สรุปผลประเมินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา2,821.38642.0077.2 %5.0379.34117.0069.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา4,964.136,803.91-37.1 %0.0930.84201.4278.4 %5.0
สำนักงานคลังเขต 13,300.7611,414.55-245.8 %0.0844.9565.3292.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,513.352,644.0024.7 %5.0588.4867.4688.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา120,241.0519,260.004.8 %2.02,742.25746.8072.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา224,115.3221,818.049.5 %4.52,060.19651.0068.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา4,874.771,478.0069.7 %5.0220.160.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา4,361.89986.0077.4 %5.0351.5636.2789.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ4,372.96657.0085.0 %5.0324.2456.0882.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย5,204.131,875.0064.0 %5.0223.1575.2166.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี4,245.12579.0086.4 %5.0225.5930.5886.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่4,162.37430.0089.7 %5.0186.6530.9283.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง5,328.22368.0093.1 %5.0222.2862.7271.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง4,210.15636.0084.9 %5.0298.7353.9082.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช4,228.91412.0090.3 %5.0146.149.0093.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก611.42317.0048.2 %5.0194.611.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล4,194.58814.0080.6 %5.0129.7160.1153.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร4,455.64797.0082.1 %5.0326.7542.9686.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย4,136.96604.0085.4 %5.0193.3859.3869.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน4,316.21798.0081.5 %5.0172.9627.3484.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน4,872.991,684.0065.4 %5.0322.8572.7477.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย6,020.183,879.0035.6 %5.0264.8486.7567.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 14,839.958,132.61-68.0 %0.01,004.97292.6070.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 24,449.844,028.009.5 %4.5896.30684.0023.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,033.602,935.003.3 %1.5455.40120.0073.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,642.912,510.0045.9 %5.0949.82809.5814.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,499.582,329.0033.4 %5.0588.48132.4877.5 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 14,158.562,920.0029.8 %5.0950.85349.3463.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,508.561,307.0062.7 %5.0550.48519.675.6 %2.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,388.593,690.8031.5 %5.01,327.64704.7446.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,577.072,304.0010.6 %5.0518.30384.1525.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,739.723,284.9130.7 %5.01,265.90376.0070.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,007.982,958.0026.2 %5.0778.6849.0493.7 %5.0
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒4,562.0123.7599.5 %5.0968.820.9599.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8,841.9126,711.00-202.1 %0.01,482.25271.4781.7 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,360.053,367.0022.8 %5.0892.76309.6765.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,465.471,376.0069.2 %5.0901.1859.4193.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,429.042,447.5028.6 %5.0619.09394.3436.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,160.054,167.00-0.2 %0.0873.76229.7273.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,550.262,974.0046.4 %5.01,330.14155.0188.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,792.618,332.00-73.9 %0.01,178.01705.0040.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,663.252,760.0040.8 %5.0797.6516.1598.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8,221.8213,488.48-64.1 %0.01,734.39100.1394.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา11,752.563,649.0069.0 %5.0626.53196.1768.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,937.045,638.00-43.2 %0.0797.68495.4537.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,042.985,533.0021.4 %5.01,063.90122.2488.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,285.003,211.4439.2 %5.01,082.89590.7545.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,154.306,704.00-61.4 %0.0835.7130.8096.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา18,921.1511,345.0040.0 %5.0822.25136.1683.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา11,994.967,608.0036.6 %5.0456.94199.5856.3 %5.0
รจก.พระนครศรีอยุธยา 42,849.5756,898.00-32.8 %0.0603.7447.9292.1 %5.0
รจจ.พระนครศรีอยุธยา 56,924.9592,753.00-62.9 %0.0956.02423.7155.7 %5.0
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 49,846.3739,162.8421.4 %5.0620.55121.8480.4 %5.0
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 154,225.3627,295.7282.3 %5.07,874.84342.3795.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,413.071,386.0059.4 %5.0281.77102.6363.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,462.225,029.00-12.7 %0.0816.980.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,724.203,407.008.5 %4.0702.57398.6443.3 %5.0
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา6,171.4410,718.00-73.7 %0.01,615.37211.6286.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,893.403,425.0012.0 %5.0778.66236.0969.7 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา27,817.716,645.3076.1 %5.01,373.16683.4150.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา70,166.704,439.0493.7 %5.0748.8184.1388.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,768.674,026.00-6.8 %0.0664.56131.1080.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑47,394.7314,147.8170.1 %5.0974.12195.4179.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 225,410.0514,107.5744.5 %5.01,469.87221.1185.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,640.316,862.18-3.3 %0.0471.97315.7733.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา75,037.2351,756.0031.0 %5.01,417.80290.0779.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์26,109.5021,957.2815.9 %5.0616.61315.2648.9 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา20,011.8313,084.2034.6 %5.0447.5231.4093.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 82,450.9634,720.5857.9 %5.0580.76108.0981.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 17,785.8915,862.2510.8 %5.0617.54831.65-34.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา153,040.1318,454.9487.9 %5.0523.8548.4590.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 22,200.8010,815.4151.3 %5.0463.18241.5847.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเสนา 70,769.5819,255.0172.8 %5.0530.00822.45-55.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา10,007.2024,219.77-142.0 %0.01,692.711,973.47-16.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3,971.131,954.0050.8 %5.0759.62546.2528.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,440.182,804.0018.5 %5.0436.39222.9748.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา15,911.8833,446.72-110.2 %0.03,436.576,263.66-82.3 %0.0
รวม 1,296,978 763,264 41.15 % 68,576 26,202 61.79 %