สรุปผลประเมินจังหวัดนครปฐม เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม4,026.171,260.0068.7 %5.0346.2377.1177.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม3,618.283,725.01-2.9 %0.0612.8167.7588.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม3,559.412,311.0035.1 %5.0612.8173.9887.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 629,923.847,825.9073.8 %5.05,632.1558.5099.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 226,767.2220,601.5023.0 %5.02,391.55328.8086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม124,518.2715,748.8035.8 %5.02,571.45380.9585.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 15,036.101,725.0065.7 %5.0216.2866.7069.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน25,898.224,002.0032.1 %5.0422.28108.8374.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑล6,597.531,481.0077.6 %5.0258.34106.6958.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม18,704.202,303.0087.7 %5.0446.9948.4589.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี17,879.811,205.0093.3 %5.0274.0447.5082.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน4,962.28737.0085.1 %5.0372.7833.2591.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน5,488.961,184.0078.4 %5.0281.0563.6577.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม4,488.46855.0081.0 %5.0363.2347.5086.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 714,509.777,123.9350.9 %5.02,399.471,076.9855.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 13,986.575,549.00-39.2 %0.0835.21217.7973.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 24,127.908,000.96-93.8 %0.0919.67424.5653.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม5,124.873,319.0035.2 %5.0974.12444.1954.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 34,121.011,335.0067.6 %5.01,406.61265.3381.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม3,494.921,702.0051.3 %5.0593.80132.2077.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม3,435.371,837.0046.5 %5.0574.77329.1442.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม11,918.209,839.2317.4 %5.01,639.681,236.1524.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 75,730.024,996.0012.8 %5.02,114.231,667.1021.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม3,390.705,355.00-57.9 %0.0470.12372.2220.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม5,167.975,780.00-11.8 %0.01,126.23212.4881.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม3,563.932,107.0040.9 %5.0539.546.3098.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม17,701.7316,501.976.8 %3.01,867.86142.4592.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม3,802.952,046.0046.2 %5.0707.88843.27-19.1 %0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)12,769.289,375.7326.6 %5.0686.76900.16-31.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม4,339.431,180.0072.8 %5.0917.0799.4389.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม3,314.88889.7673.2 %5.0517.73157.8069.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม4,777.214,757.000.4 %0.5650.11119.3781.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครปฐม6,089.993,955.5035.0 %5.01,358.06876.6435.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม6,285.074,049.0035.6 %5.01,493.99228.3584.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม4,253.901,218.0071.4 %5.0290.32125.6456.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม16,074.6315,354.354.5 %2.03,598.33108.3497.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม11,701.972,178.4081.4 %5.0669.86368.5345.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม4,016.404,084.18-1.7 %0.0745.93446.5040.1 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม4,137.973,152.0023.8 %5.0692.38219.4168.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม7,409.925,906.0020.3 %5.01,486.45284.8280.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม5,615.715,819.00-3.6 %0.0783.96116.0085.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม11,819.896,109.0148.3 %5.01,111.51228.0079.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก23,334.5546,283.75-98.3 %0.0762.70248.7667.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา13,208.888,760.0033.7 %5.0763.17199.3173.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา19,787.0918,084.008.6 %4.0902.44337.8662.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร48,014.3342,705.1511.1 %5.02,244.06232.7889.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี23,532.1717,585.5225.3 %5.01,310.57253.1580.7 %5.0
เรือนจำกลางนครปฐม135,023.09172,206.00-27.5 %0.01,457.09698.2552.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม733.821,402.00-91.1 %0.0214.2699.6553.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม6,494.682,252.0065.3 %5.01,050.18437.0258.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม3,803.322,370.0037.7 %5.0688.86282.1959.0 %5.0
สปส.จ.นครปฐม17,414.6016,342.266.2 %3.02,419.341,034.6957.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม4,717.012,901.0038.5 %5.01,050.17536.2448.9 %5.0
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)3,436.852,960.0013.9 %5.0844.32133.1384.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม13,862.485,296.9261.8 %5.0621.37175.3871.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 19,103.2212,646.33-38.9 %0.01,204.91330.3572.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 29,762.939,448.463.2 %1.5929.51329.6864.5 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม68,474.2611,128.0083.7 %5.0472.30330.5230.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 16,908.0912,077.62-74.8 %0.0212.32409.77-93.0 %0.0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง27,195.5523,989.0011.8 %5.0622.30119.2080.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม164,845.6936,425.0077.9 %5.0873.71199.5077.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ541.85ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม53,995.6414,293.6273.5 %5.0370.32347.366.2 %3.0
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม22,946.1722,386.002.4 %1.0555.9951.3790.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)15,942.7211,831.2025.8 %5.0466.23133.5771.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล53,298.4815,816.0070.3 %5.0503.97200.9160.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม9,278.7423,650.07-154.9 %0.0976.971,594.77-63.2 %0.0
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)244,574.886,649.0097.3 %5.01,473.071,960.07-33.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 3,924.723,262.4016.9 %5.0745.93665.6210.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม2,945.322,076.0029.5 %5.0384.61138.7663.9 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 772,210.1453,373.6226.1 %5.019,045.0212,913.8332.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม50,103.2423,273.0453.5 %5.05,626.684,770.0015.2 %5.0
รวม 1,483,024 829,958 44.04 % 94,766 42,322 55.34 %