สรุปผลประเมินจังหวัดอุดรธานี เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี2,614.411,200.0054.1 %5.0573.59227.7360.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี8,229.566,518.7920.8 %5.056.1649.6811.5 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี7,240.08800.7088.9 %5.065.3155.1015.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี119,719.996,436.5194.6 %5.04,610.52166.7396.4 %5.0
สำนักงานคลังเขต 482,805.962,556.2796.9 %5.04,566.7547.9998.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี3,331.811,798.0046.0 %5.0801.7947.1894.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1016,562.2512,403.2025.1 %5.03,753.80166.8795.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี23,172.1624,187.35-4.4 %0.04,966.29632.4187.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี5,993.624,653.6522.4 %5.0628.980.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ4,071.73209.0094.9 %5.0251.0092.3463.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี796.731,015.00-27.4 %0.0327.130.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน3,748.54234.0093.8 %5.0266.0383.1568.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน5,803.16446.0092.3 %5.0879.1510.0098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูงไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม3,583.5088.0097.5 %5.0480.2428.7794.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด3,987.47326.0091.8 %5.0275.5675.7272.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง4,213.15552.0086.9 %5.0413.12114.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ4,338.27453.0089.6 %5.0343.8676.0077.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ4,023.72450.0088.8 %5.0307.8819.0093.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ3,925.57579.0085.3 %5.0442.01228.5048.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ4,078.17488.0088.0 %5.0283.7154.6280.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม4,515.30471.0089.6 %5.0298.766.1797.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ5,297.20451.0091.5 %5.0282.9976.0073.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง4,072.86481.0088.2 %5.0269.4076.0071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน4,752.13777.0083.6 %5.0305.6576.0075.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 45,375.048,533.31-58.8 %0.02,268.291,471.3635.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี4,742.695,789.01-22.1 %0.0953.91479.8849.7 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี2,164.332,027.006.3 %3.0411.45161.5660.7 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี2,767.411,053.0061.9 %5.0452.26205.8254.5 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ2,338.301,145.0051.0 %5.0458.54217.6552.5 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ2,639.101,450.8045.0 %5.0447.08146.7367.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี5,353.081,728.0067.7 %5.0751.37263.8264.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี4,564.793,038.0033.4 %5.01,277.18363.7571.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี3,499.622,026.0042.1 %5.0915.88516.8143.6 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 516,000.0842,584.00-166.1 %0.07,434.534,118.6544.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี3,882.551,427.0063.2 %5.0725.72393.5345.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี10,209.353,716.0063.6 %5.03,483.042,436.7430.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี2,428.842,052.9415.5 %5.0584.77349.6040.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี7,810.575,196.0033.5 %5.01,714.55464.0072.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี5,963.405,551.006.9 %3.01,410.3086.7593.8 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 34,581.262,219.5251.6 %5.01,798.25597.2466.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี21,229.1622,623.00-6.6 %0.02,646.34345.1487.0 %5.0
ท่าอากาศยานอุดรธานี219,449.56290,266.03-32.3 %0.01,349.20377.1572.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี3,938.30713.0081.9 %5.0896.87125.9186.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)6,118.394,569.6025.3 %5.01,163.01817.0029.8 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)10,612.9011,531.61-8.7 %0.04,027.821,166.9671.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 310,080.298,996.9910.7 %5.03,594.073,327.957.4 %3.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี3,301.342,354.0028.7 %5.086.2465.0724.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี4,182.311,982.0052.6 %5.01,144.07195.4282.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี3,596.871,080.0070.0 %5.0915.88448.5451.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี5,011.755,366.22-7.1 %0.0956.98418.9556.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี7,459.9646,011.00-516.8 %0.01,885.692,222.34-17.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานีไม่ครบ8,793.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี9,179.4310,212.75-11.3 %0.01,866.6867.3996.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี11,676.662,601.0077.7 %5.0801.78395.0650.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี4,344.595,797.90-33.5 %0.01,125.05417.6862.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี5,383.0112,640.00-134.8 %0.01,258.16583.1653.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี5,023.483,679.0026.8 %5.01,071.08428.0460.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี6,990.067,071.00-1.2 %0.01,144.07130.2288.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี14,637.2010,708.0026.8 %5.0567.82365.3335.7 %5.0
เรือนจำกลางอุดรธานี 100,640.8561,892.5838.5 %5.01,784.12591.8566.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี3,181.911,685.1647.0 %5.0649.65219.2966.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี5,008.561.00100.0 %5.01,372.270.9599.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี16,554.4014,714.0011.1 %5.01,619.26232.7585.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี3,699.433,477.006.0 %3.0444.71196.1155.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี10,823.7713,384.00-23.7 %0.02,670.36363.3386.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี8,539.236,629.0022.4 %5.02,532.2415,788.16-523.5 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 116,381.6014,752.779.9 %4.51,391.16463.8266.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 237,958.8314,777.7661.1 %5.01,483.63808.4545.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 325,337.5414,705.5442.0 %5.01,381.320.9599.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 451,498.9011,245.3078.2 %5.01,528.28301.9580.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี6,276.567,498.30-19.5 %0.02,646.64931.3964.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี4,952.514,228.5714.6 %5.0308.9232.8789.4 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี90,660.8548,930.0046.0 %5.01,821.18102.1894.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี177,780.23278.4899.8 %5.01,227.43500.5659.2 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี68,581.2029,384.0057.2 %5.0988.061,223.92-23.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี34,397.4519,929.0042.1 %5.01,003.30217.6578.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี44,734.2023,849.0146.7 %5.01,018.2190.3291.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ79,350.3215,788.6980.1 %5.01,017.80159.3984.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน96,380.6330,120.0068.7 %5.01,045.73316.5669.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี25,515.398,439.7966.9 %5.02,790.352,933.40-5.1 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี8,461.497,458.0011.9 %5.02,349.7775.5896.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี75,779.7481,268.00-7.2 %0.01,424.99512.0564.1 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 82,944.791,582.2346.3 %5.01,285.36404.1568.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 4,823.313,016.0037.5 %5.01,054.97190.4881.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)5,211.285,858.99-12.4 %0.01,744.531,172.1432.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี3,518.182,949.0016.2 %5.01,204.82440.6963.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 410,627.666,523.5238.6 %5.02,579.14549.0178.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี1,037.8194.0090.9 %5.0399.80234.0741.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,788,072 1,059,774 40.73 % 119,806 55,637 53.56 %