สรุปผลประเมินจังหวัดกำแพงเพชร เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร2,740.29740.0073.0 %5.0491.4161.1287.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร8,792.344,812.4045.3 %5.044.30104.86-136.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร3,382.112,597.0023.2 %5.0738.63411.1244.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร4,035.212,057.0049.0 %5.0776.6632.3395.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร12,465.598,276.7033.6 %5.02,069.75296.6585.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร5,279.911,504.0071.5 %5.0390.970.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี4,314.51763.0082.3 %5.0467.5138.7691.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง4,201.72759.0081.9 %5.0341.8347.1686.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย4,156.94414.0090.0 %5.0253.3134.3286.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ4,123.771,087.0073.6 %5.0303.0558.4780.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน4,037.76723.7982.1 %5.0360.4731.5791.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม4,100.40694.0083.1 %5.0268.950.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี4,054.84719.0082.3 %5.0364.720.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร4,829.587,862.66-62.8 %0.01,271.06892.0529.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร4,267.632,390.0044.0 %5.01,080.91467.4756.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร3,527.021,864.0047.2 %5.0795.67130.1583.6 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 433,191.7041,971.63-26.5 %0.05,928.688,118.70-36.9 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบ3,480.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ583.87ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร2,502.294,909.00-96.2 %0.0600.6999.2583.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร5,253.5222,311.00-324.7 %0.01,461.22507.1065.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบ21,524.52ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ255.92ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร3,788.392,530.4233.2 %5.01,016.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร2,166.61475.0078.1 %5.068.9227.1160.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร3,715.231,274.0065.7 %5.0871.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร2,737.371,000.0063.5 %5.0662.56309.0453.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร3,424.163,840.00-12.1 %0.0525.40440.5216.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร5,395.065,182.003.9 %1.51,271.07647.6849.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบ6,862.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบ8,373.37ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ154.21ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร16,663.5728,822.52-73.0 %0.02,088.76317.8084.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร14,811.2318,586.99-25.5 %0.02,181.382,003.758.1 %4.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบ2,605.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ302.10ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร3,517.912,936.5016.5 %5.0833.72257.7169.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร4,806.732,430.0049.4 %5.01,099.93165.5285.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร4,268.422,781.6034.8 %5.0947.79242.5874.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร3,952.673,823.003.3 %1.5757.6483.6989.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร36,025.962,726.0092.4 %5.0931.50165.6082.2 %5.0
เรือนจำกลางกำแพงเพชร ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,931.051,218.0058.4 %5.0567.48228.8559.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร3,584.871,600.0055.4 %5.0814.69457.4043.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร3,023.231,373.0054.6 %5.0605.51232.6661.6 %5.0
สปส.จ.กำแพงเพชร5,312.396,041.00-13.7 %0.01,156.9769.3694.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร4,329.082,761.0036.2 %5.01,177.15189.9783.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร4,044.125,467.20-35.2 %0.0916.29350.7561.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร)22,645.0215,029.0833.6 %5.02,816.50515.9481.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 124,833.3217,218.9530.7 %5.01,626.21542.6866.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 213,287.4611,599.0012.7 %5.01,776.86486.1272.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรไม่ครบ4.47ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร34,266.9114,480.0057.7 %5.0834.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรีไม่ครบ21,528.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ358.68ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร19,334.4319,178.440.8 %0.51,876.351,597.3714.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 3,478.121,628.0053.2 %5.0776.66397.7048.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 217,327.255,994.3065.4 %5.02,344.91610.8573.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร2,907.131,191.0059.0 %5.0605.51151.3475.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร16,349.297,642.6653.3 %5.03,151.471,969.5037.5 %5.0
รวม 402,184 295,285 0.00 % 49,591 23,795 0.00 %