สรุปผลประเมินจังหวัดปทุมธานี เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี3,139.71866.0072.4 %5.0313.7559.9980.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี5,199.086,875.31-32.2 %0.0922.05197.8978.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี3,155.931,442.0054.3 %5.0503.7050.1090.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 115,376.8612,005.9421.9 %5.02,614.43538.0979.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 225,450.3431,126.88-22.3 %0.04,204.57798.0081.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 16,753.737,130.25-5.6 %0.0461.9876.0083.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 25,012.662,245.0055.2 %5.0277.8447.5082.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี5,085.833,360.2033.9 %5.0492.4776.0084.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา6,532.221,630.0075.0 %5.0506.36114.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ4,732.81804.0083.0 %5.0236.1657.0075.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี6,510.602,333.0064.2 %5.0503.7061.4587.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว5,863.622,061.0064.9 %5.0313.6264.1579.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก4,891.061,683.0065.6 %5.0323.65101.8068.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 15,575.807,887.71-41.5 %0.01,169.26401.9865.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 25,128.248,597.85-67.7 %0.01,238.05465.3662.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี5,420.563,167.0041.6 %5.0979.10654.2733.2 %5.0
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 13,146.162,860.709.1 %4.5292.11414.18-41.8 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี4,047.861,551.0061.7 %5.0503.81216.1957.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี1,607.571,376.0014.4 %5.0370.59280.0324.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี4,260.203,323.1622.0 %5.0845.99554.6834.4 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์8,632.0510,320.00-19.6 %0.0251.74696.44-176.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 15,192.057,058.64-36.0 %0.01,723.11232.5786.5 %5.0
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 18,354.71158,524.00-763.7 %0.06,009.06421.5293.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 15,470.1110,458.00-91.2 %0.06,060.981,945.2467.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี1,943.003,343.00-72.1 %0.0380.4092.7575.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี5,600.636,399.89-14.3 %0.0975.41348.1064.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี3,504.463,066.0012.5 %5.0713.08253.3664.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)7,108.247,491.50-5.4 %0.02,229.87237.5089.3 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี4,124.503,185.6922.8 %5.0750.91288.4161.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี4,619.521,738.0062.4 %5.0731.840.00100.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี4,043.471,615.5060.0 %5.0519.03281.9045.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี4,485.155,911.92-31.8 %0.0769.92209.9772.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี5,693.6529,132.00-411.7 %0.01,125.8953.7895.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี4,073.264,631.40-13.7 %0.0731.89288.2460.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี4,593.543,376.0026.5 %5.0941.07238.3374.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี5,821.602,451.0657.9 %5.0960.03210.2878.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี4,449.314,649.00-4.5 %0.0674.8437.4994.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี12,283.5511,340.007.7 %3.5487.39217.5555.4 %5.0
รจจ.ปทุมธานี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี17,502.3721,497.04-22.8 %0.0369.99207.0044.1 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 194,265.73121,680.0037.4 %5.01,435.31397.0072.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1ไม่ครบ24,860.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,567.50ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี6,501.317,460.28-14.8 %0.01,321.39334.5674.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี19,299.5819,628.00-1.7 %0.02,569.70798.0068.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี6,770.983,021.0055.4 %5.0903.04682.1024.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตไม่ครบ58,230.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ544.16ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานีไม่ครบ4,235.58ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ326.69ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 131,804.6013,360.0058.0 %5.01,186.4332.3097.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 211,447.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,073.64460.9857.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี)7,122.3315,465.67-117.1 %0.01,768.49327.4881.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 79,956.8637,244.0053.4 %5.01,378.74138.2190.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี20,249.1760,673.40-199.6 %0.0428.86447.35-4.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี4,040.8424,310.00-501.6 %0.01,259.74626.2550.3 %5.0
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี408,190.31201,030.0050.8 %5.09,451.22979.0589.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (ปทุมธานี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0581.01152.3473.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 4,125.043,398.6917.6 %5.0750.91448.7740.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีไม่ครบ1,074.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ159.39ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี22,450.7410,000.0055.5 %5.03,320.565,534.16-66.7 %0.0
รวม 1,059,164 915,786 0.00 % 70,177 22,848 0.00 %