สรุปผลประเมินจังหวัดนครพนม เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม2,987.33820.0072.6 %5.0511.5831.9393.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม316,873.318,854.0097.2 %5.02,190.53153.9993.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม3,135.452,309.0026.4 %5.0306.25179.7041.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม3,665.921,966.0046.4 %5.0701.3132.9395.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม12,620.077,345.6041.8 %5.02,013.41755.0562.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม4,761.20483.0089.9 %5.0351.7480.8477.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์4,651.57438.0090.6 %5.0261.420.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน7,326.30483.0093.4 %5.0219.3668.3668.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม4,790.82443.0090.8 %5.0285.1291.3268.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก4,581.53308.0093.3 %5.0514.871.8599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า4,616.99295.0093.6 %5.0294.686.0198.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก4,709.28386.0091.8 %5.0300.640.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง4,447.30637.0085.7 %5.0399.1396.7875.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร4,724.15599.0087.3 %5.0251.4654.7878.2 %5.0
ด่านศุลกากรนครพนม10,271.2827,462.00-167.4 %0.02,013.82384.0480.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 4,188.765,783.40-38.1 %0.01,024.58539.6047.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม2,846.971.00100.0 %5.0397.02152.0061.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม2,861.841,762.5038.4 %5.0382.62152.0060.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม2,754.751,179.9057.2 %5.0486.27133.0072.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม4,409.231,622.0063.2 %5.01,100.64357.3767.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม5,121.401,276.0075.1 %5.0601.91251.5158.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม5,332.471,566.0070.6 %5.0342.76183.0146.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม7,583.321.00100.0 %5.02,051.45704.6465.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม2,828.863,642.00-28.7 %0.0557.79338.2839.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม5,450.334,288.8221.3 %5.01,480.941,345.509.1 %4.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม6,628.751,215.0081.7 %5.0755.0434.1195.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม5,652.9816,305.56-188.4 %0.0973.88486.2350.1 %5.0
ท่าอากาศยานนครพนม63,838.6049,536.4922.4 %5.0196.8857.0071.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม3,630.101,877.0048.3 %5.0758.36671.0411.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม2,639.621,120.0057.6 %5.062.9721.2966.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,183.09136.0088.5 %5.049.9348.952.0 %1.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม3,400.22896.0073.6 %5.0782.0028.5596.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม3,632.391,450.0060.1 %5.0568.20405.3028.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม4,384.671,841.0058.0 %5.0815.41448.2545.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครพนม6,013.5644,562.80-641.0 %0.01,214.741,656.74-36.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม4,418.166,058.00-37.1 %0.01,157.68347.7070.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม4,161.592,160.0048.1 %5.0674.65303.5255.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม14,490.5411,980.9017.3 %5.01,975.38146.6092.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม11,037.412,158.0080.4 %5.0587.21191.6067.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม4,472.344,427.001.0 %0.5834.42373.2255.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม4,957.594,456.0010.1 %5.0861.86669.7522.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม5,071.162,096.7058.7 %5.0948.52280.8570.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม5,884.965,543.735.8 %2.5625.2546.9492.5 %5.0
สพ.นครพนม25,695.168,982.0065.0 %5.0606.97131.7278.3 %5.0
รจก.นครพนม 85,913.3774,327.0013.5 %5.01,406.39946.4532.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม5,446.491,818.2866.6 %5.01,313.472.8599.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม4,387.084,696.00-7.0 %0.0929.50910.082.1 %1.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม3,231.291,915.0040.7 %5.0568.20258.9554.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม5,775.805,410.086.3 %3.0986.28311.1868.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม2,638.03720.0072.7 %5.01,195.36167.8186.0 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม3,760.5821,766.85-478.8 %0.0623.03355.0143.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 134,041.1212,611.3263.0 %5.01,324.45930.0929.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 215,716.6314,184.639.7 %4.51,500.30289.8280.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม11,519.7210,228.0511.2 %5.0454.98529.74-16.4 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม29,687.024,312.7085.5 %5.0327.4631.3590.4 %5.0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม44,306.0051,083.00-15.3 %0.01,162.92462.5860.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง28,228.7214,270.4049.4 %5.0890.97170.6780.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม64,119.7417,622.0072.5 %5.0741.56431.2341.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม13,514.4523,728.00-75.6 %0.01,756.361,699.903.2 %1.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 4,055.483,020.0025.5 %5.0682.27519.7423.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม4,036.701,946.0051.8 %5.0549.18285.8048.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม35,861.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,770.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 979,112 504,413 48.48 % 49,903 20,748 58.42 %