สรุปผลประเมินจังหวัดนครสวรรค์ เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์3,010.841.00100.0 %5.0263.990.9599.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์8,552.843,495.9959.1 %5.059.6578.22-31.1 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์11,800.4811,749.180.4 %0.564.1454.1815.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์5,590.1215,140.00-170.8 %0.01,374.95176.7687.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์3,411.972,102.0038.4 %5.0862.440.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์55,733.8535,262.7036.7 %5.04,133.201,392.0466.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์3,502.342,877.7917.8 %5.0709.86946.25-33.3 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์3,194.842,832.8011.3 %5.0309.0378.3374.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว3,118.11852.0072.7 %5.0379.69142.5062.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี2,764.81781.0071.8 %5.0329.68247.0025.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก2,764.13610.0077.9 %5.0260.222,975.25-1,043.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์4,765.583,112.0034.7 %5.01,103.331,182.13-7.1 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์3,181.861,641.0048.4 %5.0786.283.1199.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์3,643.92151.0095.9 %5.0824.41321.9161.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์6,351.683,609.7343.2 %5.01,859.491,149.6038.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 95,910.394,682.3620.8 %5.02,058.063,342.72-62.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์3,239.595,757.39-77.7 %0.0667.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์4,922.661.00100.0 %5.01,470.95449.7969.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์5,761.007,040.94-22.2 %0.01,109.66247.3877.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์9,360.6120,100.00-114.7 %0.01,775.210.9599.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)7,260.639,530.42-31.3 %0.02,024.44626.0569.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค�4,242.082,619.5038.2 %5.0957.52434.3054.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)92,504.899,135.0090.1 %5.04,616.78709.5784.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)11,371.5810,956.673.6 %1.53,824.371,546.4059.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์4,817.701,129.0076.6 %5.01,261.780.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์3,350.39984.0070.6 %5.0791.55181.5277.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์3,686.904,935.78-33.9 %0.0976.54249.8174.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์7,282.0239,278.67-439.4 %0.01,680.131,643.292.2 %1.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์12,753.6062,831.00-392.7 %0.04,207.95164.1096.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์8,563.109,730.00-13.6 %0.02,554.87880.5765.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์8,242.8916,816.32-104.0 %0.01,302.32120.7890.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์4,212.192,003.0052.4 %5.01,033.57163.9984.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์4,333.913,446.6120.5 %5.01,014.56482.4652.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์3,680.643,725.00-1.2 %0.013,082.64394.5897.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์4,627.504,970.00-7.4 %0.01,242.77429.8865.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์6,169.064,040.0034.5 %5.01,069.31176.5183.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์342,918.2823,820.2193.1 %5.0812.77368.6054.6 %5.0
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์29,292.7713,257.7954.7 %5.0530.75195.8763.1 %5.0
รจก.นครสวรรค์ 68,461.8774,311.99-8.5 %0.01,309.20587.7455.1 %5.0
ทสป.หนองน้ำขุ่น 13,124.8119,127.00-45.7 %0.0577.09700.47-21.4 %0.0
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์1,594.694,348.08-172.7 %0.0342.652.8599.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์3,081.251,250.0059.4 %5.0264.92100.0662.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์4,014.653,227.0019.6 %5.0900.47497.6244.7 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์26,665.8019,071.0028.5 %5.01,722.31225.7986.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์3,511.932,783.0020.8 %5.01,045.48336.4067.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์5,780.549,437.04-63.3 %0.01,318.83307.9876.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์5,345.925,202.322.7 %1.01,394.88420.7369.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์4,159.025,815.15-39.8 %0.0824.40307.3662.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์25,432.247,779.0069.4 %5.01,208.50240.1280.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์57,474.7214,199.0675.3 %5.011,445.46205.7098.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 118,525.7713,390.1327.7 %5.01,339.97182.9686.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 214,882.5611,897.2820.1 %5.01,301.24326.2674.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 322,016.2913,925.8636.7 %5.01,696.573,680.54-116.9 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์7,403.586,054.0018.2 %5.0284.03135.7552.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์110,362.3151,594.0053.3 %5.01,874.57518.1772.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์24,269.8714,427.0040.6 %5.01,050.670.9599.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์45,254.8952,521.00-16.1 %0.01,043.5130.2797.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์24,053.091.00100.0 %5.0863.650.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์54,372.9012,829.0776.4 %5.0865.45365.1557.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย38,281.601.00100.0 %5.0817.290.9599.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์13,562.8426,718.24-97.0 %0.02,352.122,276.013.2 %1.5
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์19,017.7617,888.945.9 %2.54,157.30328.3892.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 68,705.8136,516.0046.9 %5.01,220.96505.0558.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 3,665.792,070.0043.5 %5.01,197.29100.7091.6 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์30,324.141.00100.0 %5.01,942.150.95100.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 4,319.704,340.00-0.5 %0.0976.54629.8535.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์3,241.082,213.0031.7 %5.0672.28332.0050.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์38,232.6752,009.50-36.0 %0.04,350.835,334.69-22.6 %0.0
รวม 1,469,032 829,957 43.50 % 113,079 40,242 64.41 %