สรุปผลประเมินจังหวัดตาก เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก2,847.39821.0071.2 %5.0673.05131.1180.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก21,839.0810,314.2352.8 %5.070.6066.785.4 %2.5
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ จ.ตาก11,466.1210,077.5012.1 %5.055.19109.36-98.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก3,293.434,910.28-49.1 %0.01,015.35379.6962.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตาก3,400.082,192.0035.5 %5.0920.27108.5888.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก18,487.0410,360.0044.0 %5.02,897.931,379.4752.4 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สอด62,735.1635,121.6244.0 %5.02,934.52919.6068.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก6,740.2512,947.66-92.1 %0.01,186.491,888.53-59.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก4,638.093,637.4221.6 %5.01,338.63714.0746.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก3,443.602,154.0037.4 %5.0901.2546.6794.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตาก3,412.061,428.0058.1 %5.0882.24267.5769.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก3,952.033,341.0015.5 %5.01,205.50693.5042.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก2,328.553,175.27-36.4 %0.0608.4024.7095.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก5,788.355,032.6513.1 %5.01,566.81621.8060.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)12,179.813,271.1473.1 %5.01,053.39174.6983.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก13,014.309,329.4628.3 %5.01,300.60132.5589.8 %5.0
ท่าอากาศยานตาก22,502.616,570.5070.8 %5.0544.9419.0096.5 %5.0
ท่าอากาศยานแม่สอด65,872.1780,435.00-22.1 %0.01,213.97251.9079.2 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก4,085.291,454.0064.4 %5.01,148.45374.9167.4 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)15,861.4613,281.4916.3 %5.05,314.29508.2390.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก3,286.26780.0076.3 %5.097.2352.5246.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)1,260.63308.0075.6 %5.033.8225.7623.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)1,260.63119.0090.6 %5.082.557.8390.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก3,214.171,870.0041.8 %5.0977.3393.1090.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก3,196.50516.0083.9 %5.0806.17245.7569.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก4,064.214,567.22-12.4 %0.01,129.45557.5350.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดตาก13,762.1534,569.01-151.2 %0.01,680.921,702.27-1.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก15,179.128,597.0043.4 %5.02,289.42248.5489.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก1,610.603,296.00-104.6 %0.01,015.34344.3166.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก113,816.6010,015.8991.2 %5.04,654.30102.4997.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก9,179.852,925.0068.1 %5.0959.15193.4879.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก5,156.093,787.4026.5 %5.0605.76591.882.3 %1.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก4,248.823,469.0018.4 %5.0560.56461.1817.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก3,105.041,578.9649.1 %5.0668.1444.1793.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก3,109.122,459.0020.9 %5.0749.1237.1695.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก8,799.066,529.4925.8 %5.0456.22232.7549.0 %5.0
เรือนจำกลางตาก 29,151.6244,386.20-52.3 %0.01,028.33349.9666.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก3,072.021,110.0063.9 %5.0711.09204.9671.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก5,828.473,942.3032.4 %5.01,756.94289.1583.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก3,463.701,232.0064.4 %5.0615.11104.0583.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก5,938.014,178.4329.6 %5.01,091.41284.3673.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก5,822.424,452.2023.5 %5.01,369.45181.9586.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก1,154.564,783.80-314.3 %0.0539.960.9599.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 113,238.7912,441.316.0 %3.05,680.85151.5097.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 26,003.4511,173.3257.0 %5.02,766.25357.0087.1 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดตาก33,322.9938,126.67-14.4 %0.0289.16605.53-109.4 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก6,872.745,038.2026.7 %5.0414.61641.87-54.8 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก21,199.0221,761.56-2.7 %0.01,094.78915.9016.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตาก50,873.0026,628.0047.7 %5.01,368.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด26,692.145,825.0078.2 %5.01,247.360.9599.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก24.5022,019.56-89,775.8 %0.01,638.742,937.22-79.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 3,434.323,613.44-5.2 %0.01,129.44266.2176.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก2,880.77911.0068.4 %5.0692.08113.0583.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก44,791.5817,416.0061.1 %5.06,624.964,128.8337.7 %5.0
รวม 765,900 534,280 30.24 % 72,288 25,287 65.02 %