สรุปผลประเมินจังหวัดลำปาง เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง2,875.50794.0072.4 %5.0626.47104.4183.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง20,300.256,230.0069.3 %5.068.18106.67-56.4 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง4,692.113,886.1017.2 %5.071.5985.84-19.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง3,546.262,123.0040.1 %5.0930.72242.1574.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง3,473.892,097.0039.6 %5.0854.6649.7794.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง18,829.5219,000.00-0.9 %0.03,402.80942.1872.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง5,355.762,903.0045.8 %5.0381.2645.6088.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ5,247.07960.0081.7 %5.0354.0224.9693.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา4,320.70579.0086.6 %5.0273.0631.8088.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร4,190.61418.0090.0 %5.0223.1438.5282.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ4,091.39410.0090.0 %5.0260.4650.0080.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน4,070.61503.0087.6 %5.0484.4547.2490.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ3,969.82354.0091.1 %5.0239.552.7098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว4,107.97768.0081.3 %5.0459.5232.9692.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม4,043.60466.0088.5 %5.0240.7338.4384.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก4,017.11306.0092.4 %5.0449.993.2499.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ4,180.87480.0088.5 %5.0459.730.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง7,693.087,912.85-2.9 %0.01,596.281,852.50-16.1 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง7,318.523,134.0057.2 %5.01,588.49494.0068.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง3,536.531.57100.0 %5.0835.64176.0978.9 %5.0
สำนักชลประทานที่ 222,809.0421,093.877.5 %3.57,584.362,492.7067.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง2,339.741,142.0051.2 %5.0645.48475.0026.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง6,262.424,029.0035.7 %5.01,501.18898.7040.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง2,446.731.00100.0 %5.0537.50256.5052.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง6,180.582,077.0066.4 %5.01,900.54529.1372.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง3,926.292,572.8534.5 %5.01,006.79207.1079.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง9,863.6512,875.99-30.5 %0.02,452.00291.6588.1 %5.0
ท่าอากาศยานลำปาง54,563.8973,006.00-33.8 %0.0302.85102.0066.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง4,942.302,813.0043.1 %5.01,406.12685.9051.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง4,232.7659,449.91-1,304.5 %0.01,719.8928.5098.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง15,151.5915,486.00-2.2 %0.05,917.984,496.5024.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง4,908.344,165.8915.1 %5.02,180.5740.6898.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง3,203.042,397.0025.2 %5.088.262.8596.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง4,476.04974.0078.2 %5.0961.19760.0020.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง2,945.71980.0066.7 %5.0740.73188.5074.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง3,683.344,000.00-8.6 %0.0513.84223.2556.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำปาง6,276.9441,543.13-561.8 %0.01,596.281,816.73-13.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง6,748.855,459.0019.1 %5.02,118.33322.9884.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง3,720.642,881.0022.6 %5.0911.71193.7278.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง6,475.8112,023.23-85.7 %0.01,389.18141.4389.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง21,084.3622,293.00-5.7 %0.01,749.471.0099.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง4,243.512,651.0037.5 %5.01,139.90405.4064.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง4,057.822,434.0040.0 %5.01,063.83280.1273.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง3,998.593,238.0019.0 %5.01,044.82184.0582.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง5,446.512,628.0051.7 %5.01,215.96410.6966.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง5,883.314,619.0721.5 %5.01,006.7956.2294.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง23,110.366,390.0072.4 %5.0586.51174.8070.2 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง8,291.808,100.002.3 %1.0501.90490.482.3 %1.0
รจก.ลำปาง 53,497.5446,651.3912.8 %5.01,204.94414.1065.6 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 30,592.7430,469.680.4 %0.5990.22331.4466.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง3,549.571,298.0063.4 %5.0634.59136.2678.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง3,904.101,432.0063.3 %5.0987.77229.8676.7 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง28,932.2814,786.0048.9 %5.01,840.61362.9080.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง3,935.101,569.0060.1 %5.0797.59186.0676.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง6,895.898,349.00-21.1 %0.01,653.32247.5785.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง4,790.544,124.0013.9 %5.01,292.03407.6568.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง4,480.555,114.00-14.1 %0.01,177.93694.8441.0 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ4,285.509,003.00-110.1 %0.0739.7323.7596.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง15,557.724,563.5670.7 %5.01,538.26171.1588.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 132,311.2816,067.9950.3 %5.01,703.80432.9574.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 245,164.619,904.0078.1 %5.0662.80686.64-3.6 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 316,021.1814,599.268.9 %4.01,786.26491.0972.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง483.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0255.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง90,328.94103,816.99-14.9 %0.01,938.15995.9048.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง55,175.2539,854.0027.8 %5.01,050.04110.2089.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง21,681.7916,323.0024.7 %5.0911.99366.3359.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง51,407.8020,640.0059.9 %5.0907.95365.3159.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเถิน20,753.4212,563.9239.5 %5.01,055.48212.7679.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง7,074.1019,009.00-168.7 %0.02,554.99925.7063.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 4,186.483,808.009.0 %4.51,120.88618.2644.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง3,100.683,068.001.1 %0.5702.53242.2565.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง27,291.7012,639.3353.7 %5.07,123.023,396.3052.3 %5.0
รวม 906,054 774,302 14.54 % 91,960 32,576 64.58 %