สรุปผลประเมินจังหวัดอุตรดิตถ์ เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,808.01707.0074.8 %5.0493.2032.1593.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์9,644.076,879.1028.7 %5.059.560.9598.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์4,901.245,035.00-2.7 %0.0816.49209.7074.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์3,548.091,992.0043.9 %5.0759.40206.6672.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์21,293.037,859.0063.1 %5.01,810.58453.6874.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย4,239.22629.0085.2 %5.0305.8363.5779.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน5,123.22743.0085.5 %5.0211.7737.0582.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล3,993.43661.0083.4 %5.0182.4756.5669.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน4,156.11659.0084.1 %5.0293.7988.7469.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด4,080.08496.0087.8 %5.0264.400.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา4,109.82703.0082.9 %5.0323.4858.0582.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า4,270.87491.0088.5 %5.0451.5136.2792.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก3,873.93400.0089.7 %5.0614.7897.8584.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์14,394.665,702.8260.4 %5.01,634.16392.3576.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด2,851.201,156.0059.5 %5.0617.40188.2169.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์5,022.402,851.0043.2 %5.01,215.80434.8664.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 3,668.513,216.8812.3 %5.01,467.91273.7081.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์3,410.012,268.0033.5 %5.0721.37315.8656.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์2,604.621,778.0031.7 %5.0417.12334.9619.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์6,394.752,995.0053.2 %5.0798.761,141.67-42.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์3,364.162,422.0028.0 %5.0657.65139.1978.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์7,830.786,327.0019.2 %5.02,413.80272.7588.7 %5.0
ส.ป.ก. อุตรดิตถ์5,849.083,297.7743.6 %5.0742.64205.5472.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์9,419.1819,652.00-108.6 %0.01,603.08178.0688.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)13,677.408,491.2037.9 %5.02,268.131,497.2034.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์3,947.871,911.0051.6 %5.0911.53460.7549.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์1,830.88410.0077.6 %5.062.220.9598.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์3,449.151,598.0053.7 %5.0844.0143.7794.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์3,123.50748.0076.1 %5.0645.32156.4775.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์12,381.043,782.7169.4 %5.0646.25114.7682.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์13,859.625,348.0061.4 %5.01,900.701,226.6935.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์7,777.205,810.0025.3 %5.01,310.88128.8190.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์11,945.503,363.0071.8 %5.0892.53137.1584.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์14,119.079,596.6732.0 %5.01,558.0978.9894.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์4,153.191,685.0059.4 %5.01,006.61249.7875.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์4,215.524,495.00-6.6 %0.01,025.64516.8049.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์34,206.765,208.0084.8 %5.012,492.31199.5598.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์3,697.681,240.0066.5 %5.0797.43255.4768.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์5,049.194,600.008.9 %4.0271.5765.3176.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์11,508.832,680.0076.7 %5.0740.4075.1389.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 36,811.7440,579.92-10.2 %0.0840.72266.3968.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,900.50983.0066.1 %5.0531.21135.8674.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์4,048.563,014.0025.6 %5.0759.42274.8863.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,551.481,940.5023.9 %5.0607.29105.6482.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์5,855.675,114.2812.7 %5.01,217.11325.5773.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์5,358.932,081.0061.2 %5.0855.7454.3893.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์8,372.677,222.0313.7 %5.0987.6190.0190.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์9,760.564,246.0056.5 %5.0360.30256.8328.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 133,097.2020,556.4237.9 %5.01,353.33297.3578.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 225,471.1310,570.8058.5 %5.01,882.17382.3979.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์9,107.996,945.3523.7 %5.0769.100.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์73,206.1354,545.0025.5 %5.01,446.20519.5564.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์26,997.3134,256.00-26.9 %0.0838.7590.6589.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์182,824.0915,167.4591.7 %5.0742.43336.9754.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย86,253.699,720.0088.7 %5.0814.27390.3452.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์203,288.9824,475.1088.0 %5.02,364.531,193.1449.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 3,847.583,416.0011.2 %5.0778.44414.2946.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์3,178.731,196.0062.4 %5.0422.33123.7270.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์43,059.7714,158.0067.1 %5.05,136.943,531.6931.2 %5.0
รวม 1,055,786 400,074 62.11 % 68,958 19,218 72.13 %