สรุปผลประเมินจังหวัดอ่างทอง เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง3,453.77848.0075.4 %5.0259.39151.7741.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง2,725.051,955.0028.3 %5.0392.78122.7068.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง3,120.571,721.0044.8 %5.0443.3947.5089.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง12,453.2714,736.20-18.3 %0.01,647.84435.0073.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง4,641.922,504.0046.1 %5.0193.6445.1376.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ4,457.751,064.0076.1 %5.0227.1547.5079.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง4,198.64383.0090.9 %5.0164.260.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย4,161.85599.0085.6 %5.0127.7045.1364.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก4,161.59524.0087.4 %5.0125.630.9599.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา4,104.65553.0086.5 %5.0140.5047.5066.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้1,232.36380.0069.2 %5.0145.130.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง3,545.503,317.046.4 %3.0525.90198.6362.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง4,828.072,454.0049.2 %5.0868.18725.1616.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง6,271.03521.0091.7 %5.0392.81179.7754.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง3,058.151,453.0052.5 %5.0373.77277.8925.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง3,821.112,015.0047.3 %5.0620.95942.03-51.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง2,285.035,741.68-151.3 %0.0397.12229.7042.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง1,767.713,405.00-92.6 %0.0697.04388.0744.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง17,990.9015,786.8212.3 %5.0868.18383.6355.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง3,559.671,352.0062.0 %5.0525.90115.4578.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง3,825.97694.0081.9 %5.0582.9526.8595.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง3,202.81653.0079.6 %5.0354.7594.0573.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง3,906.103,911.00-0.1 %0.0639.99164.0774.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง13,362.8325,836.00-93.3 %0.01,077.36837.2222.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง5,249.733,836.0026.9 %5.0849.17537.7036.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง3,529.742,728.0022.7 %5.0563.93149.5573.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง8,114.9712,051.99-48.5 %0.01,267.5069.3694.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง4,688.324,112.9012.3 %5.0411.80181.2556.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง3,533.772,682.0024.1 %5.0563.93288.4848.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง4,052.81338.3391.7 %5.0563.93550.652.4 %1.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง4,777.471,452.0069.6 %5.0639.9965.5289.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง4,366.352,959.0032.2 %5.0373.7749.4886.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง3,514.542,326.0033.8 %5.0470.5392.4480.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 38,712.4748,631.12-25.6 %0.0612.47233.2061.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง559.171,102.00-97.1 %0.0278.6982.1470.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง3,155.121,066.0066.2 %5.0269.61108.1259.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง4,339.205,467.41-26.0 %0.0622.15243.2060.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง3,483.102,322.0033.3 %5.0449.8334.4792.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง3,859.492,300.0040.4 %5.0610.89254.8958.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง11,929.7516,358.76-37.1 %0.01,025.20264.0074.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง4,671.907,883.76-68.7 %0.0313.4738.1987.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง60,199.5956,600.006.0 %3.0936.42442.3152.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง18,903.6910,253.2445.8 %5.0293.85535.08-82.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ13,897.5312,816.007.8 %3.5362.86216.6040.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง6,371.8021,172.66-232.3 %0.0977.45853.1512.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 3,511.392,167.0038.3 %5.0506.88254.2749.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง3,055.76983.0067.8 %5.0335.7449.7385.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง18,596.299,420.7149.3 %5.02,236.762,668.31-19.3 %0.0
รวม 357,210 323,437 9.45 % 27,329 13,770 49.62 %