สรุปผลประเมินจังหวัดแพร่ เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่2,900.00937.0067.7 %5.0480.9948.0590.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่166,884.413,854.4097.7 %5.080.967.1191.2 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ (ระบบดิจิทัล)9,549.997,987.2016.4 %5.093.450.9599.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่3,307.392,290.0030.8 %5.0507.9449.6590.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่3,422.351,255.0063.3 %5.0729.3341.7194.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่17,607.0110,263.9041.7 %5.01,926.21470.2575.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่929.351,350.00-45.3 %0.0253.805.0098.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น4,082.68747.0081.7 %5.0199.440.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย4,220.531,018.0075.9 %5.0260.3756.0578.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง4,748.78979.0079.4 %5.0419.0063.1784.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง4,287.39440.0089.7 %5.0370.440.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวาง3,866.15500.0087.1 %5.0270.960.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น4,091.00696.0083.0 %5.0323.3828.5091.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่3,985.24341.0091.4 %5.0168.330.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่12,213.937,625.5237.6 %5.01,070.502,007.35-87.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่4,323.132,867.0033.7 %5.01,089.49616.5543.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่3,351.821,000.0070.2 %5.0777.51177.6577.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่2,826.89794.0071.9 %5.0499.99459.808.0 %4.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่8,509.123,860.2054.6 %5.01,317.681,683.56-27.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่2,202.003,508.00-59.3 %0.0513.73433.6915.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่117,347.732,218.0098.1 %5.04,613.65918.3480.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่12,565.898,355.5033.5 %5.01,393.7567.1195.2 %5.0
ท่าอากาศยานแพร่44,647.2724,740.7044.6 %5.0481.73408.5015.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)10,968.1721,348.78-94.6 %0.04,061.685,249.70-29.2 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่4,120.932,250.6345.4 %5.0994.42262.2073.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)12,518.016,245.2750.1 %5.04,170.10765.4081.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่3,301.17221.0093.3 %5.070.995.4992.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่3,493.66430.0087.7 %5.0880.340.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่3,110.31543.0082.5 %5.0614.10133.0078.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่4,011.222,116.0047.2 %5.0584.07205.9964.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดแพร่13,322.2822,180.09-66.5 %0.01,317.70727.6044.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่4,734.124,599.002.9 %1.01,184.58111.2790.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่9,454.071,952.0079.4 %5.0804.26202.5174.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่5,234.188,113.48-55.0 %0.01,275.0952.9695.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่11,795.401,846.0084.3 %5.0823.28545.0733.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่4,621.412,624.7243.2 %5.0956.38426.8955.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่5,412.721,649.0069.5 %5.0809.350.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่4,446.675,720.00-28.6 %0.01,070.49186.2582.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่3,359.266,240.00-85.8 %0.0451.4240.4791.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่11,385.401,860.0083.7 %5.0823.2983.7089.8 %5.0
รจจ.แพร่ 33,004.6126,563.0619.5 %5.0858.26338.3460.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่2,867.39688.0076.0 %5.0519.02156.7169.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่3,396.161,267.0062.7 %5.0623.260.9599.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่3,635.921,156.0068.2 %5.0576.07214.1262.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่5,410.476,513.72-20.4 %0.01,184.58311.7073.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่4,307.474,148.433.7 %1.51,088.53180.4583.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 13,219.3913,792.86-4.3 %0.01,464.91422.6071.2 %5.0
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 218,235.956,896.1762.2 %5.01,576.51550.5465.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่9,262.887,988.5213.8 %5.02,012.38152.3192.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่4,534.355,770.50-27.3 %0.0316.20125.9560.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแพร่103,882.3547,877.0153.9 %5.01,520.03164.0589.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่92,293.2635,607.0061.4 %5.0844.01344.9759.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่154,850.0032,477.3079.0 %5.0759.79785.48-3.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่30,292.0411,604.0061.7 %5.0780.21456.0041.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพลอง22,888.7115,259.0033.3 %5.0729.76495.9832.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอง35,996.169,279.7974.2 %5.0740.19239.1567.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 3,640.602,858.0421.5 %5.0804.27343.0557.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่4,178.58947.0077.3 %5.0557.06233.9158.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่57,908.0512,818.0077.9 %5.06,934.872,898.3558.2 %5.0
รวม 1,160,963 421,078 63.73 % 62,624 24,962 60.14 %