สรุปผลประเมินจังหวัดลำพูน เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน2,826.291.00100.0 %5.0449.2372.9483.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน60,179.7139,384.0034.6 %5.0103.60150.10-44.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน4,827.534,834.29-0.1 %0.0620.3498.8484.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน3,128.191,711.0045.3 %5.0677.4236.1194.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน13,529.5011,007.6018.6 %5.02,407.88456.0681.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน5,582.122,356.0057.8 %5.0341.3749.2685.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา3,831.24612.0084.0 %5.0232.880.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ4,000.34608.0084.8 %5.0187.1331.9682.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง4,726.33692.0085.4 %5.0212.4836.0983.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง4,135.76619.0085.0 %5.0276.9945.5583.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้5,112.16507.0090.1 %5.0510.660.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง3,414.66439.0087.1 %5.0180.9632.3982.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง4,908.52160.0096.7 %5.0394.5147.2888.0 %5.0
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 25,303.024,677.4011.8 %5.0455.4745.3890.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน5,368.824,945.407.9 %3.51,057.74734.6830.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน4,351.812,566.0041.0 %5.01,038.70501.0751.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน3,457.691,961.0043.3 %5.0677.39106.3984.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน3,171.61928.0070.7 %5.0347.84113.3867.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน4,568.803,020.0033.9 %5.0715.45501.6329.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน2,439.494,467.00-83.1 %0.0505.84517.95-2.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน4,825.752,551.1547.1 %5.01,190.82493.1858.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน4,605.402,631.0042.9 %5.0943.65414.0256.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน16,344.2415,203.457.0 %3.51,647.24218.5086.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน3,906.252,232.5042.8 %5.0848.56498.1641.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน2,011.504,415.00-119.5 %0.050.6636.8027.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน3,677.721,056.0071.3 %5.0772.5071.2590.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน3,207.661,283.0060.0 %5.0582.34374.1735.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน5,165.224,981.003.6 %1.5848.56385.0654.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำพูน5,711.4617,860.95-212.7 %0.01,323.961,106.3616.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน4,511.632,120.0053.0 %5.01,095.77434.3260.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน4,794.656,152.00-28.3 %0.0810.53286.1964.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน5,889.1913,071.81-122.0 %0.01,342.9865.9595.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน4,535.561,856.0059.1 %5.0715.45114.0084.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน5,915.675,118.7213.5 %5.0943.65332.5064.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน3,684.511,583.0057.0 %5.0772.50192.2275.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน4,096.831,925.0453.0 %5.0924.63140.6884.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน4,188.563,750.0010.5 %5.0658.4032.9795.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน11,235.062,404.0078.6 %5.0439.36145.3566.9 %5.0
รจจ.ลำพูน 63,984.8261,320.044.2 %2.01,192.09510.4157.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน2,993.16130.0095.7 %5.0468.25220.5952.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน5,458.354,375.0019.8 %5.0753.48294.5060.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน3,453.202,171.0037.1 %5.0620.37260.2058.1 %5.0
สปส.จ.ลำพูน8,489.967,476.0011.9 %5.01,571.17260.4083.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน3,757.262,436.7835.1 %5.0753.4976.0089.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน3,750.603,377.0010.0 %5.0734.47251.8565.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 126,944.0713,893.5648.4 %5.01,065.06437.4858.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 238,414.9614,612.0162.0 %5.01,444.11548.0562.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน5,507.165,795.00-5.2 %0.0456.05503.46-10.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน69,413.5454,960.0020.8 %5.01,319.15240.2581.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน64,321.9211,238.2082.5 %5.0694.52236.8465.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 37,174.439,044.0075.7 %5.0606.57478.0421.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง22,662.2714,901.7034.2 %5.0583.7438.0093.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน11,081.8618,968.00-71.2 %0.01,570.58317.5879.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 4,779.773,911.0218.2 %5.0772.50381.3950.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน2,930.76673.0077.0 %5.0468.2457.6587.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน38,718.2014,466.0062.6 %5.03,337.133,092.197.3 %3.5
รวม 661,007 419,439 36.55 % 45,716 17,126 62.54 %