สรุปผลประเมินจังหวัดเชียงราย เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย3,014.26811.0073.1 %5.0724.7594.0887.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย19,375.674,094.0078.9 %5.073.96194.41-162.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย6,347.7911,538.24-81.8 %0.083.800.9598.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย3,764.134,800.00-27.5 %0.01,009.99242.2576.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย3,388.532,113.0037.6 %5.0876.9149.2494.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย11,671.7715,328.20-31.3 %0.02,896.34598.7279.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล3,958.33556.0086.0 %5.0252.7110.0196.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง4,154.02186.0095.5 %5.0439.310.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว3,858.71400.0089.6 %5.0177.1166.5062.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย4,686.332,368.5049.5 %5.0370.02109.1070.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน4,481.37490.0089.1 %5.0335.1134.1389.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย4,154.021,291.0068.9 %5.0399.8971.0882.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน3,607.30985.0072.7 %5.0399.098.2197.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า4,156.20374.0091.0 %5.0544.2547.5091.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ3,937.47579.0085.3 %5.0571.0234.7293.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย3,886.56494.0087.3 %5.0344.982.4799.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน4,168.17543.0087.0 %5.0419.3355.0386.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง4,099.64789.0080.8 %5.0393.2575.4180.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด3,849.44599.0084.4 %5.0263.4352.1980.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย4,154.02700.0083.1 %5.0267.0628.9389.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย3,848.32441.0088.5 %5.0261.2754.6179.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่น3,900.09370.0090.5 %5.0484.5166.5086.3 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สาย15,523.5458,896.20-279.4 %0.02,722.90459.4483.1 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงแสน13,813.7313,012.005.8 %2.51,523.48581.0561.9 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงของ15,314.2923,064.81-50.6 %0.01,589.00476.2370.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย9,076.4511,456.22-26.2 %0.02,055.872,422.50-17.8 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย2,898.441,969.0032.1 %5.0667.70123.1681.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย5,171.512,813.0045.6 %5.01,390.31697.0149.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย4,542.282,461.0045.8 %5.0933.9221.6197.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย3,364.423,810.72-13.3 %0.0857.86270.5668.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย4,358.081,935.0055.6 %5.01,257.192,385.42-89.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย3,122.445,662.47-81.3 %0.0723.73445.4538.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย5,789.341,375.7876.2 %5.01,846.691,140.0038.3 %5.0
ส.ป.ก. เชียงราย4,937.364,153.3415.9 %5.01,485.39640.0456.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 8,448.7518,641.77-120.6 %0.02,474.2285.9496.5 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย3,788.843,330.7012.1 %5.01,009.981,175.37-16.4 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)11,833.1715,905.36-34.4 %0.04,349.052,589.9340.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย3,920.477,180.00-83.1 %0.090.450.9598.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)9,981.91408.0095.9 %5.0496.550.01100.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย4,038.00718.0082.2 %5.01,143.100.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย3,273.451,232.0062.4 %5.0819.83281.2065.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย4,102.814,843.00-18.0 %0.01,124.08106.9590.5 %5.0
สำน้กงานจังหวัดเชียงราย7,213.1744,498.11-516.9 %0.02,341.114,294.64-83.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย6,158.665,559.009.7 %4.51,979.80672.6066.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย3,720.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,009.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย16,924.4910,126.5640.2 %5.02,502.7783.6296.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย10,950.493,199.2370.8 %5.0743.7675.4089.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย4,421.883,660.0017.2 %5.01,162.11341.7670.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย4,314.922,827.0034.5 %5.01,238.18259.3779.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย8,008.451,813.0077.4 %5.02,246.03535.8976.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย5,050.485,844.60-15.7 %0.0895.8926.2797.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย13,166.728,032.0039.0 %5.0504.70247.6550.9 %5.0
เรือนจำกลางเชียงราย222,165.66122,071.0045.1 %5.02,157.21848.2660.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย3,564.4046.8798.7 %5.0667.86184.7872.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย9,030.03322.2996.4 %5.01,212.501,246.91-2.8 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย3,575.661,721.0051.9 %5.0800.81509.0736.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย8,238.079,077.11-10.2 %0.01,339.97435.5067.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย2,622.571,833.2030.1 %5.01,447.36154.5389.3 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย4,158.535,897.43-41.8 %0.01,181.13201.3083.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย9,676.082,184.9077.4 %5.01,567.36315.2179.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 141,380.7016,820.2059.4 %5.02,672.14709.5573.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 229,869.5714,554.3851.3 %5.02,692.31633.9176.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 316,039.5810,843.6232.4 %5.02,712.50478.7382.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 416,533.549,548.8342.2 %5.01,805.93499.7872.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชียงราย และพะเยา)35,834.749,663.0073.0 %5.03,268.66294.8091.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย16,242.5242,412.00-161.1 %0.0808.91290.7064.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย32,256.8718,840.0041.6 %5.01,022.27431.7257.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย104,952.0540,840.0061.1 %5.01,109.29394.2564.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย23,245.381.00100.0 %5.0981.630.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย28,495.9714,141.0050.4 %5.0814.47850.65-4.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเทิง23,265.5110,654.0054.2 %5.0851.18665.0021.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง104,038.491.00100.0 %5.0866.190.9599.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย14,397.2522,614.00-57.1 %0.02,421.372,635.74-8.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 3,486.844,088.00-17.2 %0.0914.91471.9348.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย3,261.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0819.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 50,803.17113,388.00-123.2 %0.05,977.944,483.0125.0 %5.0
รวม 1,129,844 789,841 30.09 % 93,058 39,075 58.01 %