สรุปผลประเมินจังหวัดพังงา เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา2,515.75620.0075.4 %5.0357.7191.7074.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา31,839.6817,682.1144.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา7,646.985,138.1032.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา3,361.553,355.290.2 %0.5547.87149.3072.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา3,988.311,350.0066.2 %5.0623.930.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา9,387.139,714.00-3.5 %0.01,688.83435.7574.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา4,815.021.00100.0 %5.0228.4667.7070.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว394.91372.005.8 %2.5456.020.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง4,231.22236.0094.4 %5.0256.141.0099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง3,829.54563.0085.3 %5.0207.0856.5772.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า4,240.46468.6088.9 %5.0356.4365.5281.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด3,868.65366.0090.5 %5.0209.2081.3061.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมือง4,145.10629.0084.8 %5.0321.5050.2784.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา4,041.874,822.00-19.3 %0.0795.11854.05-7.4 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่าไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา14,968.266,525.0056.4 %5.0871.14240.7572.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา4,100.071,477.9364.0 %5.0928.19541.5041.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา3,556.11992.0072.1 %5.0604.95227.5062.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา2,894.94911.0068.5 %5.0547.90135.7575.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา3,704.072,256.0039.1 %5.0833.14339.9159.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา4,447.913,838.0013.7 %5.0980.56508.2548.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา4,340.382,584.2040.5 %5.01,137.36386.3166.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา2,945.121,188.0059.7 %5.0566.920.9599.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา4,530.129,809.91-116.5 %0.01,080.32318.1270.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา3,372.172,279.0032.4 %5.0700.0062.0291.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา 1,667.23797.0052.2 %5.059.8936.2039.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา3,284.85940.0071.4 %5.0719.0132.2495.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา2,838.26709.0075.0 %5.0528.85427.5619.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา3,355.832,563.0023.6 %5.0642.98314.5351.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดพังงา25,925.6242,223.76-62.9 %0.09,210.731,161.4287.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา4,445.473,268.0026.5 %5.01,137.36726.2936.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา4,651.032,009.0056.8 %5.0700.00293.2358.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา4,206.204,538.90-7.9 %0.0627.7992.0885.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา10,770.521,582.0085.3 %5.0661.961,205.55-82.1 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา3,563.933,586.01-0.6 %0.0776.09478.5338.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา7,653.092,992.0060.9 %5.0719.01311.6156.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา3,831.062,179.0043.1 %5.0700.03161.5076.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา2,660.092,753.70-3.5 %0.0418.2933.2592.1 %5.0
สพ.พังงา10,843.921,407.0087.0 %5.0700.03129.7481.5 %5.0
รจจ.พังงา 437,246.47175,803.0059.8 %5.0904.20235.5074.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา2,696.60893.0066.9 %5.0414.76201.6651.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา12,054.672,671.0077.8 %5.0843.69640.5124.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา5,821.381,321.0077.3 %5.0642.98391.4039.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา3,976.365,076.60-27.7 %0.0779.79212.4672.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา3,483.251,535.0055.9 %5.0738.0354.8692.6 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา12,510.7110,847.4013.3 %5.02,715.69294.8189.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา25,513.728,962.3664.9 %5.01,590.48402.7374.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง27,676.627,592.4772.6 %5.01,596.25301.3181.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา8,239.903,876.9052.9 %5.0314.35240.6323.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพังงา51,321.5634,631.7032.5 %5.01,073.15379.0964.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา18,225.5016,639.008.7 %4.0548.251,649.90-200.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง27,500.626,529.9976.3 %5.0641.35178.8472.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า29,321.0710,929.0062.7 %5.0663.46256.7261.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา14,152.1815,779.78-11.5 %0.01,551.402,207.08-42.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 3,466.071,771.0048.9 %5.0632.12363.1742.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา2,656.94745.0072.0 %5.0414.79227.3645.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา15,042.0912,540.0016.6 %5.03,880.232,961.0723.7 %5.0
รวม 927,768 466,871 49.68 % 51,846 21,219 59.07 %