สรุปผลประเมินจังหวัดมุกดาหาร เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร2,955.592,101.0028.9 %5.0439.0797.4777.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร30,049.539,210.0069.4 %5.084.6266.5021.4 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร1,174.5610,012.33-752.4 %0.034.3619.0044.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร2,754.141,942.0029.5 %5.0534.1528.1694.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร3,774.392,300.0039.1 %5.0724.31144.4080.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร19,763.1418,666.025.6 %2.52,968.19389.5086.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0432.9886.8379.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย4,381.43468.0089.3 %5.0226.2018.8191.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล4,365.63484.0088.9 %5.0232.8371.1669.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี4,532.91437.0090.4 %5.0333.7632.9390.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง4,182.61328.0092.2 %5.0266.5031.9388.0 %5.0
ด่านศุลกากรมุกดาหาร21,342.5850,169.01-135.1 %0.03,382.28157.0795.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร4,594.003,952.5014.0 %5.0952.451,062.91-11.6 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร2,544.231,822.0028.4 %5.0458.0657.9887.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร3,833.512,523.0034.2 %5.0952.50576.5339.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร3,077.322,519.0018.1 %5.0610.21190.0068.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร2,706.81850.0068.6 %5.0515.13506.611.7 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร3,638.612,190.2239.8 %5.0743.30190.0074.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร1,572.163,549.00-125.7 %0.0382.4295.0075.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร4,814.172,940.0038.9 %5.01,332.79142.5089.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร 4,815.213,339.0030.7 %5.0933.48224.5275.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร4,284.872,780.0035.1 %5.0914.1195.0089.6 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร2,903.101,601.0044.9 %5.0591.1795.0083.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร2,236.561,423.0036.4 %5.049.632.8594.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร3,200.42523.0083.7 %5.0667.2346.2093.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร2,890.18202.2293.0 %5.0591.1957.0090.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร4,011.793,678.008.3 %4.0857.42292.9365.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร14,230.1059,675.99-319.4 %0.01,389.871,482.32-6.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร5,312.263,520.0033.7 %5.01,218.70608.5050.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร3,208.722,872.0010.5 %5.0705.27258.6163.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร8,825.1510,610.05-20.2 %0.02,017.4065.1196.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร3,073.331,878.0038.9 %5.0686.25473.1031.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร4,163.792,958.0029.0 %5.0952.47406.1257.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร3,461.302,580.0025.5 %5.0762.34114.0085.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร3,849.701,186.0069.2 %5.0971.49249.4974.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร4,901.123,510.7428.4 %5.0534.1270.1086.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร33,318.633,320.0090.0 %5.0592.08237.5059.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร44,398.4821,550.0051.5 %5.0798.77475.0040.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,948.641,640.0044.4 %5.0477.10142.5070.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร4,509.093,512.0022.1 %5.01,047.55515.4350.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร3,004.871,482.0050.7 %5.0496.12212.2457.2 %5.0
สปส.จ.มุกดาหาร3,590.572,880.4819.8 %5.0838.41376.9355.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร3,820.661,001.1173.8 %5.0952.5028.5097.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร10,443.4110,300.791.4 %0.53,310.46380.0088.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร11,003.6015,288.33-38.9 %0.01,347.14171.0087.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร57,893.5712,440.0478.5 %5.01,618.80218.5586.5 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร5,428.548,020.72-47.8 %0.0441.9551.2888.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร9,697.602,300.0076.3 %5.0273.9995.0065.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร100,331.9341,360.0058.8 %5.0760.31118.7584.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย24,638.2112,105.2250.9 %5.0605.61517.7514.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร6,153.9610,010.00-62.7 %0.01,651.771,612.172.4 %1.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 3,776.762,921.0022.7 %5.0667.23292.4356.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร3,589.301,201.0066.5 %5.0439.07157.5964.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร24,484.695,625.0077.0 %5.04,937.273,486.5029.4 %5.0
รวม 554,457 375,758 32.23 % 50,704 17,595 65.30 %