สรุปผลประเมินจังหวัดเพชรบุรี เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี2,785.37769.0072.4 %5.0454.02110.7475.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี11,481.8612,895.37-12.3 %0.077.2348.9336.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี11,731.174,634.8860.5 %5.0666.34334.0349.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 4,484.901,309.0070.8 %5.0739.2450.4693.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี17,278.3410,034.7041.9 %5.02,127.43285.5486.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี4,794.111,473.0069.3 %5.0277.709.5096.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย3,089.13714.0076.9 %5.0203.0735.8982.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง4,121.60482.0088.3 %5.0358.5566.7981.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม4,117.581,072.0074.0 %5.0162.6036.3877.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด4,196.54453.0089.2 %5.0166.6249.5870.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง4,414.77796.0082.0 %5.0324.7545.6186.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน4,146.45724.0082.5 %5.0411.5765.5484.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ6,557.43920.0086.0 %5.0358.3051.9385.5 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านแหลม2,362.64239.9089.8 %5.0370.390.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี13,019.756,636.7249.0 %5.01,176.601,037.4011.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0757.60200.9073.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี4,361.542,274.0047.9 %5.0986.47205.2079.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี5,228.193,969.0024.1 %5.0858.49504.3341.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี3,596.771,654.0954.0 %5.0758.25399.0047.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี7,934.062,282.0071.2 %5.02,336.601,520.4934.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี2,504.673,823.67-52.7 %0.0501.540.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี4,904.163,571.0027.2 %5.01,252.67853.8831.8 %5.0
ส.ป.ก. เพชรบุรี8,002.173,371.2057.9 %5.0676.33275.9659.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี14,263.9711,185.0021.6 %5.01,632.99537.9867.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)16,115.1513,317.0017.4 %5.02,976.15874.0070.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี5,121.203,116.0039.2 %5.0796.28402.6849.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี3,682.70986.0073.2 %5.0796.280.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี3,574.461,826.0048.9 %5.0644.16330.6048.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี3,938.783,757.684.6 %2.0872.34329.5862.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี8,299.5317,702.44-113.3 %0.01,956.281.0099.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี6,490.474,679.3427.9 %5.01,100.56797.2127.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี3,740.751,684.0055.0 %5.0815.3030.5196.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี11,381.0112,579.33-10.5 %0.02,602.8066.0197.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี9,193.731,628.0082.3 %5.0777.26383.6050.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี5,169.424,858.506.0 %3.0948.41731.5222.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี4,458.232,412.0045.9 %5.0853.33265.2768.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี4,662.213,865.0017.1 %5.0910.38119.0486.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี3,847.773,095.0019.6 %5.0993.17171.5582.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี11,565.512,193.0081.0 %5.0750.13156.9179.1 %5.0
เรือนจำกลางเพชรบุรี324,078.25100,576.0069.0 %5.01,301.861,578.50-21.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี2,891.721,007.0065.2 %5.0492.03177.2764.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี4,551.763,611.7220.7 %5.01,043.51669.6735.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี3,398.702,856.0016.0 %5.0682.18252.2263.0 %5.0
สปส.จ.เพชรบุรี5,842.125,028.5013.9 %5.01,019.11375.8263.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี4,050.722,921.0827.9 %5.0796.2864.7491.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี10,243.487,000.0031.7 %5.01,883.9957.0097.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบฯ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)15,339.5312,600.6717.9 %5.02,879.40341.5188.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 167,799.8712,152.0082.1 %5.0895.01635.5029.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 214,634.4210,936.9525.3 %5.01,035.06180.7282.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี5,675.004,614.0018.7 %5.0403.36142.5064.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี118,989.5429,066.2675.6 %5.0850.18679.1120.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี37,328.7721,409.0042.6 %5.0856.02218.7274.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี22,958.4520,298.9311.6 %5.0824.47564.2631.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี42,859.0315,673.0063.4 %5.0802.91192.7576.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย19,606.4410,528.2346.3 %5.0596.44544.758.7 %4.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด83,126.7418,930.0077.2 %5.0825.58198.1476.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี17,372.3613,468.4422.5 %5.01,908.011,514.8820.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 3,854.242,706.0029.8 %5.0739.23353.4052.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี4,311.952,031.0052.9 %5.0568.09148.9973.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี45,416.1517,933.7560.5 %5.06,905.766,085.9911.9 %5.0
รวม 1,104,947 468,331 57.62 % 62,737 26,365 57.98 %