สรุปผลประเมินจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,760.49838.0069.6 %5.0648.1545.7592.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน12,585.692,926.0076.8 %5.081.7896.10-17.5 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน12,785.704,198.0067.2 %5.070.67152.81-116.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน20,962.7615,201.7027.5 %5.0166.99252.34-51.1 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,706.022,160.0020.2 %5.052.880.9598.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน731.351,498.00-104.8 %0.0250.4794.2562.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,468.162,019.0041.8 %5.0544.170.09100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน7,856.738,740.30-11.2 %0.01,076.62515.9852.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง3,946.39731.0081.5 %5.0718.680.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย3,941.98514.0087.0 %5.0300.420.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวม3,863.96289.0092.5 %5.0394.900.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่่่่่่่่ลาน้อย3,546.99379.0089.3 %5.0552.7657.0089.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย3,834.61346.0091.0 %5.0697.800.9599.9 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง5,270.903,130.0040.6 %5.01,193.10291.9475.5 %5.0
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน4,857.894,352.0010.4 %5.0621.01704.61-13.5 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน4,913.474,863.451.0 %0.51,047.49628.5440.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียง2,783.741,831.2034.2 %5.0907.31118.7586.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,854.821,087.0061.9 %5.0667.1799.2785.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,127.032,126.0048.5 %5.01,199.61258.5078.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,243.101,601.0050.6 %5.0838.31105.0387.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,860.801,105.0061.4 %5.0686.1857.8491.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,826.862,488.0048.5 %5.01,465.83738.4249.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,751.133,808.00-117.5 %0.0386.7344.2488.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,073.312,292.0043.7 %5.01,275.68871.6631.7 %5.0
ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน3,486.792,431.2730.3 %5.0933.39121.1287.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,881.238,463.69-118.1 %0.01,009.45201.2880.1 %5.0
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 64,718.6432,458.9949.8 %5.0462.38126.8572.6 %5.0
ท่าอากาศยานปาย 34,760.277,611.9978.1 %5.0426.7866.9084.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,659.552,520.0031.1 %5.0990.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน3,303.984,065.40-23.0 %0.079.9534.1157.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,457.96980.0071.7 %5.0933.3953.2094.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,122.62467.8085.0 %5.0781.26458.6041.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,125.853,458.0016.2 %5.0952.38207.1078.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,751.3421,688.49-356.5 %0.01,389.771,779.41-28.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน5,108.435,340.00-4.5 %0.01,598.95224.7985.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,055.741,857.00-75.9 %0.0608.25162.7973.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,371.125,379.17-23.1 %0.01,028.47135.8586.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน10,621.441,985.0081.3 %5.0781.26944.30-20.9 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,834.253,956.00-3.2 %0.01,066.50400.4662.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่อนสอน3,635.802,686.0026.1 %5.0914.37303.9366.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน7,982.291,761.0077.9 %5.0857.33115.3586.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,787.15861.0069.1 %5.0535.8435.2093.4 %5.0
สพ.แม่ฮ่องสอน12,842.482,232.8082.6 %5.0354.09102.7071.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 20,005.7024,210.97-21.0 %0.0844.16212.8574.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,716.50969.0064.3 %5.0629.13328.9547.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,399.581,352.0060.2 %5.0876.34137.4684.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน2,863.53648.0077.4 %5.0686.18102.5485.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,669.134,767.28-29.9 %0.0971.42181.1481.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,174.711,599.0049.6 %5.0914.3787.7290.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,723.603,041.00-11.7 %0.0525.140.00100.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 115,831.6913,034.4417.7 %5.02,103.06390.8581.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 225,304.4710,547.5158.3 %5.02,257.11542.5476.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน16,099.193,124.8080.6 %5.0231.050.9599.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน40,090.4014,900.4662.8 %5.0834.90208.9375.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง38,605.189,098.9976.4 %5.01,187.31314.0473.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน6,519.4911,611.68-78.1 %0.01,999.551,686.6615.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 3,191.481,347.0057.8 %5.0819.29228.9472.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,717.06626.0077.0 %5.0629.13197.1868.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน42,297.0211,380.0073.1 %5.03,759.983,779.94-0.5 %0.0
รวม 535,270 290,985 45.64 % 49,302 19,012 61.44 %