สรุปผลประเมินจังหวัดกาฬสินธุ์ เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์2,841.071,095.0061.5 %5.0551.56109.4580.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0176.3984.1952.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์6,032.785,769.004.4 %2.0890.42278.3968.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์3,354.2183.5097.5 %5.0681.2731.6995.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์13,176.0814,964.40-13.6 %0.02,468.84912.3663.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์5,230.981,065.0079.6 %5.0293.840.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ3,330.70788.0076.3 %5.0323.2966.7979.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด4,439.931,182.0073.4 %5.0225.5765.7470.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย3,972.25985.0075.2 %5.0200.8632.6283.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์4,585.37880.0080.8 %5.0387.3865.4383.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี4,277.56695.0083.8 %5.0406.5365.5983.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง4,080.85183.0095.5 %5.0421.1166.0084.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก4,446.54482.0089.2 %5.0318.2470.3977.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง4,228.13609.0085.6 %5.0377.0019.2494.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์3,493.82565.0083.8 %5.0147.4219.0087.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง4,149.49682.0083.6 %5.0293.6872.9475.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์7,198.295,590.4322.3 %5.01,384.861,229.6911.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์4,719.132,510.0046.8 %5.01,118.61497.7455.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์3,657.902,766.4424.4 %5.0833.47412.4750.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์3,453.961,122.0067.5 %5.0624.19357.6642.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์5,658.602,611.1153.9 %5.01,289.851,822.29-41.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์1,876.256,438.24-243.1 %0.0455.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์5,456.692,992.3145.2 %5.01,498.93698.0653.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์4,921.663,932.0020.1 %5.01,107.46946.7214.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์5,419.1011,312.45-108.8 %0.01,289.8583.4393.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์3,776.472,282.1139.6 %5.0852.39277.8867.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์1,673.88336.0079.9 %5.061.360.9598.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบ1,391.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ57.29ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์3,229.951,406.0056.5 %5.0643.24138.9078.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์3,943.523,640.007.7 %3.5890.44204.5977.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,971.7453,587.39-1,703.2 %0.01,344.961,339.820.4 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์4,995.895,430.00-8.7 %0.01,251.74167.3086.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์3,884.014,950.00-27.4 %0.0890.42834.856.2 %3.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์6,598.5612,663.30-91.9 %0.01,403.95104.2992.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์3,845.073,987.80-3.7 %0.0852.46485.4743.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์3,886.183,311.3214.8 %5.0890.44402.6054.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์5,321.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,403.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์5,522.832,056.0062.8 %5.01,086.47289.4773.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์3,476.424,296.00-23.6 %0.0418.350.9599.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์34,314.792,214.0093.5 %5.0844.61470.7644.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 104,270.9162,450.9040.1 %5.01,255.251,271.55-1.3 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์3,049.461,428.0053.2 %5.0491.08139.1171.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์6,109.742,761.2054.8 %5.0776.42192.7075.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์3,180.06927.6070.8 %5.0624.22309.0850.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์6,942.656,180.6911.0 %5.01,350.24547.5259.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์4,890.543,469.0029.1 %5.01,270.76432.7865.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 146,262.8716,179.7565.0 %5.02,078.83404.8880.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 217,936.2411,104.7438.1 %5.0980.96220.5377.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 354,034.2911,915.1377.9 %5.01,313.84318.8475.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์67,892.4910,143.9085.1 %5.02,058.64677.8667.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์13,164.359,208.6030.0 %5.0450.58163.4063.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเขาวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์33,470.5313,048.0061.0 %5.0898.96760.0015.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง17,979.9317,015.005.4 %2.5880.40508.1242.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี50,839.6614,841.0070.8 %5.0840.67703.0016.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์18,864.4429,562.00-56.7 %0.01,942.111,666.8214.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 3,625.773,062.0015.5 %5.0776.34287.1263.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์3,062.742,082.0032.0 %5.0567.15386.5131.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์50,477.5813,878.8772.5 %5.06,698.634,936.1526.3 %5.0
รวม 702,175 398,721 43.22 % 53,997 26,653 50.64 %