สรุปผลประเมินจังหวัดสมุทรสงคราม เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,143.42993.0068.4 %5.0216.1390.2658.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม5,012.6019,862.98-296.3 %0.0406.29144.7364.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม3,347.191,725.0048.5 %5.0425.3128.4693.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม30,232.8817,177.6743.2 %5.02,331.45550.0576.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงครามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0224.0247.5078.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา4,339.30923.0078.7 %5.0182.3995.0047.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที4,209.40458.0089.1 %5.0161.6347.5070.6 %5.0
ด่านศุลกากรแม่กลอง4,137.314,975.20-20.3 %0.0955.05325.6665.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม5,054.974,546.5610.1 %5.0634.48380.0040.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม4,139.921,787.0056.8 %5.0767.60428.7344.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,333.59803.0075.9 %5.0425.31210.2850.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม3,704.32891.0075.9 %5.0653.50234.1864.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม3,240.531,331.6058.9 %5.0387.28223.5442.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม3,321.132,615.4021.2 %5.0635.8391.3485.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม4,176.502,496.0040.2 %5.0653.50354.1445.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม13,004.6410,470.8819.5 %5.0843.6699.0688.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม3,768.111,110.0070.5 %5.0558.42130.6876.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม3,601.831,103.0069.4 %5.0482.3659.7187.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,198.70341.0089.3 %5.0349.24231.7333.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม3,539.882,733.0022.8 %5.0482.36106.9977.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม4,894.034,481.408.4 %4.01,109.831,064.504.1 %2.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม5,793.322,521.0056.5 %5.01,357.09791.6641.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม3,890.442,003.0048.5 %5.0520.39104.9879.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม5,090.616,673.31-31.1 %0.01,014.8054.1594.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม11,349.431,625.0085.7 %5.0425.31113.4973.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม3,777.312,333.0038.2 %5.0577.44234.0059.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม4,104.413,565.0013.1 %5.0653.5084.4687.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม4,680.132,085.6055.4 %5.0501.3734.6393.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม5,101.604,383.0014.1 %5.0349.2455.1084.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม11,371.732,305.0079.7 %5.0425.3185.5079.9 %5.0
รจก.สมุทรสงคราม 36,850.5115,309.7058.5 %5.0580.50140.1675.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,734.181,140.0058.3 %5.0235.1581.8165.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม4,934.424,879.781.1 %0.5729.56308.6757.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,095.501,509.3051.2 %5.0368.26185.6949.6 %5.0
สปส.จ.สมุทรสงคราม4,858.364,200.0013.6 %5.0805.63134.0583.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม4,382.731,749.0060.1 %5.0805.96326.3259.5 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม3,977.523,075.4622.7 %5.0482.36357.9225.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม14,058.5617,132.54-21.9 %0.0669.71155.3076.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม5,503.873,735.0032.1 %5.0121.60151.29-24.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม73,653.0235,898.0051.3 %5.01,094.8690.2591.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม13,875.238,302.0140.2 %5.0322.70125.4161.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา15,710.921,500.0090.5 %5.0225.80205.259.1 %4.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม17,665.5617,121.993.1 %1.5936.800.9599.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม52,193.1033,688.0035.5 %5.01,317.66910.1830.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 3,220.731,370.0057.5 %5.0463.34301.5834.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม2,990.00858.0071.3 %5.0273.18153.0044.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม16,020.183,127.0080.5 %5.02,678.892,301.8414.1 %5.0
รวม 444,284 262,914 40.82 % 30,822 12,432 59.67 %