สรุปผลประเมินจังหวัดพิษณุโลก เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก3,786.95987.0073.9 %5.0122.7263.5948.2 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 48,864.464,617.1947.9 %5.03,247.36281.3091.3 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก233,333.5313,851.5694.1 %5.0286.73255.9610.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก25,806.9222,455.0013.0 %5.066.0574.44-12.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก5,822.426,720.37-15.4 %0.01,031.48104.9489.8 %5.0
สำนักงานคลังเขต ๖3,118.632,212.3829.1 %5.0708.2073.7389.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก3,936.142,433.0038.2 %5.0551.4989.0483.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 717,065.7221,168.00-24.0 %0.03,429.93203.7294.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก39,129.7529,729.0024.0 %5.03,199.301,023.3368.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 64,964.5911,344.00-128.5 %0.02,145.061,473.3631.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก7,697.7811,093.00-44.1 %0.01,678.021,493.1211.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก3,282.041,367.3858.3 %5.0689.19137.9180.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก5,093.352,469.0051.5 %5.01,373.75555.2459.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก3,324.592,458.0026.1 %5.0515.50341.4033.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 321,210.5391,952.80-333.5 %0.07,601.173,394.3055.3 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 65,098.241,538.0069.8 %5.01,905.42247.0887.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก3,442.211,370.0060.2 %5.0803.27322.0659.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก5,674.554,015.0029.2 %5.01,639.992,303.85-40.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์ 65,260.236,884.40-30.9 %0.02,223.14763.4565.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 85,131.404,165.0018.8 %5.01,430.81110.3092.3 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 55,827.6025,941.3453.5 %5.02,135.77293.2586.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก2,547.307,291.97-186.3 %0.0605.35642.01-6.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก5,535.956,493.00-17.3 %0.01,563.91808.8248.3 %5.0
ส.ป.ก. พิษณุโลก4,279.043,375.0021.1 %5.01,107.541,582.68-42.9 %0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 24,882.373,352.0031.3 %5.01,906.211,992.04-4.5 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก22,368.7523,707.27-6.0 %0.02,074.902.8599.9 %5.0
ท่าอากาศยานพิษณุโลก150,602.52149,640.090.6 %0.51,074.32612.6543.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 5 13,397.7412,594.006.0 %3.04,162.784,275.95-2.7 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก3,999.533,765.225.9 %2.5993.45520.6047.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (จ.พิษณุโลก)8,880.077,499.7215.5 %5.01,469.040.00100.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)18,923.3221,722.00-14.8 %0.05,473.791,101.9679.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 99,274.458,990.003.1 %1.53,442.22645.4281.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก3,576.05432.0087.9 %5.079.500.00100.0 %5.0
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก743,870.311,671.0099.8 %5.0249.202.8598.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก4,052.401,727.0057.4 %5.0993.4445.4595.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก3,229.61332.0089.7 %5.0708.21214.9169.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก4,151.835,980.00-44.0 %0.0738.09292.0060.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก8,462.5231,392.37-271.0 %0.02,058.341,632.2220.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก4,440.685,233.00-17.8 %0.0760.66369.8251.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก4,926.771,379.0072.0 %5.0521.70165.8968.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก6,735.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,659.01ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก14,064.7912,496.4211.2 %5.02,322.25776.1566.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก3,642.802,292.0037.1 %5.0511.85363.0029.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก6,698.113,605.0046.2 %5.02,039.31557.6572.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก3,959.742,562.0035.3 %5.01,031.48242.3776.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก4,939.343,302.8033.1 %5.01,126.56430.0361.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก4,996.606,304.00-26.2 %0.01,031.48100.2990.3 %5.0
สพ.พิษณุโลก26,677.287,784.0070.8 %5.0551.51128.2576.7 %5.0
เรือนจำกลางพิษณุโลก 112,525.70155,296.00-38.0 %0.01,845.33845.0054.2 %5.0
รจจ.พิษณุโลก 73,682.2369,421.225.8 %2.51,415.671,048.0526.0 %5.0
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก23,386.4026,218.96-12.1 %0.0863.30414.2752.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 616,003.5515,981.010.1 %0.53,180.512,088.1734.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก2,995.21600.0080.0 %5.0632.14124.3380.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก4,836.252,700.0044.2 %5.01,031.46359.0765.2 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก22,461.9418,906.0015.8 %5.02,093.21513.0075.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก3,697.851,611.2056.4 %5.0727.20125.6482.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก6,858.852,100.0069.4 %5.01,639.97240.9185.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก3,865.721,715.0055.6 %5.01,021.270.00100.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก4,177.264,790.00-14.7 %0.0898.35184.7179.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์15,479.6012,334.3520.3 %5.04,272.23223.5294.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 138,494.8014,326.5162.8 %5.01,161.36230.4380.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 244,297.8716,020.5663.8 %5.02,598.00615.9176.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 341,841.0316,380.0060.9 %5.02,019.83371.1681.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 781,429.746,598.8891.9 %5.0472.03712.50-50.9 %0.0
พิษณุโลกปัญญานุกูล54,053.6820,051.3762.9 %5.0578.671,119.38-93.4 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก126,664.8669,449.4945.2 %5.01,039.07159.5584.6 %5.0
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก379,147.3429,853.0092.1 %5.04,979.72587.2588.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก32,123.313,322.9189.7 %5.01,040.11864.8516.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย39,424.9415,457.0560.8 %5.01,023.560.00100.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก79,932.1968,028.0014.9 %5.01,776.71322.5681.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว19,545.6618,846.003.6 %1.5821.67327.2060.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก17,535.5441,798.01-138.4 %0.02,352.011,810.8323.0 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก17,701.4312,353.0030.2 %5.03,579.62189.1294.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก21,443.076,208.0071.0 %5.02,455.88229.3690.7 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)3,508.231.00100.0 %5.01,371.44298.7978.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก30,951.2928,270.008.7 %4.02,017.43365.3881.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 3,624.422,748.9024.2 %5.0860.33432.5849.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)5,149.329,689.01-88.2 %0.01,250.5635.2197.2 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)2,639.08720.0072.7 %5.01,253.330.9099.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก3,053.931,289.0057.8 %5.0445.54106.0576.2 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 657,573.9159,305.00-3.0 %0.012,066.329,310.0322.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก60,582.8517,780.0070.7 %5.013,040.7528,269.52-116.8 %0.0
รวม 3,003,941 1,373,864 54.26 % 149,613 83,636 44.10 %