สรุปผลประเมินจังหวัดพะเยา เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา2,789.42722.0074.1 %5.0464.9550.4189.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา8,978.066,127.0031.8 %5.049.95161.79-223.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา3,104.942,045.0034.1 %5.0375.02198.9546.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา3,325.071,568.8052.8 %5.0711.650.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา13,237.7411,371.0014.1 %5.01,890.64327.0582.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา4,490.171,729.0061.5 %5.0309.6794.7869.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ4,131.191,047.0074.7 %5.0440.1038.7391.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้4,166.41663.0084.1 %5.0220.6314.4693.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน4,010.02423.0089.5 %5.0295.2258.2380.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง3,910.74273.0093.0 %5.0448.5323.2694.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ4,073.32469.0088.5 %5.0226.6232.9185.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน4,036.27332.0091.8 %5.0486.3653.6389.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง3,985.47425.0089.3 %5.0479.0550.9989.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเย�7,347.023,714.2649.4 %5.01,244.101,172.305.8 %2.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา4,556.461,344.0070.5 %5.01,187.05610.1948.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา3,250.111,651.0049.2 %5.0692.6369.0790.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา3,391.341,375.0059.5 %5.0522.00176.4966.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา3,810.401,533.0059.8 %5.0901.811,396.27-54.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา2,617.854,075.39-55.7 %0.0625.63416.2533.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา9,371.086,227.4133.5 %5.01,453.27533.5863.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา3,679.792,803.0023.8 %5.0958.87135.5685.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา14,594.269,037.7738.1 %5.01,434.26220.7484.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา4,361.072,226.2149.0 %5.01,069.20260.3075.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา1,637.261,312.0019.9 %5.0455.7326.1394.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา3,234.001,092.0066.2 %5.0825.7549.3694.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา3,127.221,044.0066.6 %5.0635.59100.7084.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา3,539.561,859.7047.5 %5.0844.76241.6071.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดพะเยา4,870.2524,653.57-406.2 %0.01,339.182,051.90-53.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา4,244.515,215.00-22.9 %0.01,072.95327.2369.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา3,556.851,170.0067.1 %5.0806.73233.5671.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา6,226.578,102.88-30.1 %0.01,263.11102.8791.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา3,290.171,692.0048.6 %5.0445.03231.7547.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา4,017.752,020.4349.7 %5.01,091.97676.8738.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา4,013.172,563.0036.1 %5.0825.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา4,479.37512.0088.6 %5.01,053.93263.7475.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา3,213.904,480.00-39.4 %0.0609.3175.5987.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา11,861.542,640.0077.7 %5.0905.24224.9175.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดพะเยา25,987.3640,720.27-56.7 %0.0813.96224.3772.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา2,863.00988.0065.5 %5.0549.95186.3066.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา3,291.283,242.991.5 %0.5692.63215.8468.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา2,973.01756.0074.6 %5.0578.54162.6771.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา5,621.464,403.1521.7 %5.01,187.05523.4955.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา3,091.781,992.0035.6 %5.0749.6876.2889.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา3,554.423,431.003.5 %1.5787.71153.2480.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 127,784.2211,533.5658.5 %5.01,199.59396.3967.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 223,001.8211,159.0551.5 %5.02,096.11629.3070.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา3,782.115,222.00-38.1 %0.0314.11164.8847.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพะเยาไม่ครบ7,276.49ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ178.62ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาไม่ครบ43,680.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,442.93ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ22,078.9913,600.0038.4 %5.0837.95322.0261.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้24,183.4242,340.88-75.1 %0.0636.21392.5638.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา4,495.9717,519.71-289.7 %0.01,796.54860.7952.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 3,375.471,645.0051.3 %5.0692.63348.9449.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา2,943.79645.0078.1 %5.0540.51234.1556.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา15,823.859,161.3742.1 %5.04,132.873,548.6514.1 %5.0
รวม 357,382 287,898 19.44 % 45,443 19,143 57.87 %