สรุปผลประเมินจังหวัดราชบุรี เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี2,906.67418.0085.6 %5.0426.2947.5088.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี14,246.066,941.2551.3 %5.070.2238.3045.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี4,697.986,602.87-40.5 %0.0730.5399.5186.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี3,102.441,465.0052.8 %5.0673.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี23,551.3723,438.700.5 %0.52,298.41559.5575.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี5,014.102,500.0050.1 %5.0331.5467.4579.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง4,123.191,791.0056.6 %5.0260.6561.7576.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม4,666.461,326.0071.6 %5.0320.2626.2691.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก4,452.96793.0082.2 %5.0319.1423.8492.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ4,357.25643.0085.2 %5.0300.9744.9985.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ4,682.54668.0085.7 %5.0223.4338.0083.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง4,149.02535.0087.1 %5.0476.6062.6186.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง4,433.95491.0088.9 %5.0265.3043.5183.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง4,451.04410.0090.8 %5.0120.200.9599.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี8,294.086,561.4820.9 %5.01,377.07534.7461.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี5,175.893,259.0037.0 %5.01,072.83116.2289.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี3,441.17579.0083.2 %5.0611.28195.4168.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี3,363.431,380.0059.0 %5.0388.26271.7030.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี7,074.674,534.0035.9 %5.02,004.601,044.9747.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 108,329.139,232.00-10.8 %0.02,605.16381.0985.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี3,542.335,349.00-51.0 %0.0532.59355.8133.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรี4,764.804,403.417.6 %3.51,768.2366.4396.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี5,148.592,313.6855.1 %5.01,320.04479.5663.7 %5.0
ส.ป.ก. ราชบุรี1,808.992,664.00-47.3 %0.0844.64110.2087.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 9,408.8313,846.82-47.2 %0.01,529.58164.3589.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี4,678.342,957.4936.8 %5.01,129.88250.0177.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 814,346.264,459.0968.9 %5.01,098.28136.8687.5 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)16,132.9112,671.6121.5 %5.05,110.231,486.3370.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 715,085.9510,759.7428.7 %5.03,915.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี4,153.64549.0086.8 %5.0825.6152.8393.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี3,853.311,701.6055.8 %5.0730.54395.2045.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี7,034.154,521.5835.7 %5.0957.4056.0094.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดราชบุรี5,495.1631,598.89-475.0 %0.01,434.141,342.256.4 %3.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี3,858.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0787.59495.4437.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี3,968.121,938.0051.2 %5.0925.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี9,689.4614,465.76-49.3 %0.01,770.230.9599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี11,693.152,051.0082.5 %5.0635.4594.8485.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี3,843.612,666.0030.6 %5.0863.66308.7564.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี3,934.902,894.0026.5 %5.0901.69128.5585.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี6,103.353,756.0038.5 %5.01,358.07280.5379.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี3,960.732,084.4047.4 %5.0825.6134.6795.8 %5.0
สพ.ราชบุรี49,053.1126,180.0046.6 %5.0951.48116.2587.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี27,559.525,181.0081.2 %5.0951.48285.3570.0 %5.0
เรือนจำกลางราชบุรี 1,207,035.5056,515.5695.3 %5.010,668.913,321.5068.9 %5.0
รจก.เขาบิน 102,494.70176,248.00-72.0 %0.01,391.12608.0056.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี2,855.891,168.0059.1 %5.0445.2972.2683.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี5,159.854,819.006.6 %3.01,034.80331.5268.0 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี19,348.8272,362.53-274.0 %0.01,123.19247.0078.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี11,772.853,725.7068.4 %5.0730.54232.3868.2 %5.0
สปส.จ.ราชบุรี6,462.136,024.636.8 %3.01,186.91185.2584.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี4,606.772,999.0034.9 %5.01,110.86190.0082.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี3,656.603,573.002.3 %1.01,032.73561.5045.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง4,514.373,436.3323.9 %5.01,347.39160.0588.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 167,527.9712,288.0081.8 %5.01,601.24296.4081.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 216,733.3712,736.1323.9 %5.0997.01504.2049.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี)13,248.216,834.0048.4 %5.04,641.25330.4092.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี5,535.234,562.0017.6 %5.0316.510.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี15,077.311,375.0090.9 %5.0658.050.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 223,549.7210,916.9953.6 %5.0753.84133.8982.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม45,090.051,858.0095.9 %5.01,054.080.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี35,768.234,357.0087.8 %5.0861.040.9599.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี15,287.1816,112.99-5.4 %0.0607.250.9599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ19,598.312,443.5487.5 %5.0565.82362.9535.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง28,033.678,618.0069.3 %5.0110.790.9599.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี12,115.4219,938.00-64.6 %0.02,018.47950.0052.9 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี13,929.0411,513.1417.3 %5.03,322.230.95100.0 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 53,416.521,914.0044.0 %5.01,234.40520.6257.8 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี137,967.4293,189.6032.5 %5.01,396.2893.6493.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 4,407.923,738.0015.2 %5.01,105.06389.1264.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี2,870.69800.0072.1 %5.0502.35245.7651.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี25,446.9314,508.0043.0 %5.04,483.264,353.812.9 %1.0
รวม 2,193,283 791,155 63.93 % 86,830 24,396 71.90 %