สรุปผลประเมินจังหวัดสุโขทัย เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย2,724.88992.0063.6 %5.0482.4347.8990.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย9,415.635,376.8042.9 %5.058.180.9598.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย3,447.112,589.0024.9 %5.0710.63137.2780.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย3,473.652,387.0031.3 %5.0672.570.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย16,396.059,899.6039.6 %5.01,927.65407.8178.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย4,773.122,205.0053.8 %5.0250.2038.0084.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก4,523.771,103.0075.6 %5.0328.1240.6687.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง4,430.51991.0077.6 %5.0261.6564.1375.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย4,491.601,157.0074.2 %5.0468.5180.9882.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย4,259.31941.0077.9 %5.0296.0038.0087.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ4,325.34869.0079.9 %5.0239.6036.0185.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ4,177.64862.0079.4 %5.0224.8838.0083.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร4,343.39866.0080.1 %5.0289.7957.0080.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม4,174.73610.0085.4 %5.0326.9372.1377.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย5,351.189,286.80-73.5 %0.01,414.221,427.82-1.0 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย3,603.931,504.5058.3 %5.0615.5756.8190.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย4,693.292,236.0052.4 %5.01,147.32884.7422.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,075.341,613.0047.6 %5.0748.66214.1971.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย3,513.81792.0077.5 %5.0729.64290.0360.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย7,204.995,319.0026.2 %5.02,326.991,518.3134.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย1,990.763,771.76-89.5 %0.0473.40263.1044.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย4,070.524,068.000.1 %0.51,128.98643.1043.0 %5.0
ส.ป.ก. สุโขทัย3,053.364,868.00-59.4 %0.0520.4692.6882.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย5,693.2915,049.00-164.3 %0.01,471.27290.4380.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย4,598.222,983.4035.1 %5.0748.66249.0966.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย3,979.80679.3082.9 %5.074.5633.2455.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย3,636.461,226.0066.3 %5.0786.6954.8193.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย3,246.99815.0074.9 %5.0634.56237.1662.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย3,804.832,875.5024.4 %5.0824.72257.6468.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย12,623.4926,545.01-110.3 %0.01,281.112,100.97-64.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย5,887.635,528.006.1 %3.02,182.59410.0281.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย5,760.592,096.0063.6 %5.0805.71167.2079.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย5,917.2016,601.00-180.6 %0.01,262.0953.8795.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย3,352.87445.0086.7 %5.0672.59293.1756.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย3,516.587,794.30-121.6 %0.0729.64518.1229.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย4,911.856,248.00-27.2 %0.01,262.09371.3670.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย5,250.072,800.0046.7 %5.0602.82286.8852.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย3,920.104,753.00-21.2 %0.0577.52107.7381.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย11,607.122,320.0080.0 %5.0767.68226.5470.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย36,694.2930,132.0017.9 %5.0733.44439.8340.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,776.191,457.0047.5 %5.0501.4594.4081.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย4,261.393,148.7426.1 %5.0767.68279.2763.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย3,237.601,753.8045.8 %5.0577.51278.1451.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย3,877.534,704.00-21.3 %0.0995.870.9599.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย3,016.995,744.00-90.4 %0.0710.63241.1766.1 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย5,600.337,312.80-30.6 %0.01,693.651,171.6130.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย3,510.714,741.50-35.1 %0.0729.64214.6670.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 121,588.4915,663.1227.4 %5.02,013.83312.9284.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 262,812.9713,233.0778.9 %5.02,103.57552.8573.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย14,360.729,616.5633.0 %5.04,088.43257.3993.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย16,744.436,703.3060.0 %5.0397.62377.645.0 %2.5
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย34,312.0049,380.00-43.9 %0.0760.02473.1037.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย26,690.6232,960.00-23.5 %0.0802.28408.2849.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย21,653.3322,099.30-2.1 %0.0844.511,320.00-56.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย22,433.1521,758.003.0 %1.5621.30398.6235.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย45,481.5911,500.0574.7 %5.0811.16133.9583.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง281,845.7823,160.0091.8 %5.0771.42397.9548.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย8,690.8118,308.31-110.7 %0.01,599.291,022.9736.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 3,704.623,933.72-6.2 %0.0748.66445.1240.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย3,148.501,265.3259.8 %5.0501.45195.7061.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย30,245.6615,772.1047.9 %5.04,400.204,525.61-2.9 %0.0
รวม 855,909 467,413 45.39 % 57,500 25,651 55.39 %