สรุปผลประเมินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,239.64717.0077.9 %5.0476.65715.25-50.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์8,778.087,687.3012.4 %5.066.05106.42-61.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์3,808.285,021.97-31.9 %0.0799.92147.2781.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,337.432,018.0039.5 %5.0666.820.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์16,433.927,986.6051.4 %5.02,454.33924.0562.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์4,931.651,221.3075.2 %5.0326.3538.9988.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี4,038.06696.0082.8 %5.0257.6749.3980.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก4,118.99432.0089.5 %5.0275.8174.1073.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน4,427.39802.0081.9 %5.0416.9576.0081.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย4,069.70338.0091.7 %5.0464.70114.0075.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี4,497.971,639.0063.6 %5.0464.0757.9187.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน4,926.011,370.0072.2 %5.0574.680.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด4,713.78536.0088.6 %5.0315.52100.7068.1 %5.0
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์6,108.308,204.00-34.3 %0.0837.71342.0059.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์4,519.046,003.45-32.8 %0.01,160.20609.1347.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน2,815.082,025.0028.1 %5.0515.21225.7156.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน2,784.51909.0067.4 %5.0541.70131.5975.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,119.991,813.8041.9 %5.0590.77110.5781.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,745.232,152.0054.6 %5.01,047.13639.0539.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,388.121,250.0063.1 %5.0704.84418.6940.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,992.731,401.2076.6 %5.0647.79280.8356.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์16,476.395,339.5067.6 %5.05,293.461,265.0576.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,427.592,304.305.1 %2.5513.820.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,835.053,684.0023.8 %5.01,026.47522.5049.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,601.521,917.0046.8 %5.0780.9278.8689.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์13,363.4711,432.0014.5 %5.01,237.2996.0192.2 %5.0
ท่าอากาศยานหัวหิน81,500.6254,239.2533.4 %5.0469.72490.37-4.4 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)13,236.766,934.4747.6 %5.04,254.883,289.8522.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,794.902,308.0039.2 %5.0837.959.5398.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,484.971,200.0051.7 %5.061.6766.58-8.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)1,975.63848.0057.1 %5.072.5753.5826.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)5,266.355,118.002.8 %1.089.9453.5840.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,897.03508.0087.0 %5.0856.9833.5396.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,240.351,007.0068.9 %5.0647.81345.7046.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,917.443,855.101.6 %0.5856.98384.4355.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,805.292,490.0034.6 %5.01,584.78888.5343.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์10,178.405,415.0046.8 %5.01,769.75356.8779.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,460.491,573.6375.6 %5.0876.21193.4977.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,103.719,457.58-33.1 %0.01,503.5382.1094.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์14,164.5017,048.00-20.4 %0.01,890.46662.1565.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์11,165.033,119.0072.1 %5.0647.79200.8969.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,952.803,466.6712.3 %5.0914.04419.0154.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,542.731,966.0044.5 %5.0761.89495.7934.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,620.11182.5095.0 %5.0780.92251.5767.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์9,032.546,418.0028.9 %5.0743.1084.4688.6 %5.0
สพ.ประจวบคีรีขันธ์11,783.741,723.0085.4 %5.0821.80264.8067.8 %5.0
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ 51,880.2835,857.2030.9 %5.0934.95850.009.1 %4.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,065.92787.0074.3 %5.0533.70175.6367.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์11,459.784,338.5762.1 %5.01,028.11438.2857.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,817.661,506.9060.5 %5.0628.79278.3655.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์9,263.726,974.2424.7 %5.01,484.50687.2953.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,509.291,846.1347.4 %5.0742.87125.7183.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,613.283,533.592.2 %1.0705.0765.8890.7 %5.0
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์56,412.9291,440.00-62.1 %0.03,074.173,342.99-8.7 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 121,903.048,683.2260.4 %5.01,322.78497.8062.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 213,948.5613,572.442.7 %1.01,595.84447.2872.0 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์23,264.874,575.4480.3 %5.0175.7247.3273.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,614.071,808.7430.8 %5.0354.48237.5033.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์587,732.8137,366.7793.6 %5.03,934.92172.7595.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน62,330.773,500.0094.4 %5.0874.26866.850.8 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี44,966.088,531.2981.0 %5.0797.95199.4475.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล40,761.1212,550.9969.2 %5.0963.19514.7346.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์12,498.2128,514.00-128.1 %0.01,688.29455.0573.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 8,700.934,100.0052.9 %5.0874.74491.2843.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,800.63762.0072.8 %5.0476.67214.0155.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์16,476.3713,275.0019.4 %5.04,187.972,816.0432.8 %5.0
รวม 1,330,642 491,301 63.08 % 69,279 28,678 58.61 %