สรุปผลประเมินจังหวัดสุพรรณบุรี เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี3,070.601,286.0058.1 %5.0452.3794.8779.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี19,890.7913,697.7631.1 %5.083.05114.00-37.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี3,446.932,012.0041.6 %5.0661.5493.4085.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี2,823.671,690.0040.1 %5.0414.3349.1188.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี10,369.74577.9794.4 %5.02,315.38869.2562.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุพรรณบุรี5,593.241,661.0070.3 %5.0306.3047.5084.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดิมบางนางบวช4,278.47564.0086.8 %5.0306.2033.5589.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้าง4,366.18732.0083.2 %5.0317.370.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า4,930.991,336.0072.9 %5.0209.6971.2566.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์4,260.75692.0083.8 %5.0200.4695.0052.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาดอนเจดีย์3,973.78993.0075.0 %5.0231.1456.0175.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง4,387.721,129.0074.3 %5.0384.3364.6083.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่สาขาสามชุก4,663.011,171.0074.9 %5.0309.050.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง6,925.73959.0086.2 %5.0373.5847.5087.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าไซ4,208.40826.0080.4 %5.0323.0644.6586.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี9,100.805,231.7342.5 %5.01,174.971,044.8611.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี3,541.021,524.0057.0 %5.0623.5195.0084.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี4,224.782,451.0042.0 %5.0965.80699.1227.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี4,216.991,454.0065.5 %5.0684.40390.0643.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี3,593.312,597.0027.7 %5.0585.48888.30-51.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี4,567.924,164.008.8 %4.01,060.881,606.14-51.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี3,783.933,911.00-3.4 %0.0494.20686.16-38.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี5,704.115,014.0012.1 %5.01,441.20989.6631.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี)5,418.6214,717.41-171.6 %0.0984.81960.872.4 %1.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี14,844.002,146.0085.5 %5.01,650.37137.7591.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง19,768.9214,965.6424.3 %5.03,673.408,877.55-141.7 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี3,867.241,661.0057.0 %5.0813.671,145.85-40.8 %0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี11,066.398,686.9621.5 %5.02,372.981,688.1528.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี3,803.321,563.0058.9 %5.0794.6536.3295.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี6,052.58813.0086.6 %5.0623.51306.0250.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี4,522.954,247.706.1 %3.0870.72360.9058.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี5,715.155,923.02-3.6 %0.01,041.8692.2391.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี13,304.516,797.0048.9 %5.01,289.07307.8276.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี4,236.862,002.0052.7 %5.0946.78103.2789.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี8,054.7811,450.67-42.2 %0.01,650.3787.7094.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี14,605.6616,873.42-15.5 %0.02,101.56302.0585.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี9,126.881,780.0080.5 %5.0737.61288.4060.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี4,976.833,981.0020.0 %5.0832.69237.5071.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี5,542.952,932.0047.1 %5.01,155.96544.0852.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี4,976.992,200.0055.8 %5.01,193.99248.1479.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี3,881.944,450.00-14.6 %0.0737.6149.4093.3 %5.0
สพ.สุพรรณบุรี7,845.727,732.001.4 %0.5430.57232.7545.9 %5.0
รจ.จ.สุพรรณบุรี 68,229.4191,535.70-34.2 %0.01,139.15549.9551.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,036.271,007.0066.8 %5.0509.41129.2074.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี4,306.252,477.0042.5 %5.0657.00140.6078.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี33,032.2723,030.0030.3 %5.01,996.61504.4574.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี4,241.221,380.0067.5 %5.0604.49261.4056.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี5,103.435,028.001.5 %0.51,003.83311.6769.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี4,485.022,628.0041.4 %5.0667.09171.0074.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี3,887.414,249.00-9.3 %0.0927.77576.6537.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี4,865.254,506.007.4 %3.5536.84193.4464.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม)8,443.043,000.0064.5 %5.02,131.82294.6386.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1136,858.5518,306.0786.6 %5.0987.38381.9361.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 214,538.178,143.8744.0 %5.01,109.06196.1982.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 321,790.0010,555.7551.6 %5.01,401.56410.2870.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี7,837.452,100.0073.2 %5.0425.7619.0095.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี85,066.8463,542.0025.3 %5.01,341.47363.2672.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี122,114.6127,237.2777.7 %5.0822.54247.1570.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี30,782.50140.0099.5 %5.0946.5728.5097.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส25,779.9418,830.0027.0 %5.0747.11262.0564.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง41,445.882,481.0094.0 %5.0766.1638.0095.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง78,448.191,218.4498.4 %5.0689.6347.5093.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี23,432.6826,530.00-13.2 %0.01,885.85399.0078.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 4,735.844,898.90-3.4 %0.0752.94434.3442.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม4,746.3711,231.03-136.6 %0.01,711.49128.4192.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี3,540.821,257.0064.5 %5.0623.51270.8056.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี39,662.4210,096.0074.5 %5.03,553.814,558.93-28.3 %0.0
รวม 1,057,945 516,003 51.23 % 65,759 35,007 46.77 %