สรุปผลประเมินจังหวัดอุทัยธานี เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี2,890.991,288.0055.4 %5.0471.840.9599.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี3,994.493,642.018.8 %4.0623.97115.7581.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี3,441.821,800.0047.7 %5.0681.0330.9295.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี14,621.6314,018.004.1 %2.02,356.99593.4574.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี6,185.141,114.0082.0 %5.0221.5133.9684.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพืนที่สาขาทัพทัน5,313.69456.0091.4 %5.0178.4928.4084.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างอารมณ์4,674.90616.0086.8 %5.0216.0061.7371.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองขาหย่าง4,155.92541.0087.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไร่4,265.91772.0081.9 %5.0524.0998.9981.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสัก4,331.36867.0080.0 %5.0346.9396.0372.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองฉาง5,068.52711.0086.0 %5.0321.1832.3789.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต4,273.05453.0089.4 %5.0274.1743.6084.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี5,257.596,812.23-29.6 %0.01,080.40615.1643.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี6,467.133,563.0044.9 %5.01,061.33119.2388.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี3,557.831,036.0070.9 %5.0680.99204.2170.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี6,635.711,504.0077.3 %5.0680.99388.8342.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี7,427.671,800.0075.8 %5.01,869.97589.0068.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี4,971.004,374.4612.0 %5.0571.93714.90-25.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี5,627.954,747.9815.6 %5.01,479.68630.0657.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี8,485.524,318.6849.1 %5.0900.68109.5887.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี10,596.4411,751.66-10.9 %0.01,531.0458.3896.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี6,354.504,942.8222.2 %5.0852.65613.0128.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี3,909.49895.0077.1 %5.0767.9036.8495.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี4,419.181,523.0065.5 %5.0642.99291.3154.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี4,495.073,948.5012.2 %5.0795.081.0099.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี10,349.235,400.0047.8 %5.01,446.741,623.33-12.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี5,663.865,040.0011.0 %5.01,099.37525.8252.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี5,840.453,326.0043.1 %5.0833.15137.7983.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี10,196.4010,503.96-3.0 %0.01,969.8783.4595.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี12,195.942,613.0078.6 %5.0738.07253.6565.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี5,319.482,954.0044.5 %5.0966.26192.6280.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี4,821.441,791.0062.9 %5.0738.06237.0967.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี4,727.672,694.0043.0 %5.0768.18223.4170.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี3,553.443,200.009.9 %4.5566.9225.6695.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี11,789.37270.0097.7 %5.01,036.4447.5095.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี24,931.9631,938.44-28.1 %0.0634.87330.6647.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี3,552.251,380.0061.2 %5.0714.810.9599.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี3,615.931,821.0049.6 %5.0642.71230.6564.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี15,388.261,799.0088.3 %5.05,130.76151.4697.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคม จ.อุทัยธานี5,788.645,052.3712.7 %5.0833.14136.8083.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี6,516.923,029.0053.5 %5.0795.11148.7381.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษาบอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี7,097.50312.5895.6 %5.01,289.5340.0096.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 210,109.739,448.006.5 %3.01,598.44317.5580.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 121,460.8813,277.7838.1 %5.0922.72376.6859.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี5,655.894,093.3527.6 %5.0311.4799.5368.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี63,987.7356,448.0011.8 %5.01,209.69272.7477.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี36,614.5540,073.01-9.4 %0.0833.771,568.90-88.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี19,907.3911,214.7343.7 %5.0716.93350.5451.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี10,305.2324,790.57-140.6 %0.01,766.32705.4860.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 4,745.583,422.4027.9 %5.0883.17705.6820.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี3,086.021,334.0056.8 %5.0528.88269.5149.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี18,823.1813,912.0026.1 %5.04,377.661,667.5061.9 %5.0
รวม 477,467 338,634 29.08 % 52,485 16,231 69.07 %