-8.4 %0.01,806.08272.8184.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 72,918.991,112.0061.9 %5.01,034.4577.8692.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น344,319.5363,467.7281.6 %5.02,153.881,265.3941.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 3,997.503,548.0011.2 %5.0994.81813.3118.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)6,014.268,359.00-39.0 %0.02,210.49149.1593.3 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)2,839.801,161.0059.1 %5.01,359.7116.5598.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น3,392.591,877.0044.7 %5.0804.65253.3368.5 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,817,396 1,011,091 44.37 % 263,143 58,042 77.94 %