สรุปผลประเมินจังหวัดเพชรบูรณ์ เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์2,842.161,266.0055.5 %5.0571.8543.8992.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์18,408.2310,618.0842.3 %5.060.5377.90-28.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์3,715.693,986.31-7.3 %0.0914.14215.9276.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์3,338.592,068.5638.0 %5.0800.400.09100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์14,386.2010,356.0028.0 %5.02,985.59802.5273.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0422.43117.1972.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก4,270.35797.0081.3 %5.0385.2467.8682.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า5,339.88728.0086.4 %5.0285.9280.5971.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี4,257.21539.0087.3 %5.0397.3399.7774.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน4,731.08823.0082.6 %5.0345.3348.4286.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่4,359.08538.0087.7 %5.0368.3432.3791.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ4,180.61598.0085.7 %5.0523.3732.6993.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน3,823.991,289.0066.3 %5.0326.8298.5869.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว3,471.10243.0093.0 %5.0495.040.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ4,691.421,217.8674.0 %5.0344.0599.8371.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง4,049.33601.0085.2 %5.0329.696.2898.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์6,040.495,693.355.7 %2.51,522.65921.4439.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์4,976.554,594.197.7 %3.51,123.32748.4533.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,313.511,260.7262.0 %5.0800.05165.0779.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์3,782.951,087.0071.3 %5.0685.95142.5079.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์9,548.103,166.0066.8 %5.02,123.881,515.1128.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์1,929.692,973.00-54.1 %0.0517.26317.3738.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์4,963.313,521.2829.1 %5.01,427.57867.8239.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์6,015.1213,643.00-126.8 %0.01,598.7218.5298.8 %5.0
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์74,184.6730,651.5058.7 %5.0669.78606.759.4 %4.5
สำนักงานทางหลวงที่ 6 14,511.8415,731.00-8.4 %0.05,053.623,436.9532.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์3,682.493,186.9013.5 %5.0933.16405.3456.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์2,823.641,113.0060.6 %5.084.2859.3929.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์4,048.091,162.0071.3 %5.01,085.290.09100.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,212.24986.7069.3 %5.0762.01338.2655.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์5,037.684,419.0012.3 %5.01,028.231,268.12-23.3 %0.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์9,674.074,823.4850.1 %5.01,522.651,377.369.5 %4.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์5,045.195,841.80-15.8 %0.01,465.61385.2673.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์6,755.704,131.9238.8 %5.01,104.29328.3770.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์8,549.8513,711.86-60.4 %0.01,346.39222.9083.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์11,225.773,124.5072.2 %5.0781.03254.1067.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์5,591.460.01100.0 %5.01,047.25459.3256.1 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์6,966.064,792.0031.2 %5.01,902.97408.8278.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์7,214.951,940.0073.1 %5.01,199.37528.2056.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์7,135.664,078.9442.8 %5.0598.2566.1988.9 %5.0
สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์8,663.922,617.0069.8 %5.01,999.85285.0085.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์50,005.6344,887.1210.2 %5.01,188.341,132.794.7 %2.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์4,169.301,644.0060.6 %5.0609.89134.5577.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์5,421.553,495.7435.5 %5.0909.73311.0465.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,532.461,818.0048.5 %5.0800.41362.1054.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ4,082.474,577.76-12.1 %0.0977.98393.3159.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์4,635.373,174.8031.5 %5.01,294.46329.0374.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์5,616.2411,158.30-98.7 %0.01,123.32406.2063.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 126,411.1818,645.7329.4 %5.01,596.33264.1083.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 218,722.0611,352.0039.4 %5.01,772.59164.3590.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 317,358.4315,285.0211.9 %5.01,838.68329.7982.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (จังหวัดเพชรบูรณ์)21,456.9611,573.3346.1 %5.02,740.74547.2180.0 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์23,293.9913,041.0044.0 %5.0370.89438.76-18.3 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์4,558.235,508.00-20.8 %0.0335.3498.3170.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์221,861.1655,199.0075.1 %5.01,936.43312.9683.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,411.50ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์35,172.4014,297.1159.4 %5.0817.06355.9056.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน44,936.2419,296.0057.1 %5.0944.67468.3550.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี25,507.9116,472.0035.4 %5.01,100.50545.4150.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์13,438.0727,054.78-101.3 %0.02,619.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 4,254.853,445.4819.0 %5.0857.45599.9630.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์3,044.991,066.0065.0 %5.0685.9581.9288.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์27,200.315,229.0080.8 %5.06,012.1410,111.19-68.2 %0.0
รวม 875,438 462,139 47.21 % 69,852 34,338 50.84 %