สรุปผลประเมินจังหวัดสมุทรสาคร เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร2,800.491,705.0039.1 %5.0253.2372.5571.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร3,337.421,817.0045.6 %5.0462.4182.5682.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร3,302.411,670.0049.4 %5.0443.3933.1792.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 125,790.3430,427.89-18.0 %0.03,037.69583.3080.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 232,448.503,266.0189.9 %5.03,309.57399.8787.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 15,291.781,942.2063.3 %5.0260.3061.7576.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร4,849.6510,303.13-112.5 %0.01,013.85414.2959.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร4,291.063,498.8018.5 %5.0823.71199.5075.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร3,172.441,189.0062.5 %5.0443.3933.7692.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร3,210.932,316.0027.9 %5.0405.36282.8130.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร3,481.242,624.0024.6 %5.0471.26235.5950.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร1,945.223,220.00-65.5 %0.0351.4796.7572.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร5,061.354,283.4915.4 %5.01,108.95587.1247.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร8,438.3314,036.45-66.3 %0.01,165.98235.7179.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร3,662.242,152.0041.2 %5.0576.50176.5469.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร4,128.631,217.0070.5 %5.0766.6733.7695.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร3,058.311,335.0056.3 %5.0348.31199.6042.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร4,119.195,086.03-23.5 %0.0728.63213.7570.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร8,437.4734,367.01-307.3 %0.01,489.27911.2538.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร3,554.862,929.0017.6 %5.0652.55165.0874.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร3,585.312,417.0032.6 %5.0489.61115.1176.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร6,092.9614,706.82-141.4 %0.01,287.3061.7595.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร3,087.911,421.0054.0 %5.0367.3387.4076.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร3,889.972,160.0044.5 %5.0671.58166.3075.2 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร3,940.074,129.00-4.8 %0.0690.60119.5182.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร4,464.173,206.8328.2 %5.0481.42165.0265.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร3,760.945,063.00-34.6 %0.0576.5072.4987.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร11,564.062,019.0082.5 %5.0517.37132.3674.4 %5.0
รจจ.สมุทรสาคร 49,171.2659,762.00-21.5 %0.0717.08333.0853.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 77,432.3619,452.00-161.7 %0.01,728.411,061.0038.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร3,185.032,603.0018.3 %5.0272.25113.3658.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร10,092.9816,186.99-60.4 %0.02,059.75758.4563.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร4,521.964,520.000.0 %0.5899.77466.7048.1 %5.0
สปส.จ.สมุทรสาคร10,717.5420,504.00-91.3 %0.01,972.92306.8584.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร4,363.061,876.0057.0 %5.0842.730.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร9,161.598,933.432.5 %1.02,215.20231.8089.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร9,443.054,629.2751.0 %5.0302.94125.9658.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร21,652.0410,933.5549.5 %5.01,142.27164.8785.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร17,076.164,209.7075.3 %5.0267.29253.275.2 %2.5
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร95,082.7327,720.0070.8 %5.01,435.54183.3187.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว7,981.8912,240.00-53.3 %0.0284.27183.6135.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร11,749.9814,628.68-24.5 %0.01,137.71384.4166.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 5,253.673,439.2034.5 %5.0728.63648.6611.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร2,891.361,213.6458.0 %5.0291.26202.5630.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร71,257.1642,575.5140.3 %5.013,847.896,766.9851.1 %5.0
รวม 515,801 419,935 18.59 % 53,340 18,124 66.02 %