สรุปผลประเมินจังหวัดเลย เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย2,681.38820.0069.4 %5.0608.33170.4472.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย22,569.5623,419.91-3.8 %0.070.4798.53-39.8 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย10,486.95777.0092.6 %5.066.57584.95-778.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลย4,976.184,092.0017.8 %5.0104.0032.5668.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย3,132.782,782.0011.2 %5.0741.50187.4574.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเลย3,340.352,040.0038.9 %5.0396.3554.6586.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย20,132.1112,632.0037.3 %5.02,681.14695.4074.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่4,351.39625.0085.6 %5.0300.0166.5077.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน4,227.33516.0087.8 %5.0320.0457.0082.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม3,912.23497.0087.3 %5.0416.8055.1086.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ4,025.56737.0081.7 %5.0321.2266.5079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย3,989.99414.0089.6 %5.0453.6846.5589.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว819.3626.0096.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง4,876.621,165.0076.1 %5.0396.6942.7589.2 %5.0
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ3,948.83484.0087.7 %5.0234.4939.9083.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว1,069.9676.0092.9 %5.0410.1466.5083.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง4,129.46530.0087.2 %5.0372.3974.1080.1 %5.0
ด่านศุลกากรท่าลี่10,986.988,076.2526.5 %5.01,555.24649.2858.3 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงคาน6,009.40777.0087.1 %5.0816.00584.9528.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย6,619.916,742.30-1.8 %0.01,483.131,137.0323.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย2,664.691,272.0052.3 %5.0589.38147.1075.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย4,037.53777.0080.8 %5.01,102.81584.9547.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย3,263.93988.0069.7 %5.0798.55300.5862.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเลย2,884.75299.0089.6 %5.01,586.38393.2275.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย4,511.552,720.0039.7 %5.0969.70726.5425.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย2,143.79502.9176.5 %5.0562.52206.8963.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย5,520.473,485.4336.9 %5.01,673.29823.8350.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย4,421.953,184.0028.0 %5.01,216.9088.0292.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย3,113.9710,728.29-244.5 %0.0741.50260.0064.9 %5.0
ท่าอากาศยานเลย43,338.0935,007.0919.2 %5.0588.02445.2824.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย3,959.806,209.88-56.8 %0.0988.71227.8077.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลย2,660.59777.0070.8 %5.081.2762.4523.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)2,653.60460.0082.7 %5.081.27584.95-619.8 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย3,407.661,315.0061.4 %5.0855.130.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย3,113.97777.0075.0 %5.0741.50584.9521.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย3,654.003,096.8915.2 %5.0931.66249.8773.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดเลย5,751.462,970.0048.4 %5.01,730.332,822.19-63.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย4,047.443,008.0025.7 %5.01,102.790.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย3,799.29989.0074.0 %5.01,007.73169.7183.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย13,782.7811,489.2816.6 %5.01,502.15144.5290.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย11,227.922,873.0074.4 %5.0893.65225.9074.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย4,199.902,069.5550.7 %5.01,140.8437.7996.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย5,418.084,410.0018.6 %5.01,102.81334.5069.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย5,142.342,889.6643.8 %5.01,273.985.2699.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย3,212.673,764.84-17.2 %0.0779.5475.1790.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย11,070.042,999.0072.9 %5.0817.57367.4155.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดเลย28,913.6332,973.03-14.0 %0.0879.34146.8583.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย2,450.73765.0068.8 %5.0589.37149.3574.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย3,428.441,328.0061.3 %5.0817.55299.3663.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย774.84670.0013.5 %5.0684.4575.6289.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)5,181.245,696.19-9.9 %0.0931.67413.3955.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย4,842.553,537.0027.0 %5.01,350.02290.3778.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย7,668.742,787.6163.6 %5.01,958.53358.7781.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 314,846.547,264.9551.1 %5.01,623.00552.1066.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 122,409.6519,165.7114.5 %5.02,634.93420.4684.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 24,712.9910,015.89-112.5 %0.01,514.11243.7783.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย และหนองบัวลำภู)4,318.437,977.21-84.7 %0.01,579.921,123.1528.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย31,055.741,540.9595.0 %5.0329.2872.2578.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเลย79,840.7544,877.0043.8 %5.01,657.29345.2479.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย84,529.5135,552.6257.9 %5.0973.50224.4276.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้ายไม่ครบ777.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ384.15ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุงไม่ครบ777.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ165.26ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย17,594.0817,402.001.1 %0.52,557.381,652.8035.4 %5.0
โรงพยาบาลเลย483,906.41485,280.00-0.3 %0.03,698.998,285.06-124.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 3,802.803,559.406.4 %3.0988.71428.9156.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย2,933.471,835.0037.4 %5.0665.43316.1752.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย 14,657.72777.0094.7 %5.04,190.13584.9586.0 %5.0
รวม 1,107,157 859,295 22.39 % 66,232 30,564 53.85 %