สรุปผลประเมินจังหวัดพิจิตร เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร3,038.511,158.0061.9 %5.0504.4954.4589.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร3,512.882,265.0035.5 %5.0675.640.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร24,537.8117,012.0030.7 %5.02,710.35458.0083.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตร4,091.241.00100.0 %5.0200.9763.6568.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน3,622.74982.0072.9 %5.0235.1984.4464.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก4,314.881,081.0074.9 %5.0425.8239.5290.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ4,125.59730.0082.3 %5.0222.3878.1664.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล4,158.46986.0076.3 %5.0333.26110.2066.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก4,128.89630.0084.7 %5.0261.8981.8668.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน4,091.64774.0081.1 %5.0201.3581.4659.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง4,215.32415.0090.2 %5.0178.6680.8254.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม4,447.77772.0082.6 %5.0262.3928.0689.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร4,511.533,934.0012.8 %5.01,055.96819.2722.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร3,944.752,612.0033.8 %5.0614.10862.42-40.4 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร3,452.531,862.0046.1 %5.0656.6280.3887.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร3,140.482,400.0023.6 %5.0542.53331.8038.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร5,321.992,446.0054.0 %5.01,374.611,322.963.8 %1.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร2,275.884,073.00-79.0 %0.0515.23604.04-17.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร4,807.212,051.0057.3 %5.01,170.05471.9659.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร (ส.ป.ก.พิจิตร)3,937.963,057.0022.4 %5.0822.24189.9376.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร10,888.1910,487.013.7 %1.51,512.34152.1689.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร4,628.751,676.0063.8 %5.0751.7036.6695.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร1,832.00942.0048.6 %5.050.6069.50-37.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร3,689.10858.0076.7 %5.0751.705,885.25-682.9 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร3,199.091,379.0056.9 %5.0542.53296.4945.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร4,072.663,611.0011.3 %5.0884.81158.8182.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิจิตรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,284.15986.3123.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร3,902.253,506.0010.2 %5.0808.75111.0986.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร6,804.2712,689.00-86.5 %0.01,512.34103.7593.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร3,584.303,211.6010.4 %5.0657.53143.3778.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร12,067.772,100.0182.6 %5.0998.91361.0063.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร3,737.654,298.00-15.0 %0.0846.78281.8866.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร4,385.271,945.0055.6 %5.0552.35300.4145.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร3,309.175,844.00-76.6 %0.0580.5633.4494.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร11,866.932,518.0078.8 %5.0808.75133.0083.6 %5.0
รจจ.พิจิตร 40,956.4838,299.056.5 %3.0732.42243.2566.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร2,896.25963.0066.8 %5.0447.45115.8874.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร3,717.051,428.6061.6 %5.0694.65197.4371.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร3,340.411,157.4065.4 %5.0441.76295.8433.0 %5.0
สปส.จ.พิจิตร5,660.466,004.94-6.1 %0.0922.85394.7357.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร3,608.955,663.10-56.9 %0.0694.68327.1352.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร4,224.595,141.12-21.7 %0.0770.72127.2383.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 135,777.5714,443.8459.6 %5.01,197.96224.2781.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 235,133.9810,851.7869.1 %5.01,286.0475.4994.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร10,247.425,168.0049.6 %5.0357.12328.767.9 %3.5
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร140,063.4847,835.0065.8 %5.0887.76625.9429.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร23,386.8518,908.9919.1 %5.0720.24727.15-1.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร32,091.3314,657.2054.3 %5.0619.21317.3048.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 3,142.232,054.0034.6 %5.0637.64140.6077.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร)5,065.836,126.00-20.9 %0.01,532.5674.1095.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร10,386.351,188.0088.6 %5.03,344.82155.4195.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร18,005.8620,115.63-11.7 %0.03,794.353,691.572.7 %1.0
รวม 555,351 304,311 45.20 % 44,590 22,960 48.51 %