สรุปผลประเมินจังหวัดกระบี่ เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่2,580.361,126.0056.4 %5.0412.17157.7361.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.055.8076.00-36.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่3,176.831,587.0050.0 %5.0386.84163.9557.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่3,473.041,646.0052.6 %5.0659.4150.4192.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่10,989.6610,032.458.7 %4.02,047.54376.7481.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่4,607.461,520.0067.0 %5.0308.6158.8280.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก4,124.76365.0091.2 %5.0330.1226.4492.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง3,990.83467.0088.3 %5.0183.0835.8680.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม3,999.95724.0081.9 %5.0313.9354.9982.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม4,035.96450.0088.9 %5.0289.3762.5878.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา4,044.73538.0086.7 %5.0328.430.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา3,978.16517.0087.0 %5.0420.3869.1983.5 %5.0
ด่านศุลกากรกระบี่4,218.704,593.50-8.9 %0.0735.3589.3087.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่3,187.022,477.3722.3 %5.0659.38387.0341.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่4,263.681,238.6870.9 %5.0343.58230.8732.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม2,469.18632.0074.4 %5.0369.40105.2671.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่3,816.481,788.0053.2 %5.0925.60193.8079.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่3,345.122,727.0018.5 %5.0697.41462.3733.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่3,179.541,690.0046.8 %5.0659.38185.8871.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่3,771.20800.0078.8 %5.0811.42275.2166.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่3,900.212,052.7447.4 %5.0944.62727.2223.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่1,946.291,711.5012.1 %5.0472.96189.1060.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่4,825.214,099.2415.0 %5.01,267.95940.1025.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)3,967.721,702.0057.1 %5.0685.72218.4268.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่4,494.019,877.30-119.8 %0.01,096.74380.0065.4 %5.0
ท่าอากาศยานกระบี่260,790.44248,503.704.7 %2.01,538.99769.3050.0 %5.0
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่4,895.841,813.5063.0 %5.0811.50384.7552.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 8,497.552,550.0070.0 %5.093.1293.100.0 %0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่3,512.441,191.0066.1 %5.0754.4724.9696.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่3,042.661,283.0057.8 %5.0564.19322.7942.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่3,482.662,591.0025.6 %5.0735.44307.9458.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดกระบี่4,268.771,785.0058.2 %5.01,039.70313.5069.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่4,484.202,550.0043.1 %5.01,172.81277.6976.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่5,266.162,384.0054.7 %5.0830.52257.8569.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่13,374.9312,504.576.5 %3.01,267.90112.1091.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่2,986.501,848.0038.1 %5.0659.38289.7556.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่3,766.703,262.0713.4 %5.0811.50349.3157.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่3,147.022,317.0026.4 %5.0659.3892.5486.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่3,782.011,522.0059.8 %5.0849.54137.9083.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่4,028.952,550.0036.7 %5.0602.33156.9473.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่10,982.002,452.0077.7 %5.0678.41405.3140.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดกระบี่140,706.1925,787.0081.7 %5.01,222.31654.5546.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่3,017.441,785.0040.8 %5.0564.30147.4473.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่3,880.183,538.008.8 %4.0887.57341.0561.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่3,465.372,343.0032.4 %5.0659.44388.8841.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่5,541.994,089.3826.2 %5.0982.66424.6556.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่3,272.171,685.0048.5 %5.0697.41203.8270.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่10,353.715,267.0749.1 %5.02,979.33349.2088.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่40,635.289,522.0576.6 %5.01,724.47727.2057.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่5,751.953,320.1042.3 %5.0274.60280.25-2.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่77,333.3351,660.0033.2 %5.01,441.25362.9074.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่23,204.8528,224.00-21.6 %0.0797.121,809.57-127.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่16,632.8411,526.3030.7 %5.0648.77200.0369.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม28,569.1211,027.0061.4 %5.0634.59228.6864.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก31,011.9121.3099.9 %5.0663.58595.7210.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่32,306.462,440.0092.4 %5.012,285.70902.5092.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 3,129.762,828.479.6 %4.5618.52480.1122.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่2,919.771,001.0065.7 %5.0450.20223.2550.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่12,869.111,085.0091.6 %5.03,148.13285.0090.9 %5.0
รวม 881,296 512,618 41.83 % 59,154 18,419 68.86 %