สรุปผลประเมินจังหวัดน่าน เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน509.64882.00-73.1 %0.0587.7477.3986.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน13,471.629,203.3831.7 %5.071.7565.269.1 %4.5
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน5,347.772,022.0062.2 %5.0371.27134.8463.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน3,334.442,152.0035.5 %5.0796.910.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน17,396.478,019.3053.9 %5.01,653.47376.2077.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน4,596.771,106.0075.9 %5.0318.9886.2273.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา16,758.11874.0094.8 %5.0373.6766.8582.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย7,051.06384.0094.6 %5.0381.1497.5174.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่น7,008.96403.0094.3 %5.0379.6096.9574.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม3,753.51530.0085.9 %5.0288.3779.5672.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง4,251.32400.0090.6 %5.0195.8090.3453.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา4,113.83871.0078.8 %5.0329.4950.2384.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว4,149.43326.0092.1 %5.0394.1556.8385.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง4,022.87430.0089.3 %5.0330.4725.3592.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง5,642.81591.0089.5 %5.0451.5195.7078.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ3,521.75195.0094.5 %5.0422.7195.8577.3 %5.0
ด่านศุลกากรทุ่งช้างไม่ครบ4,271.01ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ298.44ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน5,290.836,241.12-18.0 %0.01,538.531,803.87-17.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน5,563.662,735.0050.8 %5.01,158.20748.8735.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน6,830.611,803.0073.6 %5.0853.96479.2443.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน3,034.521,307.0056.9 %5.0681.68314.0153.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน6,310.112,828.0055.2 %5.01,467.551,305.4111.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน45,896.844,930.5489.3 %5.09,620.59368.4996.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ส.ป.ก. น่าน3,469.212,994.5213.7 %5.01,636.39775.4452.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่านไม่ครบ9,339.16ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ173.20ประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานน่านนคร74,545.7656,609.0024.1 %5.0944.82248.3073.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน5,046.852,264.0055.1 %5.01,234.28104.6491.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน1,677.621,434.0014.5 %5.072.5496.81-33.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน3,825.581,197.0068.7 %5.0949.040.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน2,945.02923.0068.7 %5.0720.85410.9143.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดน่าน6,069.145,061.4716.6 %5.01,614.582,151.26-33.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน9,566.274,784.0650.0 %5.02,945.70258.7391.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน3,739.062,185.2141.6 %5.0949.0490.7490.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน6,805.787,471.00-9.8 %0.01,386.39101.2392.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน11,142.072,549.1077.1 %5.0777.89ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน4,726.942,950.0037.6 %5.01,049.20570.8045.6 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน5,933.433,239.0045.4 %5.0968.03523.4545.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน4,039.023,779.006.4 %3.01,044.12234.1377.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน3,012.141,931.0035.9 %5.0644.808.6498.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน11,339.172,059.0081.8 %5.01,081.07145.2686.6 %5.0
รจจ.น่าน 28,114.7925,318.859.9 %4.5873.27555.2636.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน2,832.43854.0069.8 %5.0606.7557.3390.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน3,465.232,480.4428.4 %5.0815.9318,286.50-2,141.2 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน3,082.721,303.0057.7 %5.0701.83184.1573.8 %5.0
สปส.จ.น่าน6,157.036,794.12-10.3 %0.01,291.31333.2674.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน5,068.023,614.0028.7 %5.01,481.49258.7882.5 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถานสาขาน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน4,490.915,073.31-13.0 %0.0987.07165.2583.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 132,857.2819,906.3239.4 %5.02,669.95808.0069.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2396,407.7813,278.6896.7 %5.02,162.36891.2258.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคน่าน70,488.7073,619.00-4.4 %0.01,570.62798.1049.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน29,131.01244.8099.2 %5.0996.5817,330.00-1,638.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปัวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ไม่ครบ1,528.20ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ247.39ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน3,019.002,847.005.7 %2.5682.81193.9171.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 21,848.4712,056.0044.8 %5.04,548.811,617.5264.4 %5.0
รวม 942,703 317,053 66.37 % 59,297 53,716 0.00 %