สรุปผลประเมินจังหวัดหนองคาย เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย4,385.271.00100.0 %5.0509.000.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย23,174.3025,071.12-8.2 %0.070.7846.8133.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย3,586.644,460.72-24.4 %0.0667.69137.4179.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย3,579.691,837.0048.7 %5.0686.710.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย19,328.1611,381.6041.1 %5.02,600.76623.2076.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ5,138.67490.0090.5 %5.0306.4460.1680.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่4,654.32660.0085.8 %5.0343.4571.9279.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม4,388.02337.0092.3 %5.0430.6865.5384.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย4,931.22586.0088.1 %5.0303.6265.3778.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่4,532.42496.0089.1 %5.0355.0865.6381.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี4,483.99215.0095.2 %5.0442.2065.1485.3 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 27,025.615,532.1721.3 %5.02,641.020.00100.0 %5.0
ด่านศุลกากรหนองคาย57,463.8359,049.55-2.8 %0.02,553.03491.6780.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย3,725.902,870.6423.0 %5.0435.49179.4758.8 %5.0
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย2,110.955,543.00-162.6 %0.0786.70860.18-9.3 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,374.631,348.0060.1 %5.0801.94579.8027.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย6,049.11784.0087.0 %5.0439.14185.0657.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย5,363.582,992.6844.2 %5.0794.252,205.13-177.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย4,683.651,025.0078.1 %5.01,061.89432.2559.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย4,125.313,706.4710.2 %5.0895.8873.9491.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย4,647.175,160.38-11.0 %0.0796.19117.2285.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย4,665.6011,379.29-143.9 %0.01,079.48370.0265.7 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย3,543.381,114.0068.6 %5.0623.09265.0457.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคาย24,897.48801.0096.8 %5.0226.0731.7386.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย3,573.801,290.0063.9 %5.0680.1161.2791.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย3,221.79824.0074.4 %5.0547.03319.4841.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย4,665.285,574.91-19.5 %0.01,079.48301.5272.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองคาย6,541.2354,156.11-727.9 %0.01,174.561,179.91-0.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย5,992.086,577.69-9.8 %0.01,174.565.1799.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย5,710.000.00100.0 %5.01,326.69491.5063.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย5,593.636,719.10-20.1 %0.01,079.4897.6691.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย4,036.623,847.004.7 %2.0451.95149.4466.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย3,873.663,331.3214.0 %5.0794.24507.0136.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย4,268.553,508.9917.8 %5.0927.3599.1689.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย6,444.162,596.8659.7 %5.0870.30377.5056.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย4,665.283,023.4035.2 %5.01,079.4862.7594.2 %5.0
สถานพินิจฯหนองคาย11,278.402,475.0078.1 %5.0629.66187.2670.3 %5.0
รจจ.หนองคาย 60,158.2635,490.1841.0 %5.0691.20213.5469.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย2,835.921,410.0050.3 %5.0394.89113.5971.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย5,337.533,916.4926.6 %5.01,336.85596.3755.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย3,103.401,979.0036.2 %5.0489.98233.0452.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย5,680.485,174.158.9 %4.0895.89727.3618.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 168,220.4614,472.5078.8 %5.01,438.31391.2272.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 233,131.8414,504.0056.2 %5.01,498.51412.0272.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย(จังหวัดหนองคาย)6,377.1611,329.00-77.6 %0.01,380.27460.0066.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย4,597.554,381.924.7 %2.0222.96200.7610.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย71,083.11146,415.09-106.0 %0.0612.89253.8958.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย84,757.7971,157.0116.0 %5.01,263.43360.4371.5 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมและการต่อเรือหนองคายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย12,302.8720,578.99-67.3 %0.01,692.341,409.0716.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 3,390.211,640.0051.6 %5.0604.08288.7452.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย3,257.841,805.0044.6 %5.0489.98215.6856.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย39,187.4819,500.6350.2 %5.04,912.874,085.0016.9 %5.0
รวม 681,435 594,520 12.75 % 46,949 20,795 55.71 %