สรุปผลประเมินจังหวัดนนทบุรี เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี3,233.651,155.0064.3 %5.0310.610.9599.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี3,776.252,468.0034.6 %5.0576.8387.9484.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี3,461.582,146.0038.0 %5.0443.7233.7692.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 419,410.5426,442.00-36.2 %0.04,908.67432.5591.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 139,227.6932,776.0016.4 %5.03,285.12399.0087.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 214,588.1326,516.00-81.8 %0.02,841.73370.5087.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย4,246.781,034.0075.7 %5.0259.7695.0063.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 16,375.762,612.0059.0 %5.0352.3850.3585.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 27,438.643,072.0058.7 %5.0367.6538.0089.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 16,279.903,626.0042.3 %5.0366.2789.8475.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 210,236.634,063.0060.3 %5.0299.8795.0068.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย3,597.10831.0076.9 %5.0198.1295.0052.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง6,899.553,597.0047.9 %5.0319.7247.5085.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่5,749.822,463.0057.2 %5.0258.7057.0078.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 16,784.1313,000.00-91.6 %0.01,432.551,003.4930.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี2,899.113,322.00-14.6 %0.01,072.92570.0046.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี4,545.271,647.0063.8 %5.0862.10266.0069.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี3,139.881,423.0054.7 %5.0386.6769.5982.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี3,109.991,213.0061.0 %5.0355.73154.8256.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี4,225.671,910.0054.8 %5.0694.78436.0737.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี4,484.472,374.0047.1 %5.0815.23186.5677.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี4,787.021,904.0060.2 %5.0957.15237.5075.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี14,354.3125,511.00-77.7 %0.01,679.7985.5094.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี3,828.312,209.0042.3 %5.0512.60100.4680.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี3,171.137,002.00-120.8 %0.0517.96241.9053.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี4,651.231,238.0073.4 %5.0952.690.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี3,205.92815.0074.6 %5.0367.650.9599.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี3,671.345,181.00-41.1 %0.0500.77140.2172.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี15,286.6428,022.00-83.3 %0.02,668.621,522.8142.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี5,655.114,853.0014.2 %5.0786.03243.9069.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี4,691.062,645.0043.6 %5.0595.87210.6364.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี6,811.3915,162.00-122.6 %0.01,337.4799.9892.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี11,800.672,458.0079.2 %5.0456.9357.3987.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี3,675.532,329.0036.6 %5.0444.41217.5051.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรีไม่ครบ3,028.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ61.75ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี6,373.334,181.0034.4 %5.01,090.26233.6278.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี7,012.3620,819.00-196.9 %0.01,432.5593.7393.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี10,541.817,000.0033.6 %5.0927.97213.3577.0 %5.0
รจก.บางขวาง 188,958.25255,301.00-35.1 %0.01,960.61317.0083.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี52,488.0355,138.00-5.0 %0.0759.11486.8035.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี2,957.351,021.0065.5 %5.0272.5727.9489.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี4,904.032,286.0053.4 %5.0919.12352.3261.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี3,823.212,073.0045.8 %5.0538.80286.9246.7 %5.0
สปส.จ.นนทบุรี12,570.7015,598.00-24.1 %0.02,079.09256.5087.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี4,685.052,616.0044.2 %5.0519.82253.2751.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี4,745.077,327.00-54.4 %0.0525.06209.2660.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 125,370.2313,050.0048.6 %5.0361.22110.5069.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 215,845.6815,176.004.2 %2.0619.46167.9172.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี5,009.5112,367.00-146.9 %0.0645.19134.2579.2 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี7,143.3212,970.00-81.6 %0.0351.7165.3181.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี4,659.685,933.00-27.3 %0.0384.83187.4451.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี66,214.3828,626.0056.8 %5.0453.63527.70-16.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี15,341.9725,193.00-64.2 %0.02,347.661,154.1750.8 %5.0
สถาบันโรคทรวงอก773,860.75653,000.0015.6 %5.011,768.24667.5294.3 %5.0
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ260,449.44154,000.0040.9 %5.0340.44495.27-45.5 %0.0
สถาบันทันตกรรม88,952.1673,000.0017.9 %5.0198.64317.64-59.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 3,947.623,066.0022.3 %5.0656.77221.5066.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี2,724.35800.0070.6 %5.0272.57111.4459.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี22,033.1121,653.491.7 %0.55,449.847,025.75-28.9 %0.0
รวม 1,839,912 1,629,214 11.45 % 67,062 21,656 67.71 %